Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sjösakärren

Om du är intresserad av växter är Sjösakärren ett måste. Den kalkrika berggrunden i kombination med öppna fuktiga gräsmarker bidrar till en mycket artrik och unik flora och fauna. Flera sällsynta orkidéer trivs här i länets förnämsta rikkärr. Flera områden av den här typen hotas av igenväxning. Röjning i form av till exempel bete eller slåtter är nödvändiga för att bevara områdets speciella växt- och djurliv.

Rosa blomma

Majvivan finns i Sjösakärren. Foto: Karl Ingvarson.

Rikkärr är våtmarker som har mycket höga naturvärden där mark- och ytvatten för med sig mineraler från intilliggande berggrund eller jord. Sjösakärren ligger intill en rullstensås där vattnet filtreras genom äldre lager med grus och sedan rinner upp som källor.

Naturreservatet består av två kärrområden: Stäkkärret, som ligger i de södra delarna och omger den lilla tjärnen Igelsjön, och Sandstugekärren, som ligger i den norra delen av området. Sandstugekärren omges av örtrik sumpskog och hålls öppna genom bete.

Unik flora i rikkärren

Rikkärren är en viktig livsmiljö för många ovanliga växtarter. De botaniskt mest intressanta partierna finns i den östra delen av kärret, där mossetuvor uppträder med stråk av rikkärrsvegetation emellan dessa. Här finns en för länet unik flora med majviva, tätört, gräsull, flera starrarter och ett stort antal arter orkidéer. Kärrknipprot förekommer i stora mängder liksom ängsnycklar och sumpnycklar. Bland orkidéerna finns också de mycket sällsynta arterna flugblomster, gulyxne och knottblomster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Sjösakärren, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

 • Nu är det öppnare i Sjösakärren

  Nu är det öppnare i Sjösakärren

  Vi har röjt sly för att gynna ovanliga arter i Sjösakärrens naturreservat. Sandstugukärret är ett av de finaste rikkärren i länet. Här finns bland annat majviva, gräsull och inte minst ett stort antal arter av orkidéer.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • skada eller göra åverkan på levande eller döda träd och buskar
 • plocka eller gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar
 • medvetet störa djurlivet
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld
 • rida
 • framföra motorfordon på annat än härför anvisade vägar
 • parkera på annan än anvisad parkeringsplats
 • använda snöskoter eller annat terrängfordon
 • anordna tävlingar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 1985
Areal: 43,4 hektar
Karaktär: kalkkärr, rikkärr, botaniska värden
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Sjösakärrens naturreservat ligger öster om Nyköping invid Sjösafjärdens östra strand. Området nås lättast genom att följa kustvägen mellan Nyköping och Vagnhärad. Åk förbi Sjösa och fortsätt ytterligare 5 km. Ta av mot "Romholmen 4" och "Horn 2". Fortsätt cirka 800 meter för att komma till parkering och informationstavla till höger.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss