Sandseboskogen

Sandseboskogen karaktäriseras av talldominerad barrskog. Foto: Johan Rova.

Sandseboskogen är ett tallskogsområde där flera ovanliga arter av mossor och svampar trivs.

Syfte​

  • bevara talldominerad sandbarrskog med äldre tall och död ved,
  • bevara barrblandskog, mosse, sumpskog och bäckmiljö ,
  • bevara biologisk mångfald, särskilt svampar och skogsfågel, knuten till dessa naturtyper,
  • ge möjlighet till naturupplevelse och ett rörligt friluftsliv inom ramen för bevarande av naturvärdena.

Växt- och djurliv

Naturreservatet karaktäriseras av talldominerad barrskog och en glest bevuxen mosse. Iögonfallande är även de två getryggsåsar som finns i området. Jordtäcket är tunt och i den östra delen där getryggsåsarna finns är marken sandig. De äldsta tallarna är cirka 150 år gamla. Ett par områden i östra delen är grandominerad barrskog men med stort inslag av tall. Det tunna jordtäcket bidrar till att skogen bitvis är ganska gles och luckig. I norr gränsar området till sjön Rakalven och i den östra gränsen rinner en bäck. Ytterligare två bäckar rinner igenom området.

Mossen som ingår är till stora delar skogbevuxen med i huvudsak tallskog. Den mosaik som bildas mellan talldominerade barrskogar, sumpskogar och öppen mosse utgör bra biotoper för tjäder som använder området för födosök. Tallskogen är naturligt artfattig, men i området har hittats arter som trivs i gamla skogar såsom dropptaggsvamp, jättemusseron och garnlav. I de fuktiga granskogarna förekommer kattfotslav, stor revmossa och vedtrappmossa. Tjäder, orre, skogssnäppa, enkelbeckasin och spillkråka är några av de fågelarter som har noterats.

De äldsta tallarna är cirka 150 år gamla. Foto: Johan Rova

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål, träd eller buskar eller delar av träd eller buskar,
  • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar med undantag för matsvampar och insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält,
  • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar,
  • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2017
Storlek: 113,7 hektar
Ägare: Privat
Kommun: Gislaved
Läge: Söder om sjön Rakalven, öster om sjön Stengårdhultasjön. Fågelvägen ligger reservatet 5 kilometer söder om Bondstorps kyrka.
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla och parkering.