Lövhult

En grill och två bänkbord i förgrunden, i mitten en brygga vid en liten sjö och i bakgrunden en skogsrand med blandade barr- och lövträd.

Lövhults naturreservat består till största delen av skog. Men här finns också äng och hagmark. Genom området rinner Lövhultabäcken. Små rännilar och bäckar korsar hela området vilket ger karaktär åt flora och fauna.

Welcome to Lövhult!

In former times, this area was fields and grazeland. You can still see the traces from that time even if most of the reserve is now covered by different kinds of forests. The main purpose of the nature reserve Lövhult is to facilitate outdoor life. There are still threatened species here that are taken care of though, so this is a perfect area for nature visitors that want to have many facilities.

There are lots of springs in the area which gives humid conditions where mosses thrive. The forests found here are different from each other, from old spruce forest to swamp forest. There is a lot of dead wood which is good for mosses, lichens, fungi, insects and insects eating birds.

Explore the reserve

Lövhult is very well used for all kind of sport activities like orienteering, roller skis, running, walking, riding horses and skiing. Beside all the sporting, you can of course be here without demands of any competition. There are many marked trails and some of them are accessible to wheelchairs. Shelters, fireplaces and picnic areas make it easy to have a nice time. If you want to stay here, there is a camping, a hostel and also cottages for rent in the reserve. Lövhult is situated close to Nässjö and is easy to reach by bike, car or bus.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • parking motor vehicles other than in designated parking areas
 • setting up a motor vehicle, caravan, motorhome or trailer
 • putting up any kind of sign or poster
 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • destroying or damaging fallen or standing, dead trees or bushes.

Syfte

Syftet med reservatet är att:

 • tillgodose behov av områden för friluftslivet, skolor och föreningar
 • skydda, återskapa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter samt öka den biologiska mångfalden.

Historia

En stor del av Lövhultsområdet består av gammal kulturmark. Det fanns en gång i tiden två bykärnor här, Stora och Lilla Lövhult, båda med anor från 1400-talet. Det finns fortfarande en del ängs- och hagmarker kvar i reservatet, liksom gott om spår efter forna tiders jordbruk.

Redan 1931, när Skid- och Friluftslivsfrämjandet bildades i Nässjö började Lövhult användas inom idrotten. Idag finns det möjlighet att utöva många olika sporter i reservatet. 1948 byggdes här också Sveriges äldsta friluftskyrka, Sankta Valborgs kapell och den är aktiv än idag.

Växt- och djurliv

Den största delen av Lövhult är idag täckt av skog av olika slag. Det finns flera områden med höga naturvärden, som till exempel:

 • gammal granskog med tät mossa på marken och mycket död ved
 • hagmarksskog med öppna ytor och gammal ek och oxel
 • lövrik barrblandskog med grova aspar och död ved
 • sumpskog och källrik mark där det växer klibbal och många arter av mossor
 • rester av ängs- och hagmarker där det fortfarande finns kvar en viss ängsflora.

I stora delar av reservatet tränger grundvatten fram i form av källor och rännilar, och det präglar förstås vilka arter som finns här. Det ger en fuktig miljö där många mossor trivs. Det finns också mycket död ved i Lövhult och det gynnar både mossor, lavar, svampar, insekter och fåglar. Exempel på arter som finns i reservatet är spindelblomster, kransrams, trolldruva, skogshakmossa, vedtrappmossa, gammelgranslav, lunglav, aspgelélav, mindre hackspett, orre, järpe och göktyta.

En död gran har brutits av och stammen bildar en låga, en liggande död stam. På marken mossa och bärris.

Det finns gott om död ved i reservatet. Foto: Claes Uhlén.

Friluftsliv

Lövhult är ett av få reservat som är har friluftsliv som första prioritet. Här finns alltså goda möjligheter till allehanda aktiviteter! Det finns slingor av varierande längd för promenad, jogging eller löpning. Det finns också en asfalterad bana som är tillgänglig för rullstol, men där man även kan köra rullskidor och inlines. I reservatet ligger också ett ridhus med tillhörande hoppfält och ridstigar. För den som vill övernatta i Lövhult finns också både vandrarhem, stugby och en campingplats. På vintern kan man åka pulka, träna skidskytte eller åka längdskidor och här finns även ett café, en discogolfbana och ett utegym.. Det finns åtskilliga föreningar som har aktiviteter i Lövhult, både idrottsföreningar och mer friluftslivsinriktade föreningar som scouter. Reservatet är också ett viktig område för skolor och förskolor. Smålandsleden passerar genom området.

Inga anläggningar finns utmärkta på kartan. Det beror på att detta är ett kommunalt förvaltat reservat och att anläggningarna ännu inte är inlagda i kartsystemet. Vi arbetar på att lösa detta, men det kommer att dröja innan vi får det att fungera.

Highland cattle (foto: Claes Uhlén) och olika rastplatser i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Lövhults naturreservat förbjudet för allmänheten att:

 • parkera motorfordon på annat än anvisad parkeringsplats
 • ställa upp motorfordon, husvagn, husbil eller släpvagn
 • sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande
 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd och buskar.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2007
Storlek: 229,6 hektar
Naturtyp: Skogsmiljöer, odlingslandskap, bergsbranter, bäckar och källor
Kommun: Nässjö
Läge: 5 kilometer öster om Nässjö
Markägare: Kommunen
Förvaltare: Nässjö kommun
Anordningar: Informationstavla, parkering, toalett, rastplats, rast/övernattningsstuga, tältplats, servering, tillgänglighet, skidled, ridled, stigar och leder, varav några är asfalterade och rullstolsanpassade. (Tyvärr gör en teknisk komplikation att anordningarna inte syns på kartan. Vi arbetar på att lösa detta.)

Hitta hit

Kollektivtrafik:
På grund av att väg 40 byggs om är hållplatsen Lövhult tillfälligt indragen.

Gång- och cykelväg från rondellen (Sörängsvägen, Virkesgatan, väg 40) i Nässjö:
Det går en cykelväg längs Sörängsvägen. Innan du kommer fram till rondellen svänger du vänster till Rågången, där det på bilvägen är skyltat Sörängens Folkhögskola. Fortsätt sedan på cykelvägen där den går ner mellan Mio och Max. Kör under väg 40 och fortsätt tills cykelvägen bildar en T-korsning med en bilväg. Sväng vänster där så är du framme i reservatet. Från rondellen och till Lövhult är det knappt 2 kilometer.

Från väg 40 mellan Nässjö och Eksjö:
Det är skyltat till Lövhult från väg 40. Reservatet ligger cirka 800 meter norr om väg 40.

Koordinater till informationsskylten:
N 57° 39' 14.62", E 14° 45' 34.20"
57.65406, 14.75950

Tillgänglighet

Lövhult har bitvis stor tillgänglighet oavsett vilka behov du har. Det är nära till parkering och toalett och det finns gott om uppmärkta leder av olika slag, varav minst en är asfalterad och tillgänglig. Det finns eldstäder, vindskydd, hinderbana för barn, pulkabacke, skidspår, hoppbana, ridstigar, camping, café med mera så det är lätt att vara ute här. För mer information om tillgänglighet hänvisar vi till Nässjö kommuns webbsida. Länk finns under rubriken "Mer information".

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss