Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gåeryds rasbranter

Lövskog som växer i en brant. På marken stora stenblock.

Naturreservatet Gåeryds rasbranter ligger vackert i det småländska bondelandskapet. Området består av en rasbrant med ädellövskog och här finns gott om örter och fåglar. Välkommen hit att ströva fritt, njuta av naturen och lyssna till fåglarnas sång!


Welcome to Gåeryds rasbranter!

In this small reserve trees like oak, beech and linden thrive. This whole area consists of a slope with lots of rocks and stones. Due to the nutrient rich bedrock there are many herbs on the ground, especially during spring before the leaves cover the ground from the sun. This reserve was once a meadow connected to the nearby Nydala kloster (convent), but since the beginning of the 1900s the trees have taken over.

Explore the reserve

There is an information sign, a parking and a picnic table just at the border of the reserve. The path (marked orange) that goes through Gåeryd is around 650 metres long and covers the most of the reserve. The path is narrow and winds between lots of big rocks.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • destroying or damaging fallen or standing, dead trees or bushes or parts of trees or bushes
 • making a fire if you haven't brought your own firewood or use firewood that is put in designated areas
 • putting up any kind of sign or poster
 • picking or collecting mosses, lichens or fungi living on wood, with exception from occasional specimen needed for determination of species that cannot be done out in the field
 • picking or collecting plants
 • collecting invertebrates with killing traps.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • bevara och vårda ädellövskog och bokskog med dess biologiska mångfald
 • bevara och vårda naturvärdesträd
 • bevara den lundartade markfloran
 • bevara förekommande Natura 2000-naturtyper i gynnsamt tillstånd
 • inom ramen för bevarande av biologisk mångfald tillgodose behov
  av områden för friluftsliv.

Historia

Trakten där Gåeryd ligger är gammal odlingsbygd. Redan på 1140-talade grundade munkar från cistercienserorden ett kloster i närliggande Nydala. Syftet var att sprida den kristna tron, men läget valdes också för att marken passade bra för odling. Det som idag är naturreservat har använts som hårdvallsäng, det vill säga en äng som inte översvämmas. Idag kan man se spåren efter det i de gamla hamlade lindarna. Att hamla innebär att man tar av årsskott från träden för få mer vinterfoder åt djuren. Dagens träd är ungefär 70-120 år gamla vilket tyder på att reservatet slutade brukas som äng i början av 1900-talet.

Det har tidigare funnits ett soldattorp strax öster om Gåeryd. Det finns kvar rester av en husgrund och av odlingsrösen. I reservatet finns också en källa där det förr var möjligt att hämta dricksvatten.

Växt- och djurliv

Här i Gåeryd är berggrunden näringsrik. Den består huvudsakligen av diorit som är en bergart som är rik på mineralämnen och som lätt vittrar sönder. Detta är förklaringen till varför många lundväxter trivs här. Du kan hitta blåsippa, hässlebrodd, långsvingel, trolldruva, myskmadra och vårärt. Exempel på signalarter, det vill säga arter som visar på en extra värdefull natur, är fällmossa, platt fjäderemossa, grov baronmossa, korallblylav och rostfläck. Den hotade svampen cinnoberspindling har hittats här. Den trivs tillsammans med bok, men är mycket ovanlig i länet.

Trädskiktet består av ädellövsskog. Här finns ek, bok och lind, men även lönn och rönn. Det finns också relativt gott om död lövträdsved, en stor bristvara i naturen idag.

Höjdskillnaderna i Gåeryds rasbranter ligger på omkring 40 meter. Berggrunden innehåller så kallad grönsten (diorit). Det är en bergart som är rik på mineralämnen och samtidigt lättvittrad, vilket är gynnsamt för växtligheten.

Lövskogen, framför allt de äldre träden, har bidragit till att reservatet är rikt på fåglar. Här kan du höra småfåglar som lövsångare, svarthätta, trädgårdssångare, bofink, flugsnappare, rödhake och näktergal. Du har också chans att se hålbyggare som göktyta, ringduva, kattuggla och större hackspett.

Friluftsliv

Det går en smal stig i Gåeryds rasbranter. Den är ungefär 650 meter lång och täcker in större delen av reservatet. Det finns också en parkeringsplats som rymmer flera bilar och vid informationsskylten står ett bord.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 • Ikon för Förbud att bryta kvistar Förbud att bryta kvistar
 • Ikon för Förbud att plocka växter Förbud att plocka växter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • elda annat än med tillhandahållen eller medhavd ved
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar, med undantag för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält
 • plocka eller samla in växter
 • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1973 och 2017
Storlek: 3,2 hektar
Naturtyp: Ädellövskog
Kommun: Värnamo
Läge: 25 kilometer nordost om Värnamo, cirka 2 kilometer sydost om Nydala
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, informationstavla, stig (cirka 650 meter lång), bänkbord

Hitta hit

Sök dig till väg 127 mellan Värnamo och Vrigstad. Strax norr om Nydala svänger du av där det är skyltat Sandvik och Naturreservat. Fortsätt rakt fram i cirka 1,5 kilometer så ligger reservatet sedan på vänster sida.

Koordinater (till parkeringen):
N 57° 18' 56.75", E 14° 21' 10.14"
57.31576, 14.35282

Tillgänglighet

Gåeryds rasbranter är ett litet men kuperat och blockigt reservat. Stigen är smal och ungefär 650 meter lång. Den är markerad med orange färg. Parkeringen ligger alldeles intill reservatet och här finns också ett bänkbord.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss