Eketorp

Foto: Länsstyrelsen

Naturreservatet Eketorp är ett varierat skogsområde med mycket död ved. Här trivs flera växt- och djurarter som är beroende av gammal och varierad skog.

​Syfte

 • bevara och restaurera naturskogsartad barrblandskog med dess biologiska mångfald,
 • bevara naturskogsartad granskog med dess biologiska mångfald,
 • bevara opåverkad sumpskog samt mindre fuktstråk med hög och
 • jämn luftfuktighet, med dess biologiska mångfald.

Foto: Länsstyrelsen.

Växt- och djurliv

Området domineras av en luckig granskog med senvuxna, kvistiga och krumma träd på solvarma bergkrön som resliga grovgranar i örtrika sumpskog. De grövsta granarna har en diameter på upp till 60 centimeter. Utöver gran finns även tall, björk, asp, sälg samt även klibbal i blötare delar. På träden växer gott om hänglavar, bland annat har den rödlistade arten garnlav noterats i området. Tillgången på död ved är god och torrträd, högstubbar och lågor förekommer spritt över hela området. Flera ovanliga svampar och lavarter växer i skogen, bland annat svamparterna kött-, ved- och luddticka.

Bland djurlivet märks de för miljön vanligt förekommande arterna exempelvis skogsmesar, hackspettar och korsnäbbar.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar,
 • varaktigt ställa upp husvagn eller husbil,
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar, med undantag,
 • för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält,
 • gräva upp växter,
 • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar,
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Inom naturreservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • använda reservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 30 deltagare.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2016
Storlek: 22,8 hektar
Kommun: Nässjö
Läge: 6 kilometer nordväst om Bodafors. Området ligger mellan Sjöbo och Hjärtsöla, sydost om Almesåkrasjön.
Ägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län