Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Linneåns mader

Namnet Linneåns mader avslöjar vilken typ av reservat det här är. Mad betyder sank ängsmark, och här finns sannerligen gott om sanka marker! Vattendraget Linneån går genom stora delar av området, och det omges av mossar och kärr. I mitten av reservatet ligger ett hjärtformat fastmarksområde där det växer gammal barrskog. Linneåns mader är inget besöksvänligt reservat. Det är klurigt att ta sig hit och det finns inga anlagda stigar i området.

Welcome to Linneåns mader!

This nature reserve is a valuable mire, especially the fens that lay on a basic bedrock. Even though they are poor in nutrients they are rich in species. In the middle of this reserve there is a heart-shaped islet with old coniferous forest.

Explore the reserve

This reserve is very hard to visit. There is no parking and no other facilities than an information sign. Since it is a wetland and there are no paths, it is difficult to walk in the area. If you want to visit a wetland we can recommend you to go to Dumme mosse, Store mosse or Anderstorps stormosse instead.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • destroying or damaging fallen or standing dead trees and bushes
 • making fires if you haven't brought your own firewood
 • collecting mosses, lichens or fungi living on wood with exception from occasional specimen needed for determination of species that cannot be done out in the field. Findings should be reported to Länsstyrelsen or Artdatabanken
 • collecting invertebrates with killing traps
 • digging up plants
 • putting up any kind of sign or poster.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • bevara ett våtmarkskomplex med rikkärr, öppen och trädbevuxen mosse, å samt kantzoner och skogsklädda fastmarksholmar
 • bevara och vårda biologisk mångfald knuten till rikkärr och naturskogsartad barrskog
 • bevara områdets hydrologiska värden
 • ge möjlighet till naturupplevelse och friluftsliv inom ramen för bevarandet av naturvärdena.

Växt- och djurliv

I Linneåns mader ligger det mossar på båda sidorna om den långsamflytande Linneån. De består till stor del av torra rismossar som är tätt bevuxna med tall. Nere på marken dominerar vitmossor, väggmossa och lavar. I skogspartierna förekommer, förutom de vanliga bärrisen, även typiska våtmarksväxter som dvärgbjörk, skvattram och pors. Reservatets stora värden ligger i de kärrytor som omger mossen. Rikkärren är mycket artrika.

I normala fall är kärr och mossar sura, men just rikkärr är annorlunda. Det beror på att berggrunden där rikkärren ligger är kalkhaltig, det vill säga basisk. Vitmossor utsöndrar syra, men i rikkärr balanseras det av kalcium som utsöndras från berggrunden. Tack vare det kan även växter som inte tycker om när det blir för surt leva här. Artrikedomen i rikkärr brukar vara stor, trots att det är näringsfattigt. Exempel på arter som du kan hitta i rikkärren i Linneåns mader är den regionalt sällsynta arten näbbstarr, liksom skedvitmossa, krattvitmossa, gyllenmossa, maskgulmossa, stor skedmossa, späd skorpionmossa, knoppvitmossa och kärrspärrmossa.

Mitt på mossen finns en hjärtformad fastmarksholme med gammal barrblandskog. Här har ingen brukat skogen på lång tid. Det kan man bland annat se genom att svampar av familjen hård taggsvamp (Hydnellum sp) har hittats i skogen. De är så kallade signalarter, det vill säga arter som visar att det finns höga naturvärden i området.

Friluftsliv

Linneåns mader är ett svårbesökt reservat. Det finns ingen parkering och inga andra anläggningar än en informationsskylt. I och med att nästan hela reservatet är en våtmark är det heller inte lätt att gå i området. Du är självklart välkommen att besöka reservatet ändå på naturens egna villkor. Var rädd om dig och om naturen!

Mosse med brun vegetation på marken och enstaka tallar. I bakgrunden tallskog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar
 • elda annat än med medhavd ved
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar, med undantag för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält. Fynden ska rapporteras till Länsstyrelsen och/eller ArtDatabanken
 • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar
 • gräva upp växter
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2017
Storlek: 33,8 hektar varav 1 hektar vatten
Naturtyp: Rikkärr, skogsbevuxen myr, barrblandskog och vattendrag
Kommun: Vetlanda
Läge: 2,5 km sydväst om Fröderyds kyrka
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla

Hitta hit

Ta dig till Årset, som ligger ungefär 20 kilometer väster om Korsberga och drygt 15 kilometer sydost om Sävsjö. I Årset, ta vägen som är skyltad mot Asa. Efter ungefär 400 meter svänger du höger in mot Nyatorp. Efter ungefär 1 kilometer ligger reservatet på vänster sida.

Koordinater till informationsskylten:
N 57°18'18.10", E 14°50'47.09"
57.30503, 14.84641

Tillgänglighet

Linneåns mader är en våtmark som är svårframkomlig. Här finns inga anlagda stigar och ingen parkering.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss