Illharjen och Stora Illharjen

Bro över strömmande vatten. Omgiven av lummig grönska.

Illharjen och Stora Illharjen är två naturreservat som gränsar till varandra. Reservaten är som en grönskande djungel mitt i Småland. Här delar Emåns vatten upp sig i flera strömmande småbäckar och bildar ett deltaliknande landskap. En spångad vandringsled gör området lättillgängligt för både barnvagnar och rullstolar.

Welcome to Illharjen and Stora Illharjen!

In this area you get two nature reserves in one. This is because Illharjen became a nature reserve in 1970 while Stora Illharjen had to wait until 1998. As a visitor the only importance to keep them apart is that they have different regulations.

Explore the reserve

To go here is easy since the reserves lie on walking distance from the city Vetlanda. There are parkings, so you could also go here by car.

Most of the area is wet, but you can keep your feet dry since a boardwalk goes through large parts of it. The boardwalk is accessible to wheelchairs and strollers. During spring and summer a walk through the reserves can almost give you the feeling of walking through a tropical forest. Different species of dragonflies will cross your path, meandering water will pass under your feet and trees will bend over you. There is also an accessible dry toilet and picnic areas which make your visit here comfortable and easy.

Regulations for visitors

Illharjen

The usual right of public access do not fully apply in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • picking plants
 • spreading plant nutrients or using chemical pesticides
 • making a fire
 • driving a motor vehicle

The regulations should not hinder work needed to maintain the existing dam.

Stora Illharjen

The usual right of public access do not fully apply in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • driving a motor vehicle without special permission
 • setting up a tent
 • disturbing animal life with intrusive behaviour, i.e. by coming too close to bird nests, dens or similar
 • bringing an unleashed dog or other pet
 • putting up any kind of sign or poster
 • making a fire
 • digging up, picking or breaking bushes, twigs, herbs, fungi, mosses or lichens
 • collecting insects, snails, crustaceans or clams.

Syfte

Syftet med reservatet är att:

 • bevara och utveckla florans och faunans möjligheter till livskraftiga bestånd inom området
 • gynna friluftslivet genom att trygga tillgången till ett tätortsnära område med omväxlande natur.

Två reservat

Det statliga naturreservatet Illharjen bildades 1970 och utökades 1998 med det kommunala reservatet Stora Illharjen. För en besökare kan detta vara förvirrande eftersom det känns som ett reservat. Enda gången du som besökare behöver bry dig om vilket reservat du befinner dig i är när du ska veta vad som är tillåtet och inte. Detta eftersom de båda reservaten har lite olika föreskrifter.

Historia

Ett gravfält från järnåldern ligger strax söder om naturreservaten. Här finns cirka 115 gravar, både högar, runda stensättningar, treuddar och en fyrudd. Området kring Vetlanda är överhuvudtaget mycket rikt på fornlämningar från olika tidsepoker. Att det ligger så många fornlämningar kring Emån och dess biflöden tyder på att åsystemet var så pass viktigt att relativt många människor valde att bosätta sig här.

Växt- och djurliv

Emån passerar genom reservaten. Eftersom marken är full av stenar och block och sluttar svagt mot nordost, fördelas Emåns vatten i ett nätverk av bäckar, så kallade kvillar. Här finns gott om näring och växtligheten är frodig och nästan djungellik.

Skogen domineras av klibbal med inslag av björk. Vide, sälg, skogsolvon, getapel och skogstry bildar täta snår. Den skira storramsen sällskapar med andra intressanta och mer eller mindre ovanliga arter som hampflockel, smörboll, blomvass, tibast, grönvit nattviol och den mycket sällsynta ormbunksväxten safsa. På våren, före lövsprickningen, täcks marken nästan helt av vitsippor.

