Hökesån nedre

Reservatets närhet till Vättern och Habo samhälle gör det till ett populärt rekreationsområde. Foto: Länsstyrelsen

Hökesån är utpekad som nationellt särskilt värdefull med avseende på fisk och fiske och nationellt värdefull med avseende på natur. Vattendraget har en artrik fiskfauna och utgör lek- och uppväxtområde för vätteröring och reproduktionsområde för vätterharr.

Praktiskt taget hela sträckan av Hökesån som ingår i naturreservatet utgörs av limnisk nyckelbiotop med strömmande sträckor.

Skogen kring vattendraget utgörs av örtrik triviallövskog med inslag av ädellövträd och enstaka gamla grova träd samt ett antal medelålders granplanteringar, framförallt på den södra sidan av vattendraget.

Den djupa dalgången kring Hökesån skapar en skuggig miljö med en hög och stabil luftfuktighet.

Reservatets närhet till Vättern och Habo samhälle gör det till ett populärt rekreationsområde.

Syfte

  • bevara och vårda biologisk mångfald knuten till strömmande vattendrag med lämpliga habitat och fria vandringsvägar för öring, harr och andra vattenlevande organismer
  • bevara skyddsvärd lövskog samt bevara och skapa en ekologiskt funktionell kantzon mot vattendraget, med dess biologiska mångfald
  • tillgängliggöra ett tätortsnära naturområde och ge möjlighet för friluftsliv och pedagogisk verksamhet

Den djupa dalgången kring Hökesån skapar en skuggig miljö med en hög och stabil luftfuktighet. Foto: Länsstyrelsen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet Hökesån nedre gäller inte Allemansrätten fullt ut. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar samt gräva upp växter
  • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2015
Storlek: 21,0 hektar (ha), varav vatten 2 ha
Ägare: Enskilda
Läge: Strax öster om Habo samhälle
Kommun: Habo
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationsskyltar, eldplats, rastplats och markerad stig.

Hitta hit

Kontakt