Aktuella vädervarningar i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Holsbybrunns åsbarrskog

Stig som går uppe på en ås. På marken finns det mossor och bärris. Här växer även grova träd, i första hand tallar.

Gamla tallar, sällsynta svampar och en rullstensås - det är några av värdena som finns i Holsbybrunns åsbarrskog. Närheten till samhället Holsbybrunn gör att reservatet är lätt att besöka.

Welcome to Holsbybrunns åsbarrskog!

This nature reserve has a pine dominated forest but also an esker that meanders in west-east direction. The esker is a ridge that originates from the last ice age.

Several rare fungi are found in the reserve. The species found are dependent on old forest and a ground with a long continuity of forest.

Explore the reserve

It is easy to visit Holsbybrunns åsbarrskog, even though there are no facilities for visitors here. Trails go through the reserve and are well used by people living nearby. You are welcome to visit this reserve on nature's own terms.

In the northern part a railway passes through. Do not cross the railway in the reserve! If you want to visit the northern part make sure you leave the reserve and reach that part from the east where you can find a proper crossing.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • destroying or damaging standing or fallen dead trees or bushes
 • lighting a fire
 • picking or collecting mosses, lichens, fungi or fungi living on wood. Exceptions:
  • collecting occasional specimen needed for determination of species that cannot be done out in the field
  • picking mushrooms for household requirements
 • permanently putting up signs, posters or similar.

Without permission from the County Administrative Board you are also prohibited from:

 • collecting invertebrates with killing traps.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • bevara och vårda en kalkbarrskog med kontinuitet av gran och tall med inslag av gamla träd
 • bevara och vårda biologisk mångfald knuten till dessa miljöer, framförallt i form av kontinuitetskrävande mykorrhizasvampar
 • inom ramen för bevarande av naturvärden ge besökare möjlighet till naturupplevelser och ett rikt friluftsliv.

Geologi och historia

Holsbybrunns åsbarrskog präglas av den rullstensås som går i öst-växtlig riktning genom områdets södra del. Uppe på åsen finns reservatets högsta punkt, som är 151 meter över havet. Kartor från 1876 samt från 1950- och 1960-talen visar att reservatet varit täckt av skog förutom i ett litet område i väster där det funnits åker. Idag är hela reservatet skogtäckt.

Växt- och djurliv

Skogen som växer här är en gammal, talldominerad barrblandskog där det även finns inslag av lövträd. Längs rullstensåsen är de flesta träden gamla och det finns en hel del riktigt grova träd, främst tallar. Mellan åsen och den korsande järnvägen planar området ut och här är skogen istället dominerad av gran. Träden är av olika åldrar och här finns förutom tallar även asp, björk, klibbal och ek.

I Holsbybrunns åsbarrskog har länsstyrelsen hittat åtta svamparter som bara finns där skog har fått stå länge. Några exempel är de ovanliga arterna grantaggsvamp, lakritsmusseron, svart taggsvamp och gul taggsvamp. Även talltickan finns här. Den utvecklar fruktkroppar endast på träd som är över 100-150 år gamla.

Marken i tallskogen är sandig och torr. De svampar som växer i området visar att marken är basisk. Det finns inga stora mängder död ved i reservatet.

Friluftsliv

Holsbybrunns åsbarrskog ligger precis utanför Holsbybrunn och det är därför lätt att komma hit för den som bor i närheten. Det märks på de vältrampade stigarna som finns i reservatet. Förutom dessa finns inga anordningar som underlättar för friluftsliv. Du är självklart välkommen att besöka reservatet ändå, på naturens egna villkor. Observera dock att du inte får passera över järnvägen inom reservatets gränser då det inte finns några övergångar. Vill du besöka den norra delen av naturreservatet kan du använda övergången som ligger öster om reservatet. Det finns heller ingen parkering som hör till reservatet, så om du är bilburen, se till att du inte ställer dig på privata tomter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka Holsbybrunns åsbarrskog, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar
 • elda
 • plocka eller samla in mossor, lavar, marksvampar eller vedsvampar, med undantag för enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält. Undantag gäller även för plockning av matsvamp
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, affisch, inskrift eller liknande.

Inom naturreservatet är det utan länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2024
Storlek: 2,3 hektar, varav vatten 0,1 hektar
Naturtyp: Tallskog, granskog, vatten
Kommun: Vetlanda
Läge: Öster om samhället Holsbybrunn, ungefär 2,5 kilometer från Alseda kyrka
Markägare: Enskilda och staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Det kommer att komma upp en informationstavla. Det går en välanvänd stig genom reservatet, men den är inte markerad.

Hitta hit

Från väg 47 mellan Vetlanda och Kvillsfors:
3-4 kilometer från Vetlanda svänger du av mot Sjunnen och Holsbybrunn. Fortsätt till Holsbybrunn på Vetlandavägen/Alsedavägen. Strax innan husen tar slut ligger reservatet på motsatt sida. Kommer du från andra hållet på Alsedavägen passerar du Aspö och fortsätter sedan i cirka 1,5 kilometer så ligger reservatet sedan på höger sida.

Det finns ingen parkering i anslutning till reservatet.

Koordinater till kommande informationsskylt:
N 57° 26' 5.76", E 15° 12' 58.90"
57.43493, 15.21636

Tillgänglighet

Naturreservatet ligger nära Holsbybrunn och det finns vältrampade stigar i området. Reservatet genomkorstas av dels en rullstensås, som gör det kuperat, och dels en järnväg. Det finns inga markerade stigar eller leder i reservatet och heller inga andra anordningar som underlättar friluftslivet. Det finns ingen parkering som hör till reservatet.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss