Stendörren

Stendörren är ett populärt besöksmål som ligger vid kusten mellan Nyköping och Trosa. Det är lätt att nå från fastlandet och du kommer ut på de närmaste skärgårdsöarna via flera hängbroar. I området kan du bada, vandra, ströva och färdas med egen båt i vacker skärgårdsmiljö med fina naturvärden. Besök gärna naturum där du kan lära dig mer om Östersjön.

Hängbro

Det finns flera hängbroar som leder ut till öarna.

Karta över fastlandsdelen av Stendörrens naturreservat.

Stendörren är ett mycket uppskattat och välkänt naturreservat som lockar besökare från när och fjärran. Inom reservatet kommer du att mötas av olika miljöer. Mestadels är det orörd natur med allt från näringsrika strandängar och rika granskogar till hällmarker med martallar och renlavar.

För besökaren

Via flera hängbroar kan du komma ut i skärgårdsnaturen utan båt. I reservatet finns flera markerade stigar som bjuder både på intressanta kunskaper och spännande upplevelser. Du kan spana ut över öppet vatten vid Äspskär, bada från klipporna, se årstidsskiftningarna i flora och fauna – eller varför inte försöka att få upp middagsfisken?

Sitter du i rullstol finns det möjlighet att komma ut på Lerviksudden för att grilla och uppleva skärgården. I reservatet finns flera vindskydd och eldstäder med ved. Observera att vindskydden inte är byggda för att övernatta i. Det finns också flera toaletter och sopmajor så det ska vara lätt att lämna det i städat skick.

Observera att tältning inte är tillåtet i de delar av reservatet som nås till fots. Med båt eller kajak går det att nå öarna i reservatet söder om farleden. Här är det tillåtet att tälta högst två dygn.

Naturum Stendörren

Vid Aspnäset finns det ett naturum som är öppet under sommarhalvåret. Här kan du lära dig mer om Östersjön och skärgårdens natur, miljö och kulturhistoria genom utställningar, guidningar och andra aktiviteter.

Mer om naturum Öppnas i nytt fönster.

Naturum

Kulturhistoria

Redan under 1200-talet benämndes det smala sundet mellan fastlandet och ön Krampö ”Stendörr sund”. För den som kommer med båt den vägen upplevs passagen som en dörr in till den inre skärgården eller ut mot havet.

Runt gårdarna Aspnäset, Stendörren och Griskär finns små åkrar och hagmarker. På fastlandsdelen finns det orörda skogsområden och kustpartier. Runt det gamla fiskehemmanet Aspnäset finns också öppna marker som fortfarande brukas på traditionellt sätt.

Klippor och hav

I den yttre delen av Stendörren finns många fina klippor.

Djurliv i skärgården

Vattnet i Östersjön är bräckt, alltså varken salt eller sött. De arter som klarar av denna miljö bidrar till ett myller av liv i vattnet. Spanar du ner under den glittrande ytan kan du upptäcka öronmaneter, stora löjstim och kanske den sjöhästlika fisken tångsnälla. Många sjöfåglar rör sig också i reservatet. Fisktärna, ejder, gråtrut, storskrake och strandskata är bara några exempel på vad du kan träffa på. Har du tur får du även se havsörnen när den seglar högt uppe i luften eller en gråsäl som solar sig på en klippa.

Kustlandskapets växter

De växter du kan hitta i reservatet är framförallt sådana som är typiska för kustlandskapet. På strandängarna växer bland annat kustarun, smultronklöver och gåsört och i de stenigare delarna strandkrypa och vänderot. Ute på de kalare klipporna trivs gräslök, gul fetknopp och styvmorsviol.

Hänsynsområden

Länsstyrelsen har pekat ut hänsynsområden på speciellt utvalda och natursköna platser i samarbete med länets kustkommuner. I naturreservatet finns ett hänsynsområde.

Mer information om hänsynsområden

Nu finns ett nytt utsiktstorn

Uppe på berget ovanför naturum har vi uppfört ett nytt utsiktstorn. Tornet står på samma plats där det gamla tornet stod.

Mer information om utsiktstornet Öppnas i nytt fönster.


Skiss av tornet

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar genom att borra, rista, spränga eller måla
 • på ett störande sätt använda musikinstrument, bandspelare, musikanläggning eller liknande
 • störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd, eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
 • medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat eller förvarat i bur
 • göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats som är markerad med skylt
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor och lavar
 • för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 • tälta längre tid än två dygn på samma plats (tältningsförbud råder dock inom Sanda Holme, Bokö-Askö, Bokö-Oxnö, Persö och på fastlandsdelen och öarna norr om den inre skärgårdsleden i Stendörrens naturreservat)
 • anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet
 • färdas med, parkera eller ställa upp husvagn
 • landa med luftfarkost
 • färdas med motordrivet fordon eller hydrokopter (motorfordonstrafik är tillåten på anvisade vägar i Rågö och Stendörrens naturreservat)
 • släppa ut avloppsvatten, olja eller andra kemiska ämnen som kan skada naturmiljön

Utan Länsstyrelsens tillstånd får du inte heller:

 • bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte
 • utföra sådan vetenskaplig undersökning som kan leda till skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet

Hjälp till att hålla reservatet rent och snyggt! Lämna inget skräp efter dig och plocka gärna upp det skräp du eventuellt kan träffa på. Sopställen finns nära till hands.

Inom Stendörrens naturreservat är det inte tillåtet att tälta på de delar som du kan nå till fots och på de öar som ligger norr om den inre farleden. Har du tillgång till båt kan du korsa den inre farleden, söder om den får man tälta.

Tältning är förbjudet i området innanför den röda linjen på kartan.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Naturum
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Naturum

0155-263180
Aktiv under säsong maj till september. Övrig tid telefonsvarare.

Fakta

Skyddsår: 1972
Areal: 923 hektar
Karaktär: friluftsliv, skärgård, kulturlandskap
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Om vägen till Stendörren

Grusvägen ner till Stendörren förvaltas av en vägförening. Cirka 50 000 bilar per år påverkar vägens standard mycket, speciellt under sommarhalvåret, och den blir tyvärr hålig och med en guppig tvättbräda.

Vägen hyvlas, saltas och packas i maj, juni och augusti för att åtgärda problemen. Det kan bara göras när vägbanan är fuktig efter ett rejält regn. Det kan innebära att åtgärderna får skjutas framåt i väntan på regn. Torra somrar kan alltså vägen inte åtgärdas under längre perioder och vägens standard blir sämre.

Du kan hjälpa oss genom att hålla hastighetsgränsen på 40 km för att minska påverkan på vägen. Välkommen till Stendörren!

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Stendörren på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.