Helvetets håla

Foto: Johan Rova

Strax sydost om Lemnhult ligger Trollebo portar med Helvetets håla. Trollebo portar är en skura, en tvärbrant ravin, som kan följas drygt 4 kilometer. Den är en av de största och mest dramatiska skurorna på Småländska höglandet. Från skurans kant har man en hisnande utsikt över Helvetets håla: en rund och ofta vattenfylld håla i mitten av ravinen.

Reservatet omfattar en 500 meter lång ravin med nästan lodräta bergväggar av röd granit. Djupet varierar mellan 20 och 30 meter och bredden upptill är 35 - 40 meter. Bottnen täcks med stora kantiga block som är lossbrutna ur bergväggen. Trollebo portar avviker från andra skuror genom att den avvattnas mot norr.

Syfte

 • skydda och bevara skuran och de arter som är beroende av det svala och fuktiga klimatet i skuran,
 • bevara och utveckla en naturskogsartad barrblandskog och de arter som är knutna till den miljön,
 • bevara de listade habitaten enligt EU:s art- och habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd.

Växt- och djurliv

Längs bäcken i ravinen blandas resliga granar med lövträd och buskar av flera olika arter. Den varierande fuktigheten ger en omväxlande växtlighet och artrikedomen bland mossorna är stor. Bland arterna märks vedtrappmossa, grön sköldmossa, västlig hakmossa och stor revmossa. Naturskogsområdet öster om skuran består dels av hällmarkstallskog med tallar som är uppemot 300 år gamla, dels av blåbärsgranskog. Ett rikt fågelliv finns i området med fågelarter som är typiska för barrskog, exempelvis korsnäbbar, spillkråka, tofsmes, talltita och sparvuggla. Genom reservatet löper en stig som leder besökaren mellan de mest sevärda områdena.

Observera att leden till reservatet från parkeringen går igenom en kohage. Det kan upplevas lite besvärligt med passagen på stenarna längs med bäcken och upp igen på östra sidan. Stigen ner (från väster) är säker men brant. Det finns numera en bro över bäcken för en säkrare passage.

Vägbeskrivning

Kör söderut från Vetlanda, väg 31. Sväng österut från Korsberga till Lemnhult. Helvetets håla ligger strax sydost om samhället Lemnhult. Parkering vid Boatorp.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:  

 • förstöra eller skada fast naturföremål 
 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd eller buskar
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp 
 • samla in ryggradslösa djur 
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet 
 • cykla eller rida 
 • klättra i berg 
 • elda annat än med medhavd ved 
 • framföra motordrivet fordon, med undantag för mindre fordon på fastmark för uttransport av fälld älg 
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift, eller därmed jämförlig anordning 
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller liknande verksamhet.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2006
Storlek: 7,2 hektar
Ägare: Staten och privat
Kommun: Vetlanda
Läge: Sydost om Lemnhult
Naturtyp: Skura, barrnaturskog, geologi, botanik
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkering, vandringsled, informationstavla utsiktspunkt