Helvetets håla

En brant bergvägg där det växer mossor, lavar och små lövträd. I förgrunden ett dött träd.

Trollebo portar kallas den skura, sprickdal, som präglar det här reservatet. Den har tvärbranta väggar och är en av de största och mest dramatiska skurorna på Småländska höglandet. Från skurans kant har man en hisnande utsikt över Helvetets håla: en rund och ofta vattenfylld håla i mitten av ravinen. Ravinens gamla skog och fuktiga miljö ger en perfekt livsmiljö till många sällsynta mossor.

Welcome to Helvetets håla!

The dramatic name of this dramatic reserve means "Devil's burrow". It is said that once robbers and thieves stayed here waiting for people that passed by. The area has an interesting geology with its rift valley with steep walls that goes through the reserve. It is a part of a larger system of ravines and rift valleys that stretches more than 4 kilometres.

The forest have in large parts been untouched by humans for more than a hundred years, and this together with the high humidity in the ravine gives a perfect environment for many threatened species. Fallen trees have not been taken care of which is imortant for insects, spiders, lichens, mosses, fungi and birds that are highly dependent on dead wood.

Explore the reserve

This reserve is pretty easy to visit and is a popular excursion destination. From the parking area you have to walk 600 metres through a pasture before you reach the reserve. In the reserve there is a trail marked in orange that will take you to the most interesting spots with the best views. The trail is about 1,5 kilometres. Due to the dramatic terrain it is not suitable for wheels and it can in some parts be a bit challenging also for walking. It is though mainly easy walking.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • damaging living or dead, fallen or standing trees or bushes
 • picking or collecting mosses, lichens or fungi, with exception from mushrooms for household requirements
 • collecting invertebrates
 • climbing in trees where animals live or in other way disturbing the animal life
 • biking or riding
 • mountain-climbing
 • making a fire if you haven't brought your own firewood
 • driving a motor vehicle (exception for hunters that are allowed to use a small vehicle for transporting dead moose out of the area, as long as the ground has good bearing capacity)
 • putting up any kind of sign or poster
 • using the area for organized competitions, camp activities or similar activities.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • skydda och bevara skuran och de arter som är beroende av det svala och fuktiga klimatet i skuran
 • bevara och utveckla en naturskogsartad barrblandskog och de arter som är knutna till den miljön
 • bevara de listade habitaten enligt EU:s art- och habitatdirektiv i gynnsamt tillstånd.

Historia

Många studsar till inför namnet på detta reservat. Förr sades det att området var ett tillhåll för rövare och banditer som överföll förbipasserande. Då kallades det för Helsikes hôla. Av anständighetsskäl kallades området en tid för Trollebo portar, men på 1960-talet enades man om att det skulle kallas för Helvetets håla.

Geologi och hydrologi

I reservatet går en 500 meter lång ravin med nästan lodräta bergväggar av röd granit. Ravinen är en del av ett större komplex med en skura, sprickdal, som är 4,5 kilometer lång. Djupet varierar mellan 20 och 30 meter och bredden upptill är 35 - 40 meter. Bottnen täcks med stora kantiga block som är lossbrutna ur bergväggen. På botten av sprickdalen flyter en bäck som ovanligt nog går mot norr. Vattennivåerna i bäcken varierar under året, och det sätter sina spår i vegetationen. Under sommarhalvåret är hela bäckfåran oftast torrlagd. Det finns flera källor i området.

Växt- och djurliv

Skuran är en av få sprickdalar där skogen fortfarande bitvis är naturskogsliknande. Här har alltså skogen stått länge utan större påverkan av människan, och det ihop med den speciella fuktighet som uppstår i en ravin, ger en värdefull miljö för många sällsynta arter.

Längs bäcken i ravinen blandas resliga granar med lövträd och buskar av flera olika arter. Den varierande fuktigheten ger en omväxlande växtlighet och artrikedomen bland mossorna är stor. Här finns till exempel vedtrappmossa, grön sköldmossa, västlig hakmossa och stor revmossa. Naturskogsområdet öster om skuran består dels av hällmarkstallskog med tallar som är uppemot 300 år gamla, och dels av blåbärsgranskog.

Träd som fällts av stormar har inte tagits om hand, så det finns gott om död ved i reservatet. Det gynnar många hotade arter av insekter, spindeldjur, lavar, mossor, svampar och fåglar. Det är ett rikt fågelliv i området med fågelarter som är typiska för barrskog, exempelvis korsnäbbar, spillkråka, tofsmes, talltita och sparvuggla.

Friluftsliv

Helvetets håla är ett populärt utflyktsmål. En cirka 1,5 kilometer lång stig går ner genom sprickdalen och upp igen på andra sidan. Stigen är markerad orange. Terrängen är dramatisk och stigen går bitvis över stenar och i branter. Däremellan är den betydligt lättare att gå.

Observera att leden till reservatet från parkeringen går igenom en kohage. Mellan parkeringen och reservatets början är det ungefär 600 meter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 • Ikon för Förbud att bryta kvistar Förbud att bryta kvistar
 • Ikon för Förbud fyrhjuling Förbud fyrhjuling

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:  

 • förstöra eller skada fasta naturföremål 
 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd eller buskar
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar, med undantag av matsvamp 
 • samla in ryggradslösa djur 
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet 
 • cykla eller rida 
 • klättra i berg 
 • elda annat än med medhavd ved 
 • framföra motordrivet fordon, med undantag för mindre fordon på fastmark för uttransport av fälld älg 
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller liknande
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller liknande verksamhet.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2006
Storlek: 7 hektar
Naturtyp: Skura (sprickdal), barrnaturskog, vattendrag
Kommun: Vetlanda
Läge: En mil öster om Korsberga, sydost om Lemnhult
Markägare: Staten och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkering, vandringsled, informationstavla utsiktspunkt.

Hitta hit

Från Korsberga:
Strax norr om Korsberga tar du österut in på Lemnhultsvägen (väg 776). Efter 3,5 kilometer tar du höger mot Lemnhult. Följ vägen i ytterligare en mil, passera samhället Lemnhult. Precis vid den södra skylten "Lemnhult" ska du ta vänster in på den väg som har en grässträng i mitten. På samma ställe går det in en väg 90 grader, men du ska ta den väg som slår följe en bit med asfaltsvägen. Efter ungefär 100 meter kommer du fram till parkeringen. Från parkeringen är det en 600 meter lång promenad innan du kommer till själva reservatet.

Från väg 47:
Åk till Repperda, mellan Målilla och Vetlanda. I Repperda, sväng söderut mot Skirö. Följ vägen i drygt tre kilometer. I Byestad, sväng mot Nye. Fortsätt i drygt fem kilometer tills du kommer ut på väg 125. Sväng vänster mot Fagerhult. Fortsätt på den vägen i 2,5 kilometer. Sväng sedan höger mot Lemnhult och Trollebo, in på väg 778. Fortsätt på den vägen i sex kilometer tills du kommer till en korsning där det står Åseda åt vänster och Korsberga åt höger. Kör du rakt fram, skyltat Naturreservat, kommer du till ett annat naturreservat, Stora och Lilla Fly. Sväng istället vänster, mot Åseda. I slutet av samhället Lemnhult, precis vid den södra skylten "Lemnhult" ska du ta vänster in på den väg som har en grässträng i mitten. På samma ställe går det in en väg 90 grader, men du ska ta den väg som slår följe en bit med asfaltsvägen. Efter ungefär 100 meter kommer du fram till parkeringen. Från parkeringen är det en 600 meter lång promenad innan du kommer till själva reservatet.

Koordinater till parkeringen:
N 57° 16' 50.40", E 15° 17' 3.88"
57.28067, 15.28441

Koordinater till södra informationsskylten:
N 57° 16' 52.80", E 15° 17' 35.13"
57.28133, 15.29309

Tillgänglighet

För att komma till Helvetets håla från parkeringen behöver du promenera 600 meter genom en hage där det tidvis går kor. Reservatet är inte lämpligt för hjul, och är bitvis även rätt krävande för ben. Stigen som går genom (och ibland utanför) reservatet är cirka 1,5 kilometer lång och är markerad orange. Det finns branta partier på stigen.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss