Risk för gräsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sällevadsåns dalgång

Ån rinner bitvis fram i en djupt nedskuren dalgång med höga och branta sidor. Foto: Johan Rova.

Sällevadsån avvattnar sjön Flen och bildar efter någon kilometer söderut gräns mellan Kalmar och Jönköpings län. Den passerar sedan genom Vensjön för att slutligen mynna i Emån vid Järnforsen i Kalmar län. Den näringsfattiga ån är ett grunt, strömmande vattendrag med få lugnvattensträckor. Detta är en ovanlig miljö som är mycket värdefull för många olika organismer. Här finns stort och smått: dag- och forsslända, elritsa, flodpärlmussla, strömstare och utter.

Syfte

 • bevara och förstärka biotoperna i ån med dess strandzon för att kunna behålla ekosystemet med bland annat flodpärlmussla, öring och elritsa i livskraftiga bestånd.
 • tillåta skogarna i Sällevadsåns dalgång en naturskogsartad utveckling.

Detta skall uppnås genom att enligt fastställd skötselplan vidta aktiva åtgärder för att iordningställa vandringsvägar för fisk, restaurera vattenbiotoper, lägga igen diken, utteranpassa broar, samordna kalkningsverksamheten, följa upp och utvärdera naturvärdena i skogen.

Växt och djurliv

Bottnen är stenig och grusig med lite växtlighet. Ån rinner bitvis fram i en djupt nedskuren dalgång med höga och branta sidor. På sträckan närmast inflödet i Vensjön är höjdskillnaden mellan dalbotten och omkringliggande höjder 50-75 meter. Sluttningarna på västra sidan inom detta avsnitt täcks av upp till 100 meter breda blocksamlingar.

Skogen utmed ån är naturskogsartad, men i gamla stubbar finns brandspår och huggmärken. På flera ställen ligger döda träd över ån, och här och var finns små trädbevuxna öar. Strömstare, häger och utter har observerats här. Ån breder på några ställen ut sig till blötare sumpskogsområden med stora mängder döda träd och högstubbar.

Omgivningarna domineras av blandskog med stort inslag av björk och asp. Längs åkanten växer en bård av al. På strandplanet finns växter som kärrfibbla, slåtterblomma, spenört och vårärt. Dalsluttningarna utmed åns östsida från Åbro och en halv kilometer norrut är bevuxna med granskog och hasselbuskar. I det örtrika fältskiktet finns underviol, dvärghäxört, trolldruva, skogsvicker och ängsvaxskivlingar. I bottenskiktet och på träd växer till exempel platt fjädermossa, vedtrappmossa, traslav och gammelgranslav.

Sällevadsån hyser ett av södra Sveriges rikaste bestånd av flodpärlmussla. Det finns musslor utmed hela sträckan mellan Flen och Emån. Den höga tätheten och förekomsten av små musslor tyder på att beståndet är livskraftigt. Flodpärlmusslan är för sin utveckling beroende av öring och i ån finns ett stationärt och förhållandevis tätt bestånd av öring. Dessutom finns rikligt med elritsa. I det artrika bottenlevande djurlivet finns också sällsynta arter av dag- och forssländor.

Området är försurningskänsligt och Vensjön samt flertalet av de mindre, tillflödena kalkas. Vensjön, som genomkorsas av gränsen till Kalmar län, är den enda sjön i Sällevadsåns lopp. Det är en dryg kvadratkilometer stor näringsfattig sjö med varierade stränder. Förutom enstaka öringar finns 7 andra fiskarter i sjön.

Bottnen är stenig och grusig med lite växtlighet. Foto: Eva Wallander.

Var rädd om Sällevadsåns dalgång

Gå inte i vattnet!
Du riskerar att krossa de små musslorna som lever nere bland grus och stenar.

Friluftsliv

Det finns flera stigar i södra delen av reservatet. Den västra slingan är ungefär två kilometer lång. Slingan som går från parkeringen och vänder söderöver igen vid bron är 1,5 kilometer lång. Från bron fortsätter stigen norrut i ungefär 600 meter innan den vänder söderut igen och går ut ur reservatet på ett annat ställe än parkeringen.

Vägbeskrivning

Från Järnforsen kör norrut på väg 127 mot Pauliström. Parkering finns norr om vägen på Jönköpingssidan om länsgränsen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Sällevadsåns dalgångs naturreservat förbjudet för allmänheten att:

 • föra motordrivet fordon annat än på anvisad väg och parkeringsplats
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • tälta
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet till exempel genom att uppehålla sig närmare fågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • elda annat än på anvisad plats
 • skada levande eller döda buskar och träd till exempel genom att bryta kvistar eller fälla döda stående träd
 • plocka eller gräva upp växter eller växtdelar med undantag från bär eller matsvamp för husbehov
 • samla in eller flytta insekter, kräftdjur, snäckor, musslor eller andra ryggradslösa djur
 • använda området för tävlings- och övningsändamål
  paddla kanot eller färdas med annan farkost i ån
 • fiska
 • vaska guld.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1999
Storlek: 448 hektar, varav 264 ha i Jönköpings län och 184 ha i Kalmar län
Kommun: Vetlanda och Hultsfreds kommuner
Läge: Området ligger mellan sjöarna Flen och Vensjön på gränsen mellan Jönköpings och Kalmar län
Ägare: Staten (Naturvårdsverket) och bolag (Södra Cell AB)
Förvaltare: Länsstyrelserna i Jönköpings län och Kalmar län
Naturtyper: Vattendrag, skogbevuxen myr och barrblandskog
Anordningar: Parkeringsplats, informationstavla, strövstigar.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss