Tovhulta Stormosse

Tovhulta Stormosse är en myrmark med skog runt omkring. Det är en så kallad koncentrisk högmosse och den är den enda i sitt slag som finns i Södermanland. Här kan du studera mossen eller uppleva en lugn och tyst plats.

Flygbild av mossen

© Lantmäteriet Geodatasamverkan – Ortofoto 0,25 m, 2018

Fenomenet koncentrisk högmosse är intressant att studera på plats. Det är dock inte säkert att röra sig i det blöta området, då marken inte bär överallt och det finns risk att plurra. Det finns en bra utsiktsplats i sydvästra delen av reservatet.

Koncentrisk högmosse

En koncentrisk högmosse är högst på mitten och omgärdas av en blöt lägre liggande så kallad lagg. Mossen har också ett cirkelformat mönster som utgår från centrum.

I de centrala delarna finns få träd. En randskog med senvuxna tallar med inslag av björk omgärdar den öppna centrala delen. Utanför randskogen finns laggen, vilken är ett så gott som trädfritt blötare område. Utanför mossen växer skog.

I mitten är mossen näringsfattig eftersom den bara tar emot regnvatten, medan laggen är näringsrikare då tillrinning av näringsrikare vatten sker från skogen runt omkring.

Torvbildande mossar är en mycket sällsynt och skyddsvärd naturtyp i Europa. De flesta mossar är exploaterade eller förstörda på annat sätt. Det finns dock fler kvar i den norra delen av Europa än i den södra delen.

Växter och svampar

Du kan också studera de specifika växter som är typiska för mossar. Här finns en mängd olika vitmossearter, skvattram, odon, hjortron, sileshår med mera. Om du har tur kan du även träffa på bombmurkla i skogskanten.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • Anordna lägerverksamhet.
  • Anordna tävlingar.

Serviceinformation

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2019
Areal: 82,3 hektar
Karaktär: Högmosse
Kommun: Eskilstuna kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000

Beslut

Beslutet och skötselplan finns på Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Tovhulta stormosse på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.