Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Barkerydssjön

Barkerydssjön ligger centralt på Sydsvenska höglandet. Sjön är ett värdefullt våtmarkskomplex med ett rikt fågelliv. Runt sjön återfinns både skogs- och myrmark, strandäng och betesmark.

Syfte

 • att främja biologisk mångfald knuten till ett värdefullt våtmarkskomplex innehållande ett rikt fågelliv
 • bidra till gynnsam bevarandestatus för utpekade arter i EU:s fågeldirektiv
 • skydda och restaurera ett våtmarkskomplex
 • tillgodose behov av områden för friluftsliv

Växt- och djurliv

I skogsbrynet runt sjön växer klibbal, björk, gran och viden. Dominerande kärlväxter är sjöfräken, trådstarr, bladvass, bredkaveldun, samt här och var sprängört. I södra delen av sjön finns nickskära och kärrspira. Vid tillflödena växer mannagräs, sumpförgätmigej, stor igelknopp, ältranunkel, vattenklöver, sjösäv, sprängört och källört. Granbräken växer i skogen väster om sjön. I strandzonen vid sjöns södra del finns slåtterblomma, kärrspira, gräsull och knagglestarr. Örtväxter som blåklocka, grönvit nattviol, slåttergubbe, blekstarr, ängsskallra och loppstarr återfinns på den betade strandängen längs Barkerydssjöns östra sida.

Några arter som vanligtvis häckar vid Barkerydssjön är sångsvan, grågås, kricka, knipa, trana, storspov, skogssnäppa och fiskmås. Även vattenrall, svarthakedopping och brun kärrhök ses under häckningstid, men det är osäkert om de häckar. I de omgivande markerna kan man se och höra gök, sparvuggla, kattuggla, pärluggla, spillkråka, mindre hackspett, trädlärka och törnskata. Barkerydssjön är en viktig rastlokal för flyttande våtmarksberoende fåglar.

Sju olika arter av fladdermöss är funna i området vilket gör att Barkerydssjön klassas som en artrik fladdermuslokal i Jönköpings län

Foto: Länsstyrelsen

Citronfläckad kärrtrollslända och bred gulbrämad dykare är två insektsarter som är funna vid Barkerydssjön och dessutom är upptagna i EU:s art- och habitatdirektiv.

Historia

Barkerydssjön sänktes år 1845 och sjöbottnen blev slåttermark fram till 1950-talet. Sjösänkningen och den historiska markanvändningen har satt sin prägel på området och det har resulterat i att stora delar av sjön vuxit igen. Restaureringsåtgärder genomfördes under september 2014. Åtgärderna ska skapa bättre förutsättningar för fågelgrupper som vadare och änder, exempelvis brushane, rödbena, skedand och kricka. En skötselstrategi är framtagen där åtgärder finns för att fortsätta gynna fågellivet. Restaureringen av sjön kommer också att öka möjligheterna till naturupplevelser och ett aktivt friluftsliv. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För Barkerydssjön finns inga särskilda föreskrifter för allmänheten. Allemansrättens regler för vad du får göra i skog och mark gäller i naturreservatet. Tänk på att respektera djur- och växtlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2010
Storlek: 55 hektar
Ägare: Privat, Kyrkan och staten
Läge: Nässjö kommun, Sydväst om Barkeryds kyrka, 10 km NV om Nässjö
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkering, fågeltorn och naturstig

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss