Djupviksberget

Djupviksbergets naturreservat är ett av få områden i Södermanland med kalkbarrskog. Här kan du på våren se tibasten blomma med rosa blommor på bar kvist. Senare under försommaren blommar getrams och jungfrulin där skogen växer glest. Under juli blommar också den vackra orkidén purpurknipprot. Lite senare, under hösten, kan man hitta en mängd ovanliga svampar i området.

Närbild på blomman

Purpurknipprot är en orkidé som växer i reservatet.

Djupviksbergets naturreservat ligger på ett mindre berg vars högsta punkt ligger 96 meter över havet, vilket är en av de högsta punkterna i denna del av länet. Berggrunden består av kalksten. Detta styr vad som lever och växer i området. Två kalkbrott finns precis utanför naturreservatet, men brytning av kalk pågår inte längre. I området finns även en lämning efter en kalkugn, en kolbotten och resterna av en kolarkoja.

Du passerar reservatet om du vandrar Sörmlandsledens etapp 30. Området gränsar i söder till naturreservatet Stenstorps hagkärr. Strax väster om Djupvik finns även reservatet Västra Kulltorp. Norr om reservatet ligger sjön Näsnaren med badplats vid Fagerö.

Skog sedan lång tid tillbaka

Området har varit skog under en lång period men sannolikt har också skogsbete förekommit. Den långa kontinuiteten i kombination med kalk bidrar till att området är väldigt artrikt. Exempelvis trivs många ovanliga marksvampar här, såsom brandtaggsvamp och kopparspindling. Även många sällsynta kärlväxter finns här, exempelvis ryl, fältgentiana, knärot, kärrbräken och ögonpyrola.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar (bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet
  • anordna tävlingar

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2016
Areal: 25,4 hektar
Karaktär: kalkbarrskog
Kommun: Katrineholm
Förvaltare: Länsstyrelsen i Södermanlands län
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Djupviksberget på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.