Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Baremosse

Baremosse är ett myrmarksområde med intressant flora och ett rikt fågelliv. Foto: Johan Rova

På krönet av Hökensås, där Habo, Mullsjö och Tidaholms kommuner möts, ligger Baremosse. Ett myrmarksområde med intressant flora och ett rikt fågelliv.                   

Baremosses naturreservat finns till för att skydda fågelliv, den nästan orörda mossen och en naturskog av olika barrträd. Vidare är syftet att bevara och utveckla barr-/natur och blandskog samt dess hydrologiska och geovetenskapliga värden och biologiska mångfald. 

Reservatet ska bidra till en gynnsam bevarandestatus för de listade habitaten och arterna enligt EU:s art-/habitat- och fågeldirektiv. 

Bevaring sker genom skötsel av diken, naturvårdande huggningar, naturvårdsbränning i yngre produktionsskogar och bekämpning av främmande trädslag.

Rikt natur- och fågelliv

Här möter du ett myrkomplex med högmossekaraktär och öppna trädbevuxna myrar. Myren består av en högmosse och sluttande mossar med inslag av fastmarksholmar. Det finns gott om tuvsträngar, höljor och vattenfyllda gölar. I randområdena lutar mossen kraftigt som gjort att vattnet eroderat ner i torven. Växtligheten på mossen är fattig, men här finns en del intressanta inslag av både västliga och nordliga arter, som till exempel klockljung och myrlilja.

På mossen finns flera växtarter som annars har huvudsaklig nordlig utbredning, till exempel dvärgtranbär, klotstarr, vitmosslav (Icmadophilia ericetorum) och mossebägarlav (Cladonia subfurcata). I zonerna mellan fastmark och mosse finns gamla barrträd och rikligt med lågor. Kärr förekommer i form av laggar omkring mosseytorna. I anslutning till kärren finns sumpskogar. I de blötare delarna växer myrlilja och Jungfru Marie nycklar.

Baremosse har ett stort värde för fågellivet. Ljungpipare, enkelbeckasin, trana, smålom, orre och grönbena hör till de arter som häckar på Baremosse.

Under april och maj månad kan du uppleva fina orrspel på mossen. I mossens omkringliggande skogar har du goda chanser att stöta på tjäder och höra pärl- och sparvuggla under vårkvällar.

Foto: Johan Rova

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller döda träd eller buskar,
  • elda annat än med medhavd ved,
  • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp för husbehov,
  • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar,
  • sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Inom naturreservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

  • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller liknande verksamhet med fler än 100 deltagare,
  • anordna lägerverksamhet med fler än 30 personer.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1985, ombildat 2016.
Storlek: 397 hektar.
Ägare: Privat och kyrkan.
Läge: Habo, Mullsjö och Tidaholms kommuner, cirka 19 kilometer söder om Tidaholm.
Naturtyp: Myrmark.
Förvaltare: Länsstyrelserna i Jönköpings samt Västra Götalands län.
Anordningar: Det finns inga iordningsställda leder i naturreservatet.

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss