Igelsjöskogen

Den trolska Igelsjön är huvudmålet för besöket! På vägen dit får du uppleva en riktig naturskog. Det vill säga en gammal högrest, bitvis luckig, barrskog med mossklädda block, grova träd och träd som dött och som fallit omkull.

Sjö med skog runt om

Foto: Maria Pettersson.

Om du väljer att ta omvägen längs den forsande Hammarbäcken i norr får du dessutom chans att se strömstare sitta nigande och spanande på en sten i bäcken.

Gran, sumpskog och hällmarker

Gran karakteriserar Igelsjöskogen men här finns inslag av hällmark, surdråg och sumpskog.

Den gamla grova granskogen är högrest och sluten men här och var där något träd rasat finns luckor och på de fallna trädstammarna eller lågorna, trivs ovanliga vedsvampar som blodticka och ullticka. Trådticka har setts på granstubbar i området och är du riktigt uppmärksam och utrustad med en lupp kan du kanske på någon gran- eller tallåga hitta den oansenliga och rödlistade vedtrappmossan.

Det finns också riktigt gamla tallar i naturreservatet. På några av dessa växer tallticka. Då vet vi att träden är mycket gamla, troligen 150 till 200 år.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Igelsjöskogen, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Framföra motordrivet fordon
  • Störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • Plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
  • Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur annat än vid jakt
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • Utan länsstyrelsens tillstånd upplåta mark för orientering eller annan idrottstävling

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2002
Areal: 21,8 hektar
Karaktär: Barrnaturskog
Kommun: Gnesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, delvis Natura 2000

Hitta hit

Igelsjöskogens naturreservat ligger ca 6 km NNV om Gryts kyrka och ca 9 km NV om Stjärnhov. Från vägen vid Öllösa kvarn leder en markerad stig in i reservatet och till Igelsjön.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss