• Eldningsförbud i hela länet

  Nu är det eldningsförbud i hela Jönköpings län. Nu är brandrisken stor och samtliga kommuner i länet har beslutat om eldningsförbud för att minska risken för brand i skog och mark. Förbudet gäller från och med kl. 10.00 tisdag 30 maj och tills vidare.

Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Uvabergets naturskog och Ramlaklint

Norr om Lekeryd, väster om Ramsjön, ligger de två bergen Ramlaklint och Uvaberget. Det ena bjuder på gammelskog, det andra på vacker sjöutsikt. Kanske finns här också rester av en gammal fornborg. 

Ramlaklint och Uvaberget ligger i det område som kallas Östra Vätterbranterna, ett unikt område som sträcker sig från Tenhult i söder upp till Omberg i Östergötland i norr.

Syftet är att skydda naturskogen och låta den utvecklas utan särskilda vårdinsatser,
genom smärre anordningar ge allmänheten möjlighet att bese områdena.

Växt- och djurliv

I naturreservatet växer främst barrskog. Några granar är upp till 130 år gamla. Området är orört, bara de träd som kastats omkull av vinden har i vissa fall tagits om hand. Berget består av flera toppar där den högsta ligger 60 meter över sjöns yta. På hällmarken i bergets högsta partier växer tallskog, också den gammal och orörd. Inslaget av död ved är rikligt vilket gör att det är få naturskogar i länet som hyser en så rik vedsvampflora, här finns t ex sällsyntheter som kötticka och gränsticka. De beskuggade lågorna hyser också en rik levermossflora. Markflorans mosstäcke består mest av de vanliga skogsmarksmossorna hus-, vägg- och kammossa.

I blockterräng finns inslag av bland annat västlig hakmossa och mörk husmossa. På källmark trivs källpraktmossa. Längst i söder förekommer en tydligt kalkpåverkad moss- och kärlväxtflora, till exempel lundstjärnblomma, skogsbingel och blåsippa.

På stubbar växer knappnålslavar, bland annat grynig nållav och gulnål. Stora bladlavar, som lunglav och skinnlav, växer på rönn och asp, ibland högt uppe i grenverket. I hela området växer rikligt med hänglavar, främst vanlig skägglav.

Fågellivet är typiskt för barrskogen. I solexponerade rotvalv kan man se balgropar efter skogshöns som orre och järpe. I grova torrträd av gran har spillkråkan mejslat ut bohål som sekundärt blir boträd för bland annat pärluggla. Bland övriga arter finns ringduva, sparvuggla, större hackspett, gärdsmyg, rödhake, järnsparv, taltrast, rödvingetrast, nötkråka, tofsmes, svartmes och grönsiska. Korsnäbb och korp kan höras kring bergen. Storlom kan höras från Ramsjön.

Bland däggdjuren har älg, rådjur, räv, grävling och mård setts.

En bänk placerad i en skog med olikåldriga träd av olika arter. Mellan träden skymtar en sjö.

Friluftsliv och fågelskydd

Reservatet är flitigt besökt vilket speglar sig i vältrampade stigar. I södra delen kan dock stigen bitvis vara blockerad av nedfallna träd men regelbunden röjning sker.

Ramlaklint är en 70 meter hög klippa som reser sig majestätiskt över Ramsjön. Östsidan är ett imponerande, nästan lodrätt, stup varifrån jätteblock har lossnat och lagt sig på kant som höga hus. Uppe på toppen, 280 meter över havet, bjuds besökaren på en fin, vidsträckt utsikt över Ramsjön och dess omgivningar. Observera dock att även sällsynta fåglar trivs uppe på berget. Därför ska man undvika att besöka utsikten mellan 1/2 och 20/8. Fåglarna som häckar på berget skyddas av artskyddsförordningen och får inte störas.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet.

Inom Ramlaklint och Uvabergets naturreservat är det förbjudet för allmänheten att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg och parkeringsplats
 • rida annat än på väg
 • ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade platser
 • tälta
 • klättra i boträd
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • göra upp eld
 • skada levande och döda träd eller ta grenar
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar
 • snitsla spår eller anordna orientering utan länsstyrelsens tillstånd
 • varaktigt förtöja eller lägga upp båt.
 • klättra i berg.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1990
Storlek: 26 hektar
Ägare: Staten
Kommun: Jönköping
Läge: Jönköpings kommun, vid Ramsjöns sydvästra strand, cirka 5 kilometer nordväst om Svarttorps kyrka.
Naturtyp: Berg, branter, gammal barrskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, informationstavla, strövstig, rastplats

Hitta hit

Kontakt