Tjusthult

I naturreservatet Tjusthult kan du vandra omkring bland ståtliga gamla tallar på lavklädda hällar, eller gå ned till mossen och bekanta dig med den insektsätande växten sileshår. Den urskogslika skogen och den stora mängden död ved gör att de arter som behöver skog som stått länge kan leva här.

Welcome to Tjusthult!

In this nature reserve you meet two biotopes that in some parts are similar, but also very different, from each other. The mire is nutrient poor and wet while the higher area with extremely thin soil layer and rocky outcrop is nutrient poor and dry. Both biotopes are hard to live in and organisms that survive here need special adaptations. The pine tree can grow both on the mire and on the open bedrock. Lichens are extremely well adapted to dryness and can thus grow on rocks while peat moss and sundews (Drosera) can handle the wet mire.

The pine trees that grows on the rocky outcrop are old, up to 300 years. This, together with the large amount of dead wood, give good conditions for species that need long continuity. This forest is a typical biotope formed by fire. The pine is well adapted while the spruce is very sensitive to fire. When natural disturbances, such as fire, is taken away the spruce has a tendency to take over.

Explore the reserve

There is a parking area from where a blue-marked trail takes you through the reserve. Just outside the reserve, in the south, trail Smålandsleden passes by. A yellow-market trail connects trail Smålandsleden with the blue-marked trail. The area is hilly.

The blue trail is about 3,6 kilometers in total and the yellow trail is around 800 metres. Except from the parking area, the trails and the informations signs, there are no other facilities in this reserve.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • driving a motor vehicle outside roads or parking area
 • setting up a motor vehicle, caravan or trailer
 • setting up a tent
 • biking or riding
 • climbing up in trees where animals nest or in other ways disturb animal life with intrusive behaviour
 • damaging living or dead trees or bushes
 • picking or digging up plants, or parts of plants, with exception from picking berries and mushrooms for household requirements
 • destroying or damaging permanent natural objects or surface formations
 • bringing an unleashed dog or other pet
 • putting up any kind of sign or poster
 • making a fire
 • collecting or moving insects or other invertebrates
 • using the area for organized competitions or training activities.

Syfte

Reservatets syfte är att:

 • bevara ett stort naturskogsområde med hällmarkstallskog och tallbevuxen mosse
 • bevara och förstärka den biologiska mångfalden. Bland annat ska den rika lavfloran bestå och tjäder ska leva vidare här.

Växt och djurliv

I den lägre, norra delen av reservatet ligger en glest tallbevuxen mosse. Den underliggande marken i området är formad av inlandsisens avsmältning och mossen bryts därför av flera höga fastmarksholmar uppbyggda av istidens grusavlagringar. Här växer låga tallar och flera arter av sileshår, växter som kompletterar sin kost med insekter och därför kan växa även där bristen på näring är mycket stor. Mitt i mossen finns två små gölar omgivna av gungflyn. I vattnet växer bland annat gul näckros och stränderna kantas av dystarr och kallgräs. På mossen växer mattor av prakt- och uddvitmossa.

Följer man den blåmarkerade stigen kommer man först att passera myrområdet innan man sedan kommer upp i hällmarksskogen. Skogen är urskogsliknande med 250-300 år gamla tallar. Här har man hittat flera urskogsarter som till exempel laven kortskaftad ärgspik, orkidén knärot och skalbaggen Thymalus limbatus. På hällarna har man även funnit några arter mossor och lavar som förut var okända i Småland. På gamla tallar finns det tallticka, en svamp vars fruktkroppar inte utvecklas förrän tallen uppnått en ålder av 100-150 år.

Inom reservatsområdet finns flera spelplatser för tjäder och häckningsplatser för orre. I reservatet trivs även pärluggla och sparvuggla.

Hällmarksskogen är en typisk skogsmiljö som gynnas av återkommande bränder. Tallar klarar bränder bra och det är till och med lättare för tallfrön att gro efter brand. Granarna däremot, är med sina ytliga rötter, lågt hängande grenar och sin tunna bark inte brandtålig. Branden är därför ett naturligt sätt att trycka tillbaka granen, som annars har en tendens att ta över i de flesta miljöer där naturliga störningar satts ur spel.

Friluftsliv

Från parkeringen går en blåmarkerad stig i en rundslinga. Den är ungefär 3,6 kilometer lång och passerar först det lägre mossområdet för att sedan slingra sig upp i hällmarksskogen. Strax söder om reservatet passerar Smålandsleden. Den blå leden kopplas ihop med Smålandsleden genom en gulmarkerad stig som är ungefär 800 meter lång. Förutom informationsskyltar och parkering finns här inga andra anordningar som underlättar friluftslivet. Stigen är smal och slingrande och bitvis kuperad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Tjusthults naturreservat förbjudet för allmänheten att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg och parkeringsplats
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • tälta
 • cykla eller rida
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet genom närgånget uppträdande
 • skada levande eller döda träd och buskar
 • plocka eller gräva upp växter eller växtdelar med undantag från plockning av bär eller matsvamp för husbehov
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • ta med okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande
 • elda
 • samla in eller flytta insekter eller andra ryggradslösa djur
 • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2001
Storlek: 117 hektar
Naturtyp: Barrskog, hällmarkstallskog, tallbevuxen mosse
Kommun: Vetlanda
Läge: Cirka 15 kilometer öster om Vetlanda och 2 kilometer söder om sjön Vrången
Markägare: Staten och privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationsskylt, parkering, blåmarkerad stig (cirka 3,6 kilometer lång tur och retur), gulmarkerad anslutningsstig mellan södra delen av den blåmarkerade stigen och Smålandsleden som passerar utanför reservatet (drygt 800 meter lång).

Hitta hit

Från Vetlanda:
Kör väg 47 österut mot Målilla. Efter 3-4 kilometer, sväng vänster mot Sjunnen och Holsbybrunn. Fortsätt rakt fram på Alsedavägen tills du är i Aspö, där svänger du vänster mot Karlstorp. Fortsätt i ungefär en mil på den här vägen (väg 897). Passera Vrånghult. Ungefär 2,5 kilometer efter Vrånghult, när du kört igenom ett område med myrmark och lägre skog på båda sidorna av vägen, svänger du höger in på en grusväg med en grässträng i mitten. Efter 40 meter, sväng vänster och forstätt tills du kommer till en vändplan. Sedan är du framme.

Koordinater till parkeringen:
N 57° 28' 22.84", E 15° 20' 44.85"
57.47301, 15.34579

Koordinater till informationsskylten i södra änden:
N 57° 27' 30.55", E 15° 21' 16.59"
57.45849, 15.35461

Tillgänglighet

Reservatet Tjusthult är bitvis kuperat. Det finns en smal och vindlande stig som är markerad blå. Den är ungefär 3,6 kilometer lång tur och retur. Söder om reservatet passerar Smålandsleden, och den kopplas ihop med den blå rundslingan med en gulmarkerad anslutningsstig som är ungefär 800 meter lång.

I norra änden av reservatet finns en parkeringsplats. Förutom den, de två informationsskyltarna och stigarna finns inga andra anordningar som underlättar för friluftslivet.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss