Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

En bänk placerad i en skog med olikåldriga träd av olika arter. Mellan träden skymtar en sjö.

Uvabergets naturskog och Ramlaklint

Norr om Lekeryd, väster om Ramsjön, ligger de två bergen Ramlaklint och Uvaberget. Det ena bjuder på gammelskog, det andra på vacker sjöutsikt. Kanske finns här också rester av en gammal fornborg. 

Welcome to Uvabergets naturskog och Ramlaklint!

With its hills and steeps combined with humid, nutrient-rich slopes, this reserve offers a varied environment that gives food and shelter to many species. There are spruces aged more than 150 years and pines that are even older. The big amount of standing and fallen dead trees is a perfect home for fungi living on wood. Many rare lichens and mosses also thrive here.

Explore the reserve

This reserve is one, but as you see on the map it consists of two separated areas. The southern area is most adapted to visitors since it has a path marked in orange. If you go to the northern part, Ramlaklint, there is a hill that rises almost 70 metres above the nearby lake. Not only humans like this place, it is also an important nesting area for birds. The birds are protected by the species protection regulation and you are not allowed to disturb them. The County Administration Board therefore do not recommend that you visit this part of the reserve from 1st of February to 20th of August. There are signs that tell you where to stop.

This reserve is easy to visit as long as you are comfortable with pretty tough walking. There is a parking between the areas, an information sign, a path marked in orange and a picnic table.

Regulations for visitors

The usual right of public access do not apply fully in the nature reserve. In addition to all other legal restrictions you are prohibited from:

 • driving a motor vehicle outside public roads and parking areas
 • riding a horse outside public roads
 • setting up a motor vehicle, caravan or trailer other than on designated areas
 • setting up a tent
 • climbing in trees with animal nests
 • bringing an unleashed dog or other unleased pet
 • making a fire
 • damaging living or dead trees or breaking branches
 • digging up, picking or breaking bushes, twigs, herbs, mosses or lichens
 • making tracks with paper-strips or arrange orienteering
 • mountain-climbing
 • biking other than on public roads
 • without permission from the County Administrative Board permanently moor a boat or pull it out of the lake.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

 • skydda naturskogen och låta den utvecklas utan särskilda vårdinsatser
 • genom smärre anordningar ge allmänheten möjlighet att besöka områdena.

Historia

Ramlaklint och Uvaberget ligger i det område som kallas Östra Vätterbranterna, ett unikt område som sträcker sig från Tenhult i söder upp till Omberg i Östergötland i norr. Enligt sägnen ska det en gång ha funnits en fornborg på Ramlaklints topp. Det är dock helt obekräftade uppgifter eftersom man inte hittat några spår av en sådan fornborg. En annan sägen berättar om den godmodiga jätten Ramle.

I reservatet finns det spår av små åkrar och utdikade tegar. Man har också haft djur på bete i området.

Växt- och djurliv

Med sina bergstoppar, tvära branter och djupa, näringsrika och fuktiga svackor är reservatet en omväxlande miljö där många arter kan trivas. Här växer främst barrskog, och det finns granar som är uppåt 150 år gamla. På bergstopparna ståtar tallen på lavrika hällar. De äldsta träden har fått så kallad pansarbark och är förmodligen bortåt 200 år gamla. Lövträden växer i första hand på branterna och i bryn mot gammal åkermark. Här finns rönn, asp, vårtbjörk, klibbal, lön och sälg. Längst i söder växer ek, lönn och hassel kring en fuktig bergvägg som är full av sprickor.

Området är nästan orört, bara de träd som kastats omkull av vinden har i vissa fall tagits om hand. Tack vare den stora mängden död ved finns det få platser i länet som har en så artrik vedsvampflora och här finns sällsyntheter som till exempel kötticka och gränsticka. Där fallna, döda träd ligger i skugga trivs levermossorna. Eftersom miljön är så skiftande i reservatet finns här också många arter av lavar. På högstubbar växer knappnålslavar, som till exempel grynig nållav och gulnål. Stora bladlavar, som lunglav och skinnlav, växer på rönn och asp. I hela området finns det också gott om hänglavar, främst vanlig skägglav.

Berget består av flera toppar där den högsta ligger 60 meter över sjöns yta. Fågellivet är typiskt för barrskogen. Här finns orre och järpe och i grova torrträd av gran har spillkråkan mejslat ut bohål. Dessa bohål blir bra bostäder för bland annat pärluggla när spillkråkan har flyttat ut. Bland övriga arter finns ringduva, sparvuggla, större hackspett, gärdsmyg, rödhake, järnsparv, taltrast, rödvingetrast, nötkråka, tofsmes, svartmes och grönsiska. Korsnäbb och korp kan höras kring bergen. Storlommens ödesmättade rop kan höras från Ramsjön.

De skygga däggdjuren är svåra att få syn på, men här finns i alla fall älg, rådjur, räv, grävling och mård.

Friluftsliv och fågelskydd

Reservatet är ett populärt utflyktsmål och de kan man se på de vältrampade stigarna. Namnet Uvabergets naturskog och Ramlaklint ger en hint om att det är två separata områden som utgör reservatet. Från parkeringen och ner i den södra delen finns en kilometerlång stig som är markerad i orange. Ibland kan stigen bitvis vara blockerad av nedfallna träd även om länsstyrelsen regelbundet röjer. I den norra delen finns ett bänkbord.

Ramlaklint är en 70 meter hög klippa som reser sig majestätiskt över Ramsjön. Östsidan är ett imponerande, nästan lodrätt, stup varifrån jätteblock har lossnat och lagt sig på kant som höga hus. Uppe på toppen, 280 meter över havet, bjuds besökaren på en fin, vidsträckt utsikt över Ramsjön och dess omgivningar. Observera dock att även sällsynta fåglar trivs uppe på berget. Därför ska man undvika att besöka utsikten mellan 1/2 och 20/8. Fåglarna som häckar på berget skyddas av artskyddsförordningen och får inte störas.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 • Ikon för Förbud att bryta kvistar Förbud att bryta kvistar
 • Ikon för Förbud fyrhjuling Förbud fyrhjuling

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Uvabergets naturskog och Ramlaklint är det förbjudet för allmänheten att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg och parkeringsplats
 • rida annat än på väg
 • ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade platser
 • tälta
 • klättra i boträd
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • göra upp eld
 • skada levande och döda träd eller ta grenar
 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar
 • snitsla spår eller anordna orientering
 • klättra i berg
 • cykla på annat än väg
 • utan länsstyrelsens tillstånd varaktigt förtöja eller lägga upp båt.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1990
Storlek: 26 hektar
Naturtyp: Naturskogsartad barrskog och blandskog
Kommun: Jönköping
Läge: Jönköpings kommun, vid Ramsjöns sydvästra strand, cirka 5 kilometer nordväst om Svarttorps kyrka
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkeringsplats, informationstavla, stig markerad orange och rastplats.

Hitta hit

Från Lekeryd:
Om du kommer från Jönköping, sväng vänster precis innan Lekerydsskolan, mitt emot macken och matbutiken. Kommer du från Anebyhållet, sväng höger precis efter Lekerydsskolan. Fortsätt på Tranåsvägen i ungefär 5,5 kilometer och sväng sedan vänster mot Skärstad och Svarttorps kyrka (väg 985). Fortsätt förbi kyrkan. Kör i drygt 3 kilometer och sväng sedan höger mellan åkrarna där det står Nickarp 2. Fortsätt på den här vägen i knappt två kilometer så kommer reservatets parkering sedan på vänster sida.

Koordinater till parkeringen:
N 57° 51' 6.11", E 14° 25' 9.49"
57.85170, 14.41930

Tillgänglighet

Uvabergets naturskog och Ramlaklint är ett mycket kuperat område. Här finns en parkeringsplats, en markerad led och ett bänkbord.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss