Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Hökesån nedre

Ett strömmande vattendrag i bakgrunden av en strutbräken.

Hökesån är ett värdefullt vattendrag mellan Hökesjön och Vättern. Längs vattendraget finns flera reservat som bildats vid olika tidpunkter. Några av dem är svåra att nå, men både Hökesån nedre och framför allt Hökesån-Habo är lätta att komma till. Här i Hökesån nedre finns det en stig som utgår från Vätterns strand. Den del av vattendraget som går igenom det här reservatet är strömmande. På hösten kommer vätteröringen upp här och leker, och om våren är det harren som lämnar Vättern ett slag för att leka.

Welcome to Hökesån nedre!

Hökesån is a stream that stretches from lake Hökesjön to lake Vättern. It is nearly covered by nature reserves that are established at different times. This webbpage is about the reserve called Hökesån nedre that starts at the shore of lake Vättern and stretches up to the small town Habo.

The meandering stream of Hökesån is valuable because of its animal life. Fish like trout, alpine bullhead and grayling are mating here. At some places there are even colonies of the rare and protected freshwater pearl mussel. This freshwater pearl mussel can reach ages above 200 years, but it is very sensitive when it comes to reproducing.

The Hökesån stream area also contains a lot of dead wood which give insects, fungi, lichens and mosses a good habitat. And where there are lots of insects, the insects eating birds will come. Except from woodpeckers Hökesån also houses i.e. white-throated dipper, grey wagtail and common kingfisher.

Explore the reserve

This reserve is easy to visit. If you go down to the shore of lake Vättern there is a short trail that goes through a part of the reserve. Down at the shoreside there is also a picnic area. If you want to see more of Hökesån you could visit Hökesån Habo, the reserve that passes right through the small town of Habo.

The other nature reserves of Hökesån are:

Hökesån-Habo

Hökesån-Hallebo

Hökesån Lampen

Regulations for visitors

The usual right of public access do not fully apply in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • destroying or damaging fallen or standing dead trees or bushes
 • digging up plants
 • putting up any kind of sign or poster.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • bevara och vårda biologisk mångfald knuten till strömmande vattendrag med lämpliga habitat och fria vandringsvägar för öring, harr och andra vattenlevande organismer
 • bevara skyddsvärd lövskog samt bevara och skapa en ekologiskt funktionell kantzon mot vattendraget, med dess biologiska mångfald
 • tillgängliggöra ett tätortsnära naturområde och ge möjlighet för friluftsliv och pedagogisk verksamhet.

Historia

Längs Hökesån har man funnit stenyxor och bearbetad flinta. Det vittnar om att människor levt på den här platsen sedan stenåldern. Det finns också domarringar och andra stensättningar som härrör från äldre järnåldern. Troligen var det under medeltiden som Habo började bebos på allvar.

Under lång tid har ån utnyttjats för fiske. Den allra viktigaste fisken var vätteröringen. Den fångades när den var på väg uppströms för att leka och var en viktig inkomstkälla för många människor. De äldsta skriftliga uppgifterna om fiske i ån är daterade till år 1322.

Hökesån har också varit kraftkälla till ett stort antal kvarnar, stampar och fabriker. Stampar är stora hammare som kan drivas av vattenkraft och till exempel användas vid smide.

Restaurering

För att fisk och andra djur ska kunna vandra upp från Vättern och till Hökesjön har Länsstyrelsen gjort omfattande restaureringar. Hinder, till exempel i form av dammar, har tagits bort. För att värna åns naturvärden ser man också till att vattennivån inte sjunker för lågt.

Växt- och djurliv

Hökesån är ett vattendrag som går från Hökesjön till Vättern, en sträcka på nästan 18 kilometer. På sin väg genom landskapet är ån ömsom lugnt rinnande och ömsom strömmande, men i reservatet Hökesån nedre är vattendraget till största delen strömmande. Tidigare har det funnits dammar som hindrat fiskar och andra djur att vandra upp från Vättern, men nu är ån restaurerad och vandringsvägarna fria. Det gör att du kan se Vätterns öring leka om hösten. På våren kan du istället se harren leka. Andra djur som finns i Hökesåns rena vatten är bergsimpa, flodnejonöga, signalkräfta och en stor mängd värdefulla insekter. Ett exempel är den sällsynta nattsländan Crunoecia irrotata.

Skogen i reservatet består i första hand av blandlövskog, men det finns även granskog som är yngre och planterad som produktionsskog. Ån har skurit sig ner i landskapet och bildat en djup dalgång med hög luftfuktighet och skuggande träd. Några arter som gynnas av av det är rutlungmossa, bågpraktmossa och grynig filtlav. På marken kan man också hitta fuktälskande arter som strutbräken, kärrfibbla, skärmstarr och gullpudra. Där dalgången blir vidare delar ån upp sig i flera mindre fåror. Mellan fårorna bildas det öar, och på dessa öar finns det gott om död ved.

Den kvicka strömstaren häckar längs ån, liksom den långstjärtade forsärlan. Strömstaren dyker ner under vattnet för att fånga insekter medan forsärlan vadar omkring i vattnet och plockar insekter vid vattenytan. Har du riktig tur kan du också se den färggranna kungsfiskaren svischa förbi!

Lummig lövskog med gott om buskar,

Friluftsliv

Närheten till Vättern och Habo gör att reservatet är ett populärt utflyktsmål. I närheten av utloppet i Vättern finns en markerad stig, informationsskyltar och en rastplats. Om man startar nere vid Vätterns strand är slingan ungefär 1,5 kilometer lång.

Det reservat längs Hökesån som är allra lättast att nå är Hökesån-Habo.

Hökesån-Habo

Hökesån-Hallebo

Hökesån Lampen

Vattendrag omgivet av lövskog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller inte Allemansrätten fullt ut. Du är välkommen att besöka Hökesån nedre, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar
 • gräva upp växter
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2015
Storlek: 21 hektar, varav 2 hektar vatten
Naturtyp: Vattendrag, lövskog och granskog.
Kommun: Habo
Läge: Strax öster om Habo samhälle
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationsskyltar, eldplats, rastplats och markerad stig.

Hitta hit

Vägbeskrivning
Från väg 195, sväng av mot Munkaskog. Från den här vägen går det flera andra vägar in mot reservatet. Det finns inte någon parkering i anslutning till reservatet.

Koordinater till informationsskylten nere vid Vätterstranden:
N 57° 55' 39.12", E 14° 7' 23.69"
57.92753, 14.12325

Koordinater till den västra informationsskylten:
N 57° 55' 33.50", E 14° 6' 53.59"
57.92597, 14.11489

Tillgänglighet

Hökesån nedre börjar nere vid Vätterns strand och slutar vid Habo samhälle. Det finns ingen parkering som hör till reservatet. Nere vid Vätterstranden finns det en rastplats. Därifrån utgår också en markerad rundslinga som är knappt 1,5 kilometer lång.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss