Vintermossen

Vintermossen är en högmosse bevuxen med tall och mycket skvattram. Foto: Johan Rova

Vintermossen är en nästan helt tallskogsbevuxen högmosse omgiven av en unik, gammal och så gott som orörd barrnaturskog. I området finns ett antal hotade och sällsynta kärlväxter, lavar, mossor och fåglar. 

Syfte

Att bevara ett naturskogsartat skogs- och myrområde för fri utveckling för att gynna olika arter som är knutna till den gamla barrbland­skogens sena successionsstadier.

Växt- och djurliv

Vintermossen är en högmosse bevuxen med tall och mycket skvattram. Mossen omges av en mycket kuperad terräng som är rik på stora block. Det gör den svårframkomlig och ger en känsla av vildmark.

Skogen består främst av gran och vid hällmarker tall. De äldsta träden är en bit över 100 år. Skogen är olikåldrig och i stort sett orörd sedan 40-talet då en mindre gallring utfördes. I grenarna finns det ovanligt gott om hänglavar som garnlav, talltagel och skägglav. Knärot är mycket vanlig på marken bland andra arter som mattlummer, spindelblomster, dunmossa och mörk husmossa.

Inom stora delar av området är inslaget av vitmossor rikt. Här finns också gott om torrakor, vindfällen och lågor av tall, gran och asp som också sätter sin prägel på skogen. I branter, kärrdråg och vid bäckar är inslaget av lövträd större och här finner man lundväxter som dvärghäxört, skärmstarr och vätteros.

Skogen är olikåldrig och i stort sett orörd sedan 40-talet. Foto: Johan Rova.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Vintermossens naturreservat är det förbjudet för allmänheten att:

 • parkera ställa upp husvagn eller tälta
 • cykla
 • rida
 • utöva bergsklättring
  medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • störa djurlivet genom närgånget uppträdande vid till exempel spelplats, fågelbo, lya eller gryt
 • göra upp eld
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, svampar, mossor eller lavar, eller på annat sätt skada vegetationen
 • snitsla spår eller anordna organiserade friluftsaktiviteter, till exempel tävling för orientering eller terränglöpning utanför anvisad stig eller väg.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1996
Storlek: 70 hektar
Ägare: Privat och statligt
Kommun: Vetlanda
Läge: Vetlanda kommun, 3 kilometer söder om Bäckaby kyrka, 5 kilometer nordväst om Ramkvilla
Naturtyp: Myrmark, mosse, naturskogsartad barrblandskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla ,parkeringsplats

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss