Kattehålet

Vattendrag i skogsmiljö

Naturreservatet Kattehålet ligger i kuperad terräng mellan sjöarna Ören och Bunn. Skogen är gammal och här växer flera olika trädslag som tall, gran, asp, ek och lind. Kattehålet ligger långt ifrån stora vägar och städer. Stillheten och tystnaden är påtaglig. Det finns inga markerade stigar, vandringsleder eller andra anordningar för friluftslivet.

Kattehålet ligger i det område som kallas Östra Vätterbranterna, ett unikt område som sträcker sig från Tenhult i söder upp till Omberg i Östergötland i norr.

Syfte

 • bevara biologisk mångfald knuten till en gammal barrblandskog med ett stort lövträdsinslag
 • vårda och bevara en värdefull naturmiljö som säkerställer gynnsam bevarandestatus för området och dess arter

Växt- och djurliv

Den största delen av reservatet är en lövrik barrblandskog som domineras av mycket grova granar. Trots att vissa granar har en omkrets på mer än 250 cm så är åldern på dem knappt 100 år. Det finns även mer senvuxna granar med gammelgranslav växandes flera meter upp på stammarna. Död ved av gran noteras rikligt, både som gamla och mossbelupna lågor, färska vindfällen och stående torrträd. Inom barrskogsområdet står utspritt flera slätbarkade tallar som är kring 200 år och här trivs bland annat hackspettsarten spillkråka - en nyckelart i skogen vars bohål återanvänds av flera andra arter.

Gamla vidkroniga och grova ekar i området vittnar om ett tidigare öppnare landskap då skogen betades. Insprängt i området finns stora och gamla buketter av hassel. Gammal hassel är värdefullt för ett flertal växter och djur. På och i anslutning till hassel har bland annat kantarellmussling och vätteros anträffats. Asp finns i hela reservatet och höga naturvärden är knutna till detta trädslag. Asp finns både som gamla och grova och som murkna lågor. Ovanliga arter knutna till asp som är funna i området är bland annat kandelabersvamp, vit vedfingersvamp, stor aspticka och veckticka som alla är rödlistade.

I sumpskogen är det rikligt med död ved i olika nedbrytningsstadier. Järpe och den rödlistade entitan häckar i denna miljö. Markvegetationen är frodig med arter som vårärt, blåsippa, gullpudra och storrams. Flera arter mossor trivs i den fuktiga miljön som signalarterna vågig sidenmossa och trubbfjädermossa. Sammanlagt har mer än 20 signalarter påträffats i Kattehålet.

Stillhet och egna upptäckter

Kattehålet förblir ett naturreservat för egna upptäckter i en fascinerande miljö. Tänk på att terrängen är kuperad och att det kan vara besvärligt att ta sig fram på vissa ställen. Rör dig med försiktighet i reservatet för att inte skada naturen.

 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • elda, annat än med medhavd ved
 • ställa upp husvagn eller husbil
  plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar eller svampar, med undantag av bär och matsvamp för husbehov
  samla in ryggradslösa djur
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift, eller därmed jämförlig anordning.

Inom reservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • använda reservatsområdet för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 50 deltagare
 • använda reservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 20 deltagare.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2008
Storlek: 24,4 hektar
Ägare: Staten och privat markägare
Kommun: Jönköping
Läge: 7,5 kilometer sydost om Gränna, mellan de båda sjöarna Bunn och Ören
Naturtyp: Barrblandskog, lövsumpskog, ädellövskog, före detta jordbruksmark
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats i utkanten av reservatet, informationstavla.

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Helena Jonsson

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss