Åsens utmark

Nedfallet träd med mossa över.

Välkommen ut i ett naturområde med en lång mänsklig historia! Människan har brukat och omformat naturen som nu består av en blandskog där flera rödlistade växt- och djurarter förekommer.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att:

  • bevara biologisk mångfald knuten till en blandskog med betydande inslag och lång kontinuitet av äldre tall, asp, klibbal, gran, björk och sälg
  • bevara förekommande Natura 2000-naturmiljö i gynnsamt tillstånd
  • inom ramen för bevarande av biologisk mångfald tillgodose behov av områden för friluftsliv

Historia

Åsens utmark låg inom Åsens bys ägor vid storskifteskartan år 1794. Åsens by är idag ett kulturreservat, och det ligger strax söder om Åsens utmark.

Kulturreservatet Åsens by

Åsen omnämns första gången skriftligen redan år 1455. Enligt jordeboken från år 1542 ska Åsen ha bestått av två frälsehemman. Vid storskiftet, år 1794, var Norrgården komministerboställe, Det finns äldre odlingsspår i form av hackerörstyp, små låga odlingsrösen, som kan vara från övergången mellan yngre bronsålder och äldre järnålder, inom området.

Åsens utmark användes för kreatursbete, vedtäkt och för att hämta timmer. Inom området fanns även små åkerlappar, och träd med vida kronor vittnar om att miljön tidigare varit mer öppen än idag. Förr var marken var glest bevuxen med framför allt tall men där fanns även gran, asp, björk, rönn, en, hassel och sälg. Redan på 1950-talskartan kan man notera att skogen börjar sluta sig då marken inte längre användes som tidigare.

 

Växt- och djurliv

Enstaka tallar i området närmar sig 200 år, men de flesta är kring 140 år. I barrskogen finns bland annat granticka, knärot och häckande kungsfågel. I de gamla tallarna häckar fiskgjuse och vid rötterna på barrträden växer grovticka. I håligheter i asp häckar pärluggla och i strandskogen finns mindre hackspett. Den basiska påverkan märks i växtligheten till exempel i form av blåsippor. Ungskogen är betad av av älg och rådjur. Även vildsvin förekommer i området.

Friluftsliv

Från kulturreservatet Åsens by går utmarksleden som via en mindre, men välmarkerad, strövstig gör en avstickare genom naturreservatet. Strax utanför reservatet ligger Naturstation Ruppen med grillplats och utsikt över sjön.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom naturreservatet Åsens utmark är det förbjudet för allmänheten att:

  • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av döda träd eller buskar
  • rida på markerad strövstig
  • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.
  • samla in mossor, lavar eller vedsvampar. Undantag gäller insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält

Inom naturreservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

  • samla in insekter med fällor som dödar

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 2017
Storlek: 13,3 hektar
Kommun: Aneby
Ägare: Staten
Läge: 2 km norr om Haurida kyrka. Strax norr om kulturreservatet Åsens by
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Informationstavla, markerad led