Hyllingen

I den öppna jordbruksdalen, öster om Aneby, ligger den grunda fågelsjön Hyllingen. Sjön är en betydelsefull plats för både rastande och häckande fåglar.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

  • bevara sjön Hyllingens betydelse som rastplats för flyttande fågel samt betydelse för många häckande fågelarter. 

Växt- och djurliv

Tillrinningen av näringsrikt vatten från odlade marker i Bredestadsdalen gynnar en rik växtlighet i och omkring sjön. Bladvass bildar sammanhängande bestånd i södra delen av sjön, i övrigt täcks den till stora delar av säv, sjöfräken och näckrosor. Älggräs är dominerande på delar av den fastare marken. Videarter och björk är de dominerande trädslagen. Ett björkbestånd finns i södra delen av reservatet och en mindre grupp lövträd, huvudsakligen björk, finns i anslutning till fågeltornet på reservatets östra sida.  

Fågelfaunan kring sjön har studerats sedan 1950-talet. Bredestadsdalen, där sjön Hyllingen ligger, fungerar tillsammans med den intilliggande sjön Ralången som ledlinje för flyttfåglar. Detta gör att ett stort antal arter rastar årligen vid sjön och på de översvämmade maderna kring reservatet. Svanar, gäss, änder och vadare sätter prägel på markerna under vår och höst. Under sommaren fiskar fiskgjuse och häger vid Hyllingen, och arter som storspov, årta, sothöna, kornknarr och småfläckig sumphöna kan häcka i området. Dubbelbeckasin noteras ofta under sensommaren.

Mellan 1/3 - 15/11 råder beträdelseförbud i reservatet av hänsyn till fågellivet. Det är då förbjudet att gå runt i området men fågeltornet och stigen dit får användas.

Fågelfaunan kring sjön har studerats sedan 1950-talet. Foto: Eva Wallander

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • beträda reservatet under tiden den 1 mars - den 15 november (marken får beträdas av markägaren i samband med brukande av mark inom reservatet). Allmänheten äger dock rätt att för passage till observationstornet använda sig av den markerade stigen till tornet.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig
  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 1968
Storlek: 45 hektar
Kommun: Aneby
Läge: Öster om Aneby samhälle
Naturtyp: Sjö
Ägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, strövstig, fågeltorn, informationstavla.