Den täta växtligheten och vattenrikedomen gör området värdefullt för många insekter, kräldjur och fåglar. Du har goda chanser att se flera arter av trollsländor. Här häckar också årligen ett sextiotal fågelarter, bland annat forsärla, mindre hackspett, härmsångare, rörhöna, drillsnäppa, kricka och strömstare. Har du riktig tur kan du till och med få se den färggranna och kvicka kungsfiskaren svischa förbi.

Uttern är en av Illharjens livligaste invånare. Tyvärr är det sällan man får syn på den, men spår i strandkanten avslöjar att den finns där. Om du hittar spillning som luktar ungefär som viol är det uttern som varit framme. I Illharjen har också den utrotningshotade och fridlysta flodpärlmusslan en fristad i Emån.

Friluftsliv

Reservaten ligger strax söder om Vetlande och är lätta att komma till. Här finns både parkering, tillgängligt dass, leder och flera rastplatser. Den led som utgår från parkeringen är cirka 875 meter lång och tillgänglighetsanpassad. Här är det lätt att gå oavsett om du använder ben eller hjul. En del av leden består av en spång som är 150 cm bred. Det finns regelbundet mötesplatser på spången.

Slingan som går hela vägen runt reservatet är 1,9 km lång och inte tillgänglighetsanpassad hela vägen. Det finns också flera stigar som leder till längre slingor som finns utanför reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 • Ikon för Förbud att bryta kvistar Förbud att bryta kvistar
 • Ikon för Förbud att plocka växter Förbud att plocka växter

Föreskrifter Illharjen

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka Illharjen, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • ta växter
 • sprida ut växtnäringsämnen eller använda kemiska bekämpningsmedel
 • elda
 • framföra motorfordon.

Förbuden utgör dock ej hinder för underhåll av befintlig fördämning. Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Föreskrifter Stora Illharjen

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka Stora Illharjen, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon utan särskilt tillstånd
 • tälta
 • störa djurlivet genom närgånget uppträdande vid till exempel fågelbo, lya eller gryt
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande
 • göra upp eld
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, svampar, mossor eller lavar
 • samla in insekter, snäckor, kräftdjur eller musslor.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Illharjen

Beslutsår: 1970
Storlek: 10 hektar
Naturtyp: Kvillområde, bäckar, sumpskog, fuktäng
Kommun: Vetlanda
Läge: Strax sydost om Vetlanda centrum
Markägare: Vetlanda kommun och privata
Förvaltare: Vetlanda kommun i samråd med Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplatser intill väg 31, rullstolsanpassad led som är cirka 875 meter lång, stigar, broar, informationstavla och tillgängligt dass.

Stora Illharjen

Beslutsår: 1998
Storlek: 35 hektar
Naturtyp: Sumplöv- och sumpbarrskog, bäckar
Kommun: Vetlanda
Läge: Strax sydost om Vetlanda centrum
Markägare: Vetlanda kommun
Förvaltare: Vetlanda kommun
Anordningar: Se under Illharjen ovan.

Hitta hit

Från väg 47 (mellan Nässjö och Målilla), söder om Vetlanda:
I Hargenrondellen svänger du in på väg 28 (mot Karlskrona och Kalmar). Precis efter det svänger du vänster in där det är skyltat Naturreservat så kommer du in på parkeringen.

Koordinater till parkeringen:
N 57° 24' 49.20", E 15° 5' 31.96"
57.41367, 15.09221

Tillgänglighet

Illharjen och Stora Illharjen ligger alldeles söder om Vetlanda och är mycket lätt att nå. Här finns parkering och ett tillgängligt dass. Från parkeringen utgår en drygt 800 meter lång slinga som är tillgänglig för rullstol och barnvagn. Slingan har i princip ingen lutning alls och delar av den är en spång som är 150 cm bred. Spången har regelbundet mötesplatser.

Slingan som går hela vägen runt reservatet är 1,9 km lång. Det finns också flera stigar som leder till längre slingor som finns utanför reservatet. Dessa är inte tillgängliga för rullstol.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss