Nävelsjön

Större delen av naturreservatet Nävelsjön används till bete och slåtter för skörd av foder till djur. Foto: Simon Carlsson.

Naturreservatet Nävelsjön är en viktig rastplats för våtmarksfåglar. På våren finns goda möjligheter att se de ovanliga arter som stannar till här under vårflyttningen, till exempel skedand och årta.

Syfte

  • bevara biologisk mångfald knuten till en starrmad
  • bevara och utveckla områdets betydelse som rastlokal för våtmarksfåglar

Växt- och djurliv

Nävelsjön är en viktig rastplats för flera fågelarter. På våren rastar bland annat de ovanliga simänderna årta, skedand, brunand och stjärtand här. Andra fåglar som rastar i reservatet är sångsvan, kricka, blå kärrhök och dvärgbeckasin. I närheten av Nävelsjön häckar gulärla, rosenfink, gräshoppssångare och lärkfalk.

Större delen av naturreservatet Nävelsjön är en starrmad, det vill säga våtmark som används till bete och slåtter (skörd av foder till djur). Längs med reservatets västra gräns rinner Emån. Under vinter och vår, då vattenståndet är högt, finns öppna vattenytor i Nävelsjön. I området växer mycket hundstarr och flaskstarr, men även kråkklöver, vattenklöver och svärdslilja.

Sjösänkning

Nävelsjön sänktes omkring år 1850 för att skapa nya jordbruksmarker. Den gamla sjöbotten användes dock aldrig för odling, endast till bete och slåtter. Senare övergavs markerna och började växa igen. Nu används delar av Nävelsjön åter till bete och slåtter, för att inte växa igen med träd och buskar.

 

Foto: Länsstyrelsen.

Foto: Länsstyrelsen.

Föreskrifter

För Nävelsjön finns inga särskilda föreskrifter för allmänheten.

Du är välkommen att besöka naturreservatet, tänk på allemansrättens regler om vad man får göra i skog och mark.

Tänk på att respektera djur- och växtlivet i naturreservatet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2008
Storlek: 24,9 hektar
Ägare: Staten
Kommun: Vetlanda
Läge: Vetlanda kommun, strax nordöst om Nävelsjö kyrka
Naturtyp: Starrmad
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla, parkering, fågeltorn