Lotsängsbacken

I naturreservatet finns ädellövskog med ek, lind, alm, ask och lönn och de grova träden är värdefulla värdar för lavar och svampar. Under trädkronorna bildas en lundmiljö där flera sällsynta växter för länet finns. Kom hit på våren för att se lundfloran blomma.

Naturreservatet är lätt att ta sig till. I södra delen finns en parkering där en stig börjar. Den markerade stigen går över bergsryggen Lotsängsbacken som gett reservatet sitt namn. Här går du genom öppen ädellövskog med grova träd. Uppe på höjden finns en platå där det växer gles tallskog, blåbär, ljung och renlavar. Härifrån får du en vacker utsikt över de natursköna omgivningarna och havsviken Lagnöviken.

Naturreservatet utökades 2012 med omgivande skogsmark och vatten. Det nya området består främst av triviallövskog (aspar, björkar, sälgar) med en del ekar, ekskog samt en mindre areal sankmark ut mot Lagnöviken. Strandängarna och vassområdet nordväst om Lagnöklubb hyser ett art- och individrikt fågelbestånd.

Sällsynt lundflora

Ädellövskogen i Lotsängsbacken har varit känd bland botaniker sedan 1950-talet och är en av länets finaste ädellövskogar i branter. Den sydvända sluttningen gör att flera lundväxter som normalt har en mer sydlig utbredning har hittats i området.

Skogsbingel och ramslök är båda sällsynta i länet men förekommer på sina ställen rikligt i Lotsängsbacken. Du kan också se växter som hässleklocka, underviol, lungört, lundbräsma, tandrot och handnunneört.

Spännande arter under luppen

Alla arter är inte lika lätta att få syn på. För att studera den knappnålsliknande laven rödbrun blekspik som främst växer på gamla ekar behöver du en lupp. En annan lav som växer på gamla, grova ekar och som du kan finna i Lotsängsbackens naturreservat är gul dropplav.

Arter av lavar och svampar som du kan se med blotta ögat är till exempel lunglav, scharlakansvaxskivling och blekticka.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • fånga och insamla landlevande, ryggradslösa djur.
  • anordna lägerverksamhet.
  • anordna tävlingar.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Anna Ingvarson

Reservatsförvaltare, Naturvårdsenheten
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Lämna gärna synpunkter eller fråga om reservatet via vårt formuläröppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Fakta

Skyddsår: 1962, utvidgat 2012
Areal: 19,5 hektar
Karaktär: Ädellövskog, tallskog,
Kommun: Trosa
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Mer information

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.