Älmås askskog

Älmås är ett välbesökt strövområde som sedan länge varit mycket populärt för friluftslivet. Foto: Johan Rova

Älmås askskog ingår i ett välbesökt strövområde som sedan länge varit mycket populärt för friluftslivet, men området har också mindre synliga värden, gömda i de gamla askarnas innanmäten. Naturreservatet drivs av Tranås kommun. 

Syfte

 • bevara att det är ett stort område med sammanhängande ädellövskog som annars är ovanligt i Tranås
 • bevara de goda förutsättningarna för biologisk mångfald med ett trädbestånd i olika åldrar och även riktigt gamla träd

Växt- och djurliv

I sluttningen mot sjön Sommen, öster om Älmås gård, ligger Älmås askskog. Skogen har höga biologiska värden, trots att den är ganska ung och har vuxit till på en gammal ängs- och betesmark. De enstaka träd som fanns här under betestiden hamlades regelbundet, för att ta tillvara på lövfoder till djuren. Spår av hamlingen syns fortfarande på de äldsta träden.

I askskogen finns så kallade mulmträd, det vill säga gamla träd med ihåliga stammar. De är särskilt värdefulla på grund av de exklusiva vedskalbaggar som livnär sig på deras innandömen. I reservatet finns bland annat ett ihåligt jätteträd av ask. Grova hålträd finns även av lind. Förutom ask och lind förekommer även alm, klibbal, gran, björk, asp, ek, tall, sälg, rönn, oxel och körsbär i området.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Älmås askskogs naturreservat förbjudet för allmänheten att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande och stående döda träd
 • elda på annan än härför avsedd plats
 • tälta på annan än härför avsedd plats
 • cykla
 • klättra i berg
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • framföra motordrivet fordon annat än för jordbruket och skötselns behov
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar med undantag av bär och matsvamp för husbehov
 • samla in insekter, snäckor eller andra djur, deras ägg, puppor eller liknande
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller liknande.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2000
Storlek: 5 hektar
Kommun: Tranås kommun
Läge: Cirka 4 kilometer sydost om Tranås, cirka 1 kilometer från sjön Sommen
Naturtyp: Lövskog med mulmträd och hamlade askar, gammal ängsmark
Ägare: Tranås kommun
Förvaltare: Tranås kommun
Anordningar: Strövstigar