Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Linneåns mader

Linneåns mader ligger beläget i Vetlanda kommun 2,5 km sydväst om Fröderyds kyrka. Naturreservatet är knappt 35 hektar stort och utgörs av våtmark på bägge sidor om vattendraget Linneån, samt en fastmarks-holme med gammal och skyddsvärd barrblandskog

Syfte

 • bevara ett våtmarkskomplex med rikkärr, öppen och trädbevuxen mosse, å samt kantzoner och skogsklädda fastmarksholmar,
 • bevara och vårda biologisk mångfald knuten till rikkärr och naturskogsartad barrskog,
 • bevara områdets hydrologiska värden,
  ge möjlighet till naturupplevelse och friluftsliv inom ramen för bevarandet av naturvärdena.

Växt- och djurliv

Linneåns mader utgörs av mossar på bägge sidor om Linneån. Dessa består till stor del av torra rismossar tätt bevuxna med tall. Bland växtligheten dominerar vitmossor, väggmossa och lavar. I skogspartierna förekommer förutom de vanliga bärrisen även buskage av dvärgbjörk, skvattram och pors. Våtmarkens stora värden är de kärrytor som omger mossen.

Rikkärren är antingen laggkärr eller rester av en äldre åmad som nu till stora delar utvecklats till myrmark. De öppna kärren är mycket rika tack vare områdets kalkhaltiga berggrund och en rik flora har utvecklats. Rikkärret hyser ett femtiotal olika växtarter; den regionalt sällsynta arten näbbstarr trivs här liksom skedvitmossa, krattvitmossa, gyllenmossa, maskgulmossa, stor skedmossa, späd skorpionmossa, knoppvitmossa och kärrspärrmossa.

Mitt på mossen finns en hjärtformad fastmarksholme med gammal barrblandskog som visar tecken på lång orördhet. Här har bland annat svampar av familjen hård taggsvamp (Hydnellum sp) hittats. Dessa är signalarter som indikerar att det är höga naturvärden i området. Genom reservatet rinner Linneån som är en långsamflytande å med mestadels sandig botten.

Genom reservatet rinner Linneån som är en långsamflytande å med mestadels sandig botten. Foto: Claes Uhlén.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet.Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar,
 • elda annat än med medhavd ved,
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar, med undantag för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält. Fynden ska rapporteras till Länsstyrelsen och/eller Artdatabanken.
 • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar,
 • gräva upp växter,
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2017
Storlek: 33,8 hektar varav 1 hektar vatten
Ägare: Privat
Kommun: Vetlanda
Läge: 2,5 km sydväst om Fröderyds kyrka
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla

Hitta hit

Kontakt