• Eldningsförbud i hela länet

  Nu är det eldningsförbud i hela Jönköpings län. Nu är brandrisken stor och samtliga kommuner i länet har beslutat om eldningsförbud för att minska risken för brand i skog och mark. Förbudet gäller från och med kl. 10.00 tisdag 30 maj och tills vidare.

Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gåeryds rasbranter

Området består av en rasbrant med ädellövskog. Reservatet är rikt på örter och fåglar.

Foto: Länsstyrelsen

Naturreservatet Gåeryds rasbranter ligger vackert i det småländska bondelandskapet, med utsikt över sjön Rusken. Området består av en rasbrant med ädellövskog. Reservatet är rikt på örter och fåglar. Välkommen hit att ströva fritt, njuta av naturen och lyssna till fåglarnas sång.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • bevara och vårda ädellövskog och bokskog med dess biologiska mångfald
 • bevara och vårda naturvärdesträd
 • bevara den lundartade markfloran
 • bevara förekommande Natura 2000-naturtyper i gynnsamt tillstånd
 • inom ramen för bevarande av biologisk mångfald tillgodose behov
  av områden för friluftsliv.

Växt- och djurliv

I Gåeryd innehåller berggrunden diorit, en bergart som både är rik på mineralämnen och lättvittrad.

Höjdskillnaderna i Gåeryds rasbranter ligger på omkring 40 meter. Berggrunden innehåller så kallad grönsten (diorit). Det är en bergart som är rik på mineralämnen och samtidigt lättvittrad, vilket är gynnsamt för växtligheten.

I lövskogen växer främst ek, med inslag av de flesta andra lövträd, mest av lind och bok. Området är örtrikt, och här finns flera växter som är ovanliga i trakten. Till de mer exklusiva arterna hör hässlebrodd, långsvingel, vårärt, tandrot, trolldruva och myskmadra.

Lövskogen, framför allt de äldre träden, har bidragit till att reservatet är rikt på fåglar. Här kan du höra småfåglar som lövsångare, svarthätta, trädgårdssångare, bofink, flugsnappare, rödhake och näktergal. Du har också chans att se hålbyggare som göktyta, ringduva, kattuggla och större hackspett.

I äldre tid nyttjades området som slåttermark, men de enda synliga spåren efter detta är några gamla hamlade lindar. I reservatet finns dessutom en kallkälla.

Friluftsliv

Det går en smal stig i Gåeryds rasbranter. Den är ungefär 650 meter lång och täcker in större delen av reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 • Ikon för Förbud att bryta kvistar Förbud att bryta kvistar
 • Ikon för Förbud att plocka växter Förbud att plocka växter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • elda annat än med tillhandahållen eller medhavd ved
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar, med undantag för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält
 • plocka eller samla in växter
 • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1973 och 2017
Storlek: 3,2 hektar
Naturtyp: Ädellövskog
Kommun: Värnamo
Läge: 25 kilometer nordost om Värnamo, cirka 2 kilometer sydost om Nydala
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, informationstavla, stig (cirka 650 meter lång), bänkbord

Hitta hit

Sök dig till väg 127 mellan Värnamo och Vrigstad. Strax norr om Nydala svänger du av där det är skyltat Sandvik och Naturreservat. Fortsätt rakt fram i cirka 1,5 kilometer så ligger reservatet sedan på vänster sida.

Koordinater (till parkeringen):
N 57° 18' 56.75", E 14° 21' 10.14"
57.31576, 14.35282

Tillgänglighet

Gåeryds rasbranter är ett litet men kuperat och blockigt reservat. Stigen är smal och ungefär 650 meter lång. Den är markerad med orange färg. Parkeringen ligger alldeles intill reservatet.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet