Klinten

Klinten är sedan många år tillbaka en väl utnyttjad lägergård. Foto: Länsstyrelsen.

Det som gör området kring Klinten så attraktivt är närheten till Försjön, en näringsfattig klarvattensjö, och en omgivning bestående av mestadels äldre barrskog, 130 år gammal, som ger en känsla av vildmark.

Syfte

  • bevara och utveckla ett för regionen ovanligt stort barrskogsområde med naturskogskvalitéer och de arter som är knutna till dessa miljöer.
  • tillvarata områdets betydelse för friluftslivet, inom ramen för bevarandet av områdets naturvärden. Klinten är ett kommunalt naturreservat i Eksjö kommun, dvs Eksjö kommun är beslutande myndighet och förvaltare av reservatet.

Växt- och djurliv

Växtligheten i skogen kännetecknas av skogsväxter som är typiska för barrskog. De öppna markerna är hävdade eller har hävdats in i sen tid och har därmed bibehållit sin biologiska mångfald. Växter som är funna i nyckelbiotoperna i skogsmiljö är bland kärlväxterna blåsippa, tibast, svart trolldruva, gullpudra och vårärt och i övrigt signalarterna gammelgranslav, lunglav, skriftlav, krusig ulota, och bårdlav. Typiska växter för det öppna beteslandskapet är i trädskiktet ek, körsbär och rönn, i buskskiktet hassel, en, olvon och måbär och i fältskiktet smörboll, nattviol, fyrkantig johannesört, vårbrodd, prästkrage, stor och liten blåklocka, gökärt och ängsvädd.

Bland de djur som tillhör området dominerar älg, rådjur, räv och den svenska skogsharen. De värdefulla fågelarter som hör skogen till är duvhök, tjäder, järpe, nötkråka, större korsnäbb, mindre hackspett, nattskärra, stjärtmes, talltita och tofsmes. Med anknytning till sjön finns även storlom, lärkfalk, fiskgjuse, drillsnäppa.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • skada levande eller döda, stående och liggande, träd eller buskar, till exempel genom att ta näver.
  • plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar
  • fånga eller insamla ryggradslösa djur
  • störa djurlivet genom närgånget uppträdande vid till exempel fågelbo
  • framföra motorfordon (Undantag gäller för fastighetsägaren till Ägersgöl 2:2 att nå sin fastighet, samt för övrig behörig trafik. Undantag gäller även för mindre fordon på fastmark för uttransport av fälld älg samt för jordbrukets behov.)
  • parkera annat än på anvisade platser.
  • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
  • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning annat än på anvisade platser
  • elda annat än på anvisad plats och då med medhavd ved eller ved som tillhandahållits av reservatsförvaltaren
  • tälta annat än på anvisad plats
  • klättra i berg, med undantag för befintlig klätteranläggning i Klintaberget

Utöver vad som annars gäller är det utan Kommunens tillstånd förbjudet att:

  • använda området för tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande med fler än 200 personer.
  • Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förTorrdass Torrdass
  • Ikon förTältplats Tältplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2005
Storlek: 81 hektar
Kommun: Eksjö
Läge: Cirka 8 km öster om Eksjö och cirka 5 km norr om Hult vid Försjöns nordöstra strand.
Ägare: Eksjö kommun
Förvaltare: Eksjö kommun
Anordningar: Parkering, informationstavla, eldplats, rastplats, torrdass, vindskydd, tältplats och vandringsled.

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Helena Jonsson

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss