Igelsjöskogen

Den trolska Igelsjön är huvudmålet för besöket! På vägen dit får du uppleva en riktig naturskog. Det vill säga en gammal högrest, bitvis luckig, barrskog med mossklädda block, grova träd och träd som dött och som fallit omkull.

Sjö

Om du väljer att ta omvägen längs den forsande Hammarbäcken i norr får du dessutom chans att se strömstare sitta nigande och spanande på en sten i bäcken.

Gran, sumpskog och hällmarker

Gran karakteriserar Igelsjöskogen men här finns inslag av hällmark, surdråg och sumpskog.

Den gamla grova granskogen är högrest och sluten men här och var där något träd rasat finns luckor och på de fallna trädstammarna eller lågorna, trivs ovanliga vedsvampar som blodticka och ullticka. Trådticka har setts på granstubbar i området och är du riktigt uppmärksam och utrustad med en lupp kan du kanske på någon gran- eller tallåga hitta den oansenliga och rödlistade vedtrappmossan.

Det finns också riktigt gamla tallar i naturreservatet. På några av dessa växer tallticka. Då vet vi att träden är mycket gamla, troligen 150 till 200 år.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Framföra motordrivet fordon
  • Störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • Plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
  • Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur annat än vid jakt
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • Utan länsstyrelsens tillstånd upplåta mark för orientering eller annan idrottstävling

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2002
Areal: 21,8 hektar
Karaktär: Barrnaturskog
Kommun: Gnesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, delvis Natura 2000

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Igelsjöskogen på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.