Eketorp

Foto: Länsstyrelsen

Naturreservatet Eketorp är ett varierat skogsområde med mycket död ved. Här trivs flera växt- och djurarter som är beroende av gammal och varierad skog.

​Syfte

 • bevara och restaurera naturskogsartad barrblandskog med dess biologiska mångfald,
 • bevara naturskogsartad granskog med dess biologiska mångfald,
 • bevara opåverkad sumpskog samt mindre fuktstråk med hög och
 • jämn luftfuktighet, med dess biologiska mångfald.

Foto: Länsstyrelsen.

Växt- och djurliv

Området domineras av en luckig granskog med senvuxna, kvistiga och krumma träd på solvarma bergkrön som resliga grovgranar i örtrika sumpskog. De grövsta granarna har en diameter på upp till 60 centimeter. Utöver gran finns även tall, björk, asp, sälg samt även klibbal i blötare delar. På träden växer gott om hänglavar, bland annat har den rödlistade arten garnlav noterats i området. Tillgången på död ved är god och torrträd, högstubbar och lågor förekommer spritt över hela området. Flera ovanliga svampar och lavarter växer i skogen, bland annat svamparterna kött-, ved- och luddticka.

Bland djurlivet märks de för miljön vanligt förekommande arterna exempelvis skogsmesar, hackspettar och korsnäbbar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar,
 • varaktigt ställa upp husvagn eller husbil,
 • plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar, med undantag,
 • för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält,
 • gräva upp växter,
 • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar,
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Inom naturreservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • använda reservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 30 deltagare.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2016
Storlek: 22,8 hektar
Kommun: Nässjö
Läge: 6 kilometer nordväst om Bodafors. Området ligger mellan Sjöbo och Hjärtsöla, sydost om Almesåkrasjön.
Ägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss