Sandseboskogen

Nedre delen av stammen på en grov tall. I bakgrunden finns ett block, bärris och andra träd.

I Sandseboskogen finns en del gamla, grova tallar. Foto: Johan Rova.

Sandseboskogen är ett reservat med både torr sandmark och blötare myrmark. Här finns tallar som är över hundra år gamla och flera spännande arter som trivs i äldre tallskog.

Welcome to Sandseboskogen!

Sandseboskogen is a nature reserve with both dry and wet parts. Where the soil layer is thin, or consists of sand, pine is dominating. The roots of the pines goes deep down in the ground and they can find water also in very dry areas. In parts where the soil layer is a bit thicker, spruce can grow. In the wetlands, pine is again the tree species that can manage the hard cirumstances with too much water and too little nutrients. The result though is small trees that never grow big no matter how old they are.

Explore the reserve

The only facilities you will find here are a parking area and an information sign. You are of course welcome to visit this nature reserve anyway, but on nature's own conditions. Be aware that some parts of the reserve might be burned. For your own security, do not enter theses areas.

Danger

In spring and summer 2022 nature conservation burnings are planned. They will reduce the amount of spruce and make it easier for the seeds of pines and deciduous trees to grow. Around two thousand species are favoured if their habitat is burning frequently.

Do not enter areas which have been burned. Tree roots might be weak because of the impact of the fire and trees may thus fall, silent and without previous warnings.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • felling, breaking twigs or in any other way damaging living or dead trees or bushes, or parts of trees or bushes
 • collecting or gathering mosses, lichens or fungi, with exception from mushrooms for household requirements and occasional specimen needed for determination of species that cannot be done out in the field
 • without permission collect invertebrates with killing traps
 • putting up any kind of sign or poster.

Syfte​

Reservatets syfte är att:

 • bevara talldominerad sandbarrskog med äldre tall och död ved
 • bevara barrblandskog, mosse, sumpskog och bäckmiljö
 • bevara biologisk mångfald, särskilt svampar och skogsfågel, knuten till dessa naturtyper
 • ge möjlighet till naturupplevelse och ett rörligt friluftsliv inom ramen för bevarande av naturvärdena.

Växt- och djurliv

På den sandiga marken i reservatet trivs tallen. Den har sina rötter djupt ner i backen och kan hitta vatten även på torrare marker, som i Sandseboskogen. De äldsta tallarna här är ungefär 150 år gamla. Under tallarna växer ofta renlav, som får allt det vatten och den näring den behöver från regnet. Där jordtäcket är lite tjockare tar mossor och bärris över markskiktet, och där kommer också granen in. Ett par områden i östra delen är därför grandominerad barrskog men med stort inslag av tall. Det tunna jordtäcket bidrar till att skogen bitvis är ganska gles och luckig. 

I reservatet finns det två rullstensåsar med spetsig rygg, så kallade getryggsåsar. Åsarna bildades när inlandsisen drog sig tillbaka från området.

Det finns också betydligt blötare områden i reservatet, mossmark. Tallarna som växer på mossen är småvuxna martallar. Det är helt vanliga tallar som kan vara lika gamla som de normalhöga tallarna i närheten. Eftersom den miljö de växer i är på gränsen till vad de klarar av då den är både blöt och näringsfattig, kan de inte växa sig stora.

Tallskogen är naturligt artfattig, men här finns arter som trivs i gamla skogar såsom dropptaggsvamp, jättemusseron och garnlav. Den mosaik som bildas mellan talldominerade barrskogar, sumpskogar och öppen mosse är perfekt för tjäder. I de fuktiga granskogarna förekommer kattfotslav, stor revmossa och vedtrappmossa. Förutom tjäder är orre, skogssnäppa, enkelbeckasin och spillkråka några av de fåglar som har setts i reservatet.

Ljusgrön myrmark där det växer tunna tallar.

På myrmarken växer martallar. Foto: Johan Rova.

Friluftsliv

Sandseboskogen är bitvis kuperat och bitvis blött. Här finns parkering och informationsskylt, men inga andra serviceanläggningar. Här finns heller inga stigar, bortsett från de som djuren trampat upp. Du är självklart välkommen att besöka reservatet ändå, på naturens egna villkor.

Många tallstammar.

Skogen i reservatet domineras av tall. Foto: Johan Rova

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka Sandseboskogen, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål, träd eller buskar eller delar av träd eller buskar
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar med undantag för matsvampar och insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält
 • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2017
Storlek: 113,7 hektar
Naturtyp: Talldominerad barrskog, barrsumpskog, öppen mosse och kärr.
Kommun: Gislaved
Läge:Söder om sjön Rakalven, öster om sjön Stengårdhultasjön. Fågelvägen ligger reservatet 5 kilometer söder om Bondstorps kyrka.
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla och parkering.

Hitta hit

Vägbeskrivning

Söderifrån: Från Skillingaryd, ta väg 640 (Valdhultsvägen) västerut mot Valdhult. Efter cirka 17 kilometer, sväng norrut mot Stengårdshult. Efter drygt 5 kilometer kommer du till Sandsebo. I samhället tar du av mot Sandsebo kvarn. Strax innan kvarnen svänger du höger in på en mindre väg. Drygt 500 meter senare tar du vänster så är du framme vid parkeringen efter ytterligare ett par hundra meter.

Norrifrån: Om du åker på väg 26 söderut från Jönköping tar du av vänster där det är skyltat Stengårdshult. Det är skyltat Stengårdshult även om du kommer från andra hållet på väg 26. Kör igenom Stengårdshult och fortsätt sedan drygt 1,5 kilometer framåt tills du kommer till Styrshult. Där tar du höger mot Tranhult. Fortsätt på den vägen tills du kommer till Sandsebo. I samhället tar du av mot Sandsebo kvarn. Strax innan kvarnen svänger du höger in på en mindre väg. Drygt 500 meter senare tar du vänster så är du framme vid parkeringen efter ytterligare ett par hundra meter.

Koordinater till informationsskylten:
57°32'41.74"N, 13°52'40.18"E
57.54493, 13.87783

Viktig information

Under 2022 genomförde Länsstyrelsen två naturvårdsbränningar i Sandseboskogen. Var försiktig där du ser att det har brunnit. Träd som har fått sina rötter avbrända kan falla snabbt och ljudlöst, men efter de första stormarna brukar de flesta träd ha trillat omkull.

En naturvårdsbränning är en lugn och kontrollerad bränning som utförs av speciellt utbildad personal. Säkerhetskraven är stora.

Anledningen till att man bränner är att många olika arter av mossor, lavar, insekter, svampar och fåglar gynnas av det. Det skapas död ved, som är en bristvara i naturen, och tall- och lövträdsfrön får lättare att gro.

Mer information om naturvårdsbränningar

Tillgänglighet

Sandseboskogen har en informationstavla och en parkering, men inga andra anläggningar. Det finns heller inga anlagda stigar. Terrrängen är bitvis kuperad och marken är ibland torr och sandig, ibland blöt och sank. Du är välkommen hit på naturens egna villkor!

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss