Gisebobranten

Gisebobranten ligger i biosfärområdet Östra Vätterbranten och är en kraftigt sluttande västbrant. Reservatet sträcker sig från naturreservatet Vista kulle i norr till Gisebo i söder och omgärdar en lång sträcka av Vistakullevägen.

Foto: Länsstyrelsen

Gisebobranten ligger i biosfärområdet Östra Vätterbranten och är en kraftigt sluttande västbrant. Reservatet sträcker sig från naturreservatet Vista kulle i norr till Gisebo i söder och omgärdar en lång sträcka av Vistakullevägen.

Syfte

 • bevara en västvänd och solexponerad brant med löv- och tallskog,
 • bevara naturvärdesträd,
 • bevara biologisk mångfald knuten till en västvänd och solexponerad brant med löv- och tallskog,
 • bevara biologisk mångfald knuten till naturvärdesträd.

Växt- och djurliv

Gisebobranten och Vistakulleområdet utanför Huskvarna har länge varit känt för sina höga naturvärden. Gisebobranten är en västvänd brantmiljö där områdets närhet till Vättern formar växt- och djurlivet.

Ek och tallskog är dominerande bland träden på höjderna men i området växer en mängd olika lövträd och buskar som oxel, apel, rönn, fågelbär, måbär, en, sälg, nypon, björk, hassel, hagtorn, lönn, lind och gran. Det finns gott om gamla och knotiga tallar i branten. Även solbelysta torrakor (döda stående träd) tornar upp sig i branten. På en plats i Gisebobranten finns tydliga spår från minst två skogsbränder, brända träd är väldigt viktiga för flera insektsarter. Här och var i branten finns enstaka grova träd av alm, lind och ek. Några gamla lindar med spår av hamling (beskärning av lövgrenar som under vintern användes som djurföda) finns i området. I övrigt är träden av varierande grovlek och ålder. Överlag är tall äldst och ädellövträden yngre och det finns gott om död ved i branten. I luckorna på höjderna finns det gott om med nyponbuskar.

Vissa delar av Gisebobranten har en rik flora med arter som skogsbingel, blåsippa, storrams, tandrot och tibast. Vätteros som växer vid hasselns rötter ses också i området. Vid fuktiga partier kring bäckar växer gullpudra. Kargare delar där berg går i dagen uppvisar en mer sparsam vegetation med ljung. Vista kulles naturreservat, som gränsar en lång sträcka till Gisebobranten i norr, är ett välkänt område med rik flora. Här finns ovanliga arter som ävjebrodd, fältvädd, bergjohannesört och ärtvicker.

Foto: Länsstyrelsen

Området runt Vista kulle är väl undersökt på insekter och tio rödlistade arter har noterats. Många av dessa arter är knutna till lövträd. Prydnadsbock är regelbundet förekommande i Gisebobranten och området kring Vista kulle och Brattebrogsbranten. Prydnadsbock och även svartbrun brunbagge, som också är funnen i området, är vanligtvis bunden till äldre hassel. Almblombock är noterad vid ett tillfälle och är en art som vanligtvis går på alm eller ek. Både hasselmus och hasselsnok är funna vid Vista kulle, det är två arter som är beroende av varma öppna ytor och buskmarker.

Gisebobranten utgör bra häckningsmiljöer för fåglar som mesar, sångare och hackspettar. Det finns fynd av arter som tyder på häckning av bland annat entita, grönsångare, stenknäck, rosenfink och spillkråka. Under höstarna pågår längs med Vätternbranten ett mäktigt fågelsträck. Vista kulle är en känd plats för att observera och räkna sträckande fågel.

Friluftsliv
I Gisebobrantens naturreservat finns inga anordningar för besökare. Om man vill njuta av naturen i området är det bättre att besöka naturreservatet Vista Kulle där det finns både strövstigar och rastplatser. Det är samma parkering för båda reservaten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar,
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 • gräva upp växter,
 • samla in insekter, mossor, lavar eller vedsvampar. Undantag gäller insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält,
 • samla in insekter med dödande fällor.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2015
Storlek: 19 hektar
Ägare: Enskilda och staten
Läge: Gisebobranten ligger direkt söder om naturreservatet Vista kulle och 2,5 kilometer väster om Kaxholmen
Naturtyp: lövskog och bergsbrant
Kommun: Jönköping
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla, parkeringsplats (samma som Vista kulle)

Hitta hit

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss