Bokedungen

Foto: Länsstyrelsen

Välkommen till naturreservatet Bokedungen, ett bokskogsområde som är känt för sina höga naturvärden. I området finns bland annat den ovanliga barbastellfladdermusen.

​Syfte​

Att bevara och vårda gammal bokskog med inslag av grova träd och död ved samt bevara biologisk mångfald knuten till denna naturtyp.

Växt- och djurliv

Bok är det helt dominerande trädslaget men det finns även inslag av enstaka gran och björk. Det är stor åldersspridning med riktigt gamla, grova, medelgamla och unga bokplantor. I skogen hittar du växter som kruståtel, ekorrbär, blåbär och harsyra.

I bottenskiktet växer bland annat västlig hakmossa. På de yngre bokarna växer den vanliga mossarten cypressfläta och fnösketicka som är en viktig vednedbrytare syns på flera av träden i området. Flera av de gamla bokarna har en rik mossflora med mossor som guldlockmossa, fällmossa, platt fjädermossa och klippfrullania som är signalarter för höga naturvärden. Den rödlistade arten bokfjädermossa växer på gamla bokar i området. De rödlistade lavarna lunglav och brunpudrad nållav är rapporterade från Bokedungen.Det är ett rikt fågelliv, särskilt under sommarhalvåret då naturreservatet sjuder av sång från arter som svarthätta, svartvit flugsnappare, grön- och lövsångare, trastar, gärdssmyg och rödhake. 

Illustratör: Roza Varjú

Olika fladdermusarter

Bokedungen är en del av ett större område i Dannäs som är av betydelse för flera fladdermusarter som brun långöra, dvärgpipistrell, gråskimlig fladdermus och nordfladdermus. I området är även den mycket ovanliga fladdermusarten barbastell påträffad och Värnamo kommun med dess småskaliga odlingslandskap och rika lövskogsmiljöer är ett kärnområde för barbastellfladdermusen i södra Sverige.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar,
  • elda annat än med medhavd ved,
  • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
  • plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar. Undantag gäller insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält,
  • gräva upp växter,
  • samla in insekter med fällor som dödar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Areal: 8,8 hektar.
Kommun: Värnamo.
Läge: Vid sjön Bolmen, ca 1,5 kilometer sydväst om Dannäs kyrka.
Ägare: Privat.
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Anordningar: Endast informationsskylt.

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss