Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Illharjen och Stora Illharjen

Bro över Emån i naturreservatet Illharjen.

Den täta växtligheten och vattenrikedomen gör området värdefullt för många insekter, kräldjur och fåglar. Foto: Eva Wallander

Illharjen och Stora Illharjen är två olika reservat som gränsar till varandra. Reservaten är en grönskande djungel mitt i Småland. Här delar Emåns vatten upp sig i flera strömmande småbäckar och bildar ett deltaliknande landskap. En spångad vandringsled gör området lättillgängligt för både barnvagnar och rullstolar.

Det statliga naturreservatet Illharjen bildades 1970 och utökades 1998 med det kommunala reservatet Stora Illharjen. Reservaten ligger i Emåns dalgång, strax sydost om Vetlanda centralort.

Syfte

Att bevara och utveckla florans och faunans inom området samt trygga tillgången till ett tätortsnära område med omväxlande natur för att gynna områdets friluftsliv.

Växt- och djurliv

Marken är blockfylld och sluttar svagt mot nordost, vilket medför att Emåns vatten fördelas i ett nätverk av bäckar, så kallade kvillar. Näringstillgången är god och förutsättningarna ypperliga för en frodig växtlighet.

Skogen domineras av klibbal med inslag av björk. Vide, sälg, skogsolvon, getapel och skogstry bildar täta snår. Den skira storramsen sällskapar med andra intressanta och mer eller mindre ovanliga arter som hampflockel, smörboll, blomvass, tibast, grönvit nattviol och den mycket sällsynta ormbunksväxten safsa. På våren, före lövsprickningen, täcks marken nästan helt av vitsippor.

Den täta växtligheten och vattenrikedomen gör området värdefullt för många insekter, kräldjur och fåglar. Här häckar årligen ett sextiotal fågelarter, bland annat forsärla, mindre hackspett, härmsångare, rörhöna, drillsnäppa, kricka och strömstare. Till Illharjens fågelliv hör också den färggranna kungsfiskaren.

Uttern är en av Illharjens livligaste invånare. Tyvärr är det sällan man får syn på den, men spår i strandkanten avslöjar att den finns där. Om du hittar spillning som luktar viol är det uttern som varit framme. I Illharjen har också den utrotningshotade och fridlysta flodpärlmusslan fått en fristad i Emån.

Historia

Ett gravfält från yngre järnåldern, 400 - 1050 efter Kristus, ligger strax utanför naturreservatet. Här finns cirka 115 gravar. Området kring Vetlanda är mycket rikt på fornlämningar, de flesta just från yngre järnåldern. Där finns också lämningar från bronsåldern (cirka 1800 - 600 före Kristus) och äldre järnåldern (cirka 600 före Kristus - 500 efter Kristus). Att det ligger så många fornlämningar kring Emån och dess biflöden tyder på att åsystemet spelade en viktig roll för att knyta samman de bosättningar som fanns här i förhistorisk tid.

Friluftsliv

Reservatet och kringliggande natur är en bra plats för friluftsliv. I naturreservatet finns det en led som är cirka 875 meter som är tillgänglighetsanpassad där du kan ta dig fram med rullstol eller med barnvagn. Det finns också flera stigar som leder till längre slingor som finns utanför reservatet. Slingan som går hela vägen runt reservatet är 1,9 km lång.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Föreskrifter Illharjen
Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • ta växter
  sprida ut växtnäringsämnen eller använda kemiska bekämpningsmedel
 • elda
 • föra motorfordon.
  Förbuden utgör dock ej hinder för underhåll av befintlig fördämning.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Föreskrifter Stora Illharjen
Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • föra motordrivet fordon utan särskilt tillstånd
  tälta
 • störa djurlivet genom närgånget uppträdande vid till exempel fågelbo, lya eller gryt
 • medföra okopplad hund eller anat lösgående husdjur
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning göra upp eld
 • gräva upp, locka eller bryta buskar, ris, örter, svampar, mossor eller lavar
 • samla in insekter, snäckor, kräftdjur eller musslor.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Illharjen

Beslutsår: 1970
Storlek: 10 hektar
Kommun: Vetlanda
Läge: Cirka 500 meter söder om Vetlanda centrum
Ägare: Vetlanda kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Naturtyp: Kvillområde, bäckar, sumpskog
Anordningar: Parkeringsplatser intill väg 31, rullstolsanpassad vandringsled ca 875 meter, strövstig, broar, informationstavla.

Stora Illharjen

Beslutsår: 1998
Storlek: 35 hektar
Kommun: Vetlanda
Ägare: Vetlanda kommun och privat
Förvaltare: Vetlanda kommun i samråd med Länsstyrelsen
Läge: Söder om Vetlanda centrum på nord- och sydsidan av Emån
Naturtyp: Sumplöv- och sumpbarrskog

Hitta hit

Kontakt