Skämningsfors naturskog

Områdets centrala del rinner den näringsfattiga Vättersjöbäcken. Foto: Johan Rova.

Skämningsfors naturskog har en naturskönhet av lite ovanligare slag. Naturreservatet är ett myrmarksområde insprängt med holmar av fastmark. Sumpskog, mosse och fastmark går in i varandra som en mångformad mosaik.

 Syftet med reservatet är att bevara ett område med naturskogskaraktär.

Växt- och djurliv

Området är främst bevuxet av tall, men även gran och björk växer här. I områdets centrala del rinner den näringsfattiga Vättersjöbäcken och i kanterna finns källor. Bäcken kantas av gammal blandsumpskog och det finns gott om död ved av klenare dimensioner. Torrträd av gran, björk och al är vanligt. Spår efter bronshjonens larver har påträffats. På äldre granlågor växer stubbspretmossa och den rödlistade vedsäckmossan. Gammelgranslav är vanlig på gran och klibbal. Den sällsynta dunmossan växer intill bäcken. Bäcköring förekommer i bäcken. Bäcken är kantad av gammal blandsumpskog. Kvarstående döda träd och liggande trädstammar ingår som en naturlig del i ekosystemet.

Fågellivet är sparsamt , här finns bland annat tjäder och spillkråka samt för miljön typiska fågelarter som svartmes, talltita och tofsmes. Under vår och sommar finns det gott om trastfåglar och morkulla. Området är ett känt kalvningsland för älg.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • sätta upp tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning
  • fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt till exempel genom blomplockning eller täkt av lav, lummer eller mossa
  • tälta eller uppställa husvagn
  • medföra okopplad hund
  • framföra cykel, motordrivet fordon eller annat transportmedel
  • vidta åtgärd som kan verka störande på djurlivet
    göra upp eld.
Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2005
Storlek: 18,4 hektar
Ägare: Privat (Skaraborgs Naturskyddsförening)
Kommun: Habo
Läge: Habo kommun, cirka 3 kilometer nordväst om Brandstorp, området nås från väg 852.
Naturtyp: Blandskog av naturskogskaraktär
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla