Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tjurhults mosse

Den vanligaste naturtypen i Tjurhults mosse är lövsump­skog. Foto: Annika Lindvall.

Tjurhults mosse är ett flackt våtmarksområde med varierad sumpskog. Det växer främst lövträd i mitten av reservatet och barrträd i nordväst och sydost. Det rinner en bäck genom reservatet som mynnar ut i sjön Eckern. Stora delar av reservatet är mycket blött och svårtillgängligt.

Syfte

bevara naturskogsartad sumpskog med kvalitéer som olikåldriga trädbestånd och god tillgång till död ved
restaurera yngre tallplantering till naturskogsartad skog.

Syftet med naturreservatet ska uppnås genom att området i huvudsak lämnas för fri utveckling med intern dynamik och andra naturliga processer. En ung tallplantering ska restaureras innan den lämnas till fri utveckling

Växt- och djurliv

Den vanligaste naturtypen i Tjurhults mosse är lövsump­skog. Här dominerar glasbjörk med inslag av klibbal, gran och tall. I vissa partier har många träd dött på grund av rörligt markvatten, och tidvis högt vattenstånd, och det är därmed mycket gott om död ved. Fältskiktet domineras av tuvull och grenrör. På ett mindre område växer signalväxten missne. Bäcken är delvis kantad av relativt gamla klibbalar. Närmast sjön Eckern finns björkar, klibbalar, pors, trådstarr, flaskstarr och strandklo. Det finns också unga tallbestånd samt äldre mer naturskogsliknande tallsumpskog med enstaka gammeltallar.

Hotade arter

Några ovanliga arter som noterats i reservatet är grynig blåslav, som främst växer på gammal tall, samt brunpudrad nållav, som förekommer i fuktiga skogar av naturskogskaraktär. Även tjäder har noterats i reservatet.

Friluftsliv

Tjurhults mosse är mycket svårtillgängligt på grund av den blöta terrängen och idag finns inga friluftsanordningar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Tjurhults mosses naturreservat förbjudet för allmänheten att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
  • elda annat än med medhavd ved
  • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp för husbehov
  • samla in ryggradslösa djur
    sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Inom reservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

  • använda reservatsområdet för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 100 deltagare
  • använda reservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 30 deltagare

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2010
Storlek: 27 hektar
Kommun: Vaggeryds kommun
Läge: Invid den östra delen av sjön Eckern cirka 13 kilometer norr om Byarums kyrka
Ägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Naturtyp: löv- och tallsumpskog
Anordningar: Informationstavla

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss