Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kattehålet

Lövskog med en blandning av grova träd och tunna hasselkvistar. I förgrunden en liggande stam täckt av mossa.

Stillheten och tystnaden är påtaglig i Kattehålet. Skogen är gammal och den mossklädda marken kuperad. Träd och grenar som fallit ligger kvar. Det finns inga markerade stigar, vandringsleder eller andra anordningar för friluftslivet. Vill du besöka Kattehålet bör du alltså vara stadig på fötterna och ha ett äventyrligt sinne.

Welcome to Kattehålet!

In Kattehålet the ground have been continuously covered by trees for a long time. The spruce is dominant but there is also a mix of other tree species as aspen, birch, pine and hazel. Both aspen, pine and hazel have old specimens in the reserve and thus are many other species connected to them. There is a lot of dead wood in different stages of decomposition. The terrain is hilly and in some parts steep.

Explore the reserve

This is a nature reserve that is quite hard to reach. There is a small parking, but the area between the parking and the border of the reserve is hard to pass because of high vegetation and rough ground. There are no facilities in this reserve. You are still welcome to visit Kattehålet, but be aware that you wear good shoes and longlegged trousers. This is a beautiful area, but only reachable for the more adventurous visitors.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not fully apply in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • destroying or damaging fallen or standing, living or dead, trees or bushes or parts of trees or bushes
 • making fires of you haven't brought your own firewood
 • setting up a caravan or motorhome
 • picking or or collecting plants, mosses, lichens or fungi, with exception from berries and mushrooms for household requirements
 • collecting invertebrates
 • putting up any kind of sign or poster.

Without permission from the County Administrative Board you are also prohibited from:

 • using the area for organized competitions, training camps or similar activities with more than 50 participants
 • using the area for organized camps for more than 20 participants.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • bevara biologisk mångfald knuten till en gammal barrblandskog med ett stort lövträdsinslag
 • vårda och bevara en värdefull naturmiljö som säkerställer gynnsam bevarandestatus för området och dess arter.

Historia

Kartor visar att Katthålet har varit täckt av skog under lång tid. För femtio år sedan brukades enstaka små åkerlyckor som låg insprängda i skogen och delar av skogen användes också som skogsbete. I stort sett har skogen här fått utvecklas av sig själv, och det beror troligen på den kuperade terrängen eftersom det helt enkelt är svårt att avverka när det är brant.

Växt- och djurliv

Den största delen av reservatet är en lövrik barrblandskog som domineras av mycket grova granar. Trots att vissa granar har en omkrets på mer än 250 cm så är åldern på dem knappt 100 år. Det finns även mer senvuxna granar med gammelgranslav växandes flera meter upp på stammarna. Det finns gott om död ved av gran, både som färska vindfällen, stående torrträd och gamla och mossbelupna lågor (stammar som ligger på marken). Det finns flera 200-åriga tallar utspridda i området, till glädje för bland annat hackspetten spillkråka. Spillkråkan letar insekter i trädstammarna, men hackar även ut bohål som kan användas av flera andra djur när spillkråkefamiljen har flyttat ut. Tallarna är även viktiga för rovfåglar som vill bygga sina bon högt upp i trädtopparna. Det är få andra träd som klarar vikten av ett rovfågelsbo.

Gamla ekar med grova stammar och vida kronor berättar att landskapet här tidigare har varit bitvis mer öppet, förmodligen vid tiden när skogen betades. Här och där finns stora och gamla buketter av hassel. Gammal hassel är värdefull för ett flertal växter och djur. På och i anslutning till hassel har man hittat bland annat kantarellmussling och vätteros. Det finns aspar utspridda i hela reservatet, både gamla och grova men även i form av liggande mer eller mindre nedbrutna stammar. Ovanliga arter knutna till asp som är funna i Kattehålet är bland annat kandelabersvamp, vit vedfingersvamp, stor aspticka och veckticka. De är alla ovanliga och hotade.

I sumpskogen finns det gott om död ved i olika nedbrytningsstadier. Här häckar järpe och entita. Markvegetationen är frodig med arter som vårärt, blåsippa, gullpudra och storrams. Flera arter mossor trivs i den fuktiga miljön, som till exempel signalarterna vågig sidenmossa och trubbfjädermossa. Signalarter är arter som i sig själva inte är ovanliga men som visar på en värdefull miljö. Sammanlagt har man hittat mer än 20 signalarter i Kattehålet.

Kattehålet ligger i det område som kallas Östra Vätterbranterna, ett unikt område som sträcker sig från Tenhult i söder upp till Omberg i Östergötland i norr.

Friluftsliv

Kattehålet är ett naturreservat för egna upptäckter i en fascinerande miljö. Det finns inga anlagda stigar eller andra anläggningar, bortsett från en liten parkeringsplats och en informationsskylt. Mellan parkeringen och reservatsgränsen är marken ojämn och vegetationen hög, så se till att du har stadiga skor och byxor med långa ben om du vill besöka Kattehålet. Terrängen bitvis mycket kuperad med bäckraviner och rasbranter, och det kan vara besvärligt att ta sig fram på vissa ställen.

När du väl kommit in i reservatet är det lite sagoskogsartat. I och med att träd och grenar som ramlat får ligga kvar kan du behöva klättra dig fram. Rör dig med försiktighet för att inte skada naturen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • elda, annat än med medhavd ved
 • ställa upp husvagn eller husbil
 • plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar eller svampar, med undantag av bär och matsvamp för husbehov
 • samla in ryggradslösa djur
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift, eller liknande.

Inom reservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • använda reservatsområdet för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 50 deltagare
 • använda reservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 20 deltagare.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2008
Storlek: 24,5 hektar
Naturtyp: Barrblandskog, lövsumpskog, ädellövskog, före detta jordbruksmark
Kommun: Jönköping
Läge: 7,5 kilometer sydost om Gränna, mellan de båda sjöarna Bunn och Ören
Markägare: Staten och privat
Förvaltare: Jönköpings kommun
Anordningar: Parkeringsplats, informationstavla.

Hitta hit

Från Gränna:
Ta väg 133 mot Tranås. Ungefär 5,5 kilometer efter att du korsat E4 kommer det en väg in till höger, skyltad bland annat mot Hövik och Näs. Ta in på den vägen och fortsätt i cirka fem kilometer tills vägen delar sig i en ormtunga. Fortsätt mot Näs. Efter cirka 300 meter ligger parkeringen och informationsskylten in på höger sida.

Från Tranås:
Ta väg 133 mot Gränna. Knappt 3 mil efter att du svängt in mot Gränna i Säby (du ska passera Örserum) ska du ta vänster där det är skyltat bland annat mot Hövik och Näs. Ta in på den vägen och fortsätt i cirka fem kilometer tills vägen delar sig i en ormtunga. Fortsätt mot Näs. Efter cirka 300 meter ligger parkeringen och informationsskylten in på höger sida.

Från Lekeryd:
I Lekeryd, sväng mot Linderås och Åsens by. Efter ungefär 15 kilometer tar du vänster mot Bunn och Åsens by. Fortsätt till Bunn, sväng höger mot Vireda. Ungefär 4,5 kilometer efter att du svängt ska du ta en väg in till vänster, skyltad bland annat med Hövik och Näs. Fortsätt på den vägen i fyra kilometer. Håll ögonen öppna så ligger sedan skylten och parkeringenin till vänster. De är lätta att missa.

Koordinater till informationsskylten:
N 57° 58' 6.46", E 14° 33' 4.20"
57.96846, 14.55117

Tillgänglighet

Kattehålet är otillgängligt och det finns inga anlagda stigar eller andra anläggningar, bortsett från en liten parkeringsplats och en informationsskylt. Mellan parkeringen och reservatsgränsen är marken ojämn och vegetationen hög, så se till att du har stadiga skor och byxor med långa ben om du vill besöka Kattehålet. Terrängen bitvis kuperad och det kan vara besvärligt att ta sig fram på vissa ställen.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss