• Eldningsförbud i hela länet

  Nu är det eldningsförbud i hela Jönköpings län. Nu är brandrisken stor och samtliga kommuner i länet har beslutat om eldningsförbud för att minska risken för brand i skog och mark. Förbudet gäller från och med kl. 10.00 tisdag 30 maj och tills vidare.

Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tjusthult

I naturreservatet Tjusthult kan du vandra omkring bland ståtliga gamla tallar på bergiga marker, eller gå ned till mossen och bekanta dig med den insektsätande växten sileshår.

Syfte

Att bevara ett stort naturskogsområde med hällmarkstallskog och tallbevuxen mosse.
den biologiska mångfalden inom reservatet ska bevaras och förstärkas, bland annat ska den rika lavfloran bestå och tjäder kunna fortleva. Syftet med reservatet ska uppnås genom att skogen huvudsakligen lämnas till fri utveckling.

Växt och djurliv

I södra delen av naturreservatet Tjusthult ligger Marsprången, en bergig höjd med hällmarkstallskog. Skogen är naturskogsliknande med 250-300 år gamla tallar. Här har man hittat flera urskogsarter som till exempel laven kortskaftad ärgspik, orkidén knärot och skalbaggen Thymalus limbatus. På hällarna har man även påträffat några arter mossor och lavar som förut var okända i Småland.

I den lägre, norra delen av reservatet ligger en glest tallbevuxen mosse. Den underliggande marken i området är formad av inlandsisens avsmältning och mossen bryts därför av flera höga fastmarksholmar uppbyggda av istidens grusavlagringar.

Mitt i mossen finns två små gölar omgivna av gungflyn. I vattnet växer bland annat gul näckros och stränderna kantas av dystarr och kallgräs. I mattorna av prakt- och uddvitmossa som omger gölarna finns tre arter av det insektsätande sileshåret. Inom reservatsområdet finns flera spelplatser för tjäder och häckningsplatser för orre. I myrområdet finns även pärluggla och sparvuggla.

Friluftsliv

Höglandsleden passerar strax söder om naturreservatet. En markerad stig från Höglandsleden leder upp på Marsprången.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Tjusthults naturreservat förbjudet för allmänheten att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg och parkeringsplats
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • tälta
 • cykla eller rida
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet genom närgånget uppträdande
 • skada levande eller döda träd och buskar
 • plocka eller gräva upp växter eller växtdelar med undantag från plockning av bär eller matsvamp för husbehov
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • elda
 • samla in eller flytta insekter eller andra ryggradslösa djur
  använda området för
 • organiserade tävlings- eller övningsändamål.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2001
Storlek: 117 hektar
Kommun: Vetlanda kommun
Läge: Cirka 15 kilometer öster om Vetlanda och 2 kilometer söder om sjön Vrången
Ägare: Privat och statligt
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Naturtyp: Naturskogsområde med hällmarksskog och tallbevuxen mosse
Anordningar: Informationstavla, strövstigar. 

Hitta hit

Kontakt