Sjösakärren

Om du är intresserad av växter är Sjösakärren ett måste. Den kalkrika berggrunden i kombination med öppna fuktiga gräsmarker bidrar till en mycket artrik och unik flora och fauna. Flera sällsynta orkidéer trivs här i länets förnämsta rikkärr. Flera områden av den här typen hotas av igenväxning. Röjning i form av till exempel bete eller slåtter är nödvändiga för att bevara områdets speciella växt- och djurliv.

Sjösa

Majvivan finns i Sjösakärren.

Rikkärr är våtmarker som har mycket höga naturvärden där mark- och ytvatten för med sig mineraler från intilliggande berggrund eller jord. Sjösakärren ligger intill en rullstensås där vattnet filtreras genom äldre lager med grus och sedan rinner upp som källor.

Naturreservatet består av två kärrområden: Stäkkärret, som ligger i de södra delarna och omger den lilla tjärnen Igelsjön, och Sandstugekärren, som ligger i den norra delen av området. Sandstugekärren omges av örtrik sumpskog och hålls öppna genom bete.

Unik flora i rikkärren

Rikkärren är en viktig livsmiljö för många ovanliga växtarter. De botaniskt mest intressanta partierna finns i den östra delen av kärret, där mossetuvor uppträder med stråk av rikkärrsvegetation emellan dessa. Här finns en för länet unik flora med majviva, tätört, gräsull, flera starrarter och ett stort antal arter orkidéer. Kärrknipprot förekommer i stora mängder liksom ängsnycklar och sumpnycklar. Bland orkidéerna finns också de mycket sällsynta arterna flugblomster, gulyxne och knottblomster.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • skada eller göra åverkan på levande eller döda träd och buskar
 • plocka eller gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar
 • medvetet störa djurlivet
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld
 • rida
 • framföra motorfordon på annat än härför anvisade vägar
 • parkera på annan än anvisad parkeringsplats
 • använda snöskoter eller annat terrängfordon
 • anordna tävlingar

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1985
Areal: 43,4 hektar
Karaktär: kalkkärr, rikkärr, botaniska värden
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Sjösakärren på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.