Rosmossen

Rosmossen är ett kuperat naturreservat. Här hittar du gammal skog, berg, rasbranter och branta stup. De mest dramatiska partierna hittar du i sydvästra delen av reservatet. Skogen är gammal, här växer träd som har uppnått en ålder på över 200 år. Rosmossen passar att besöka året om. På sommaren och hösten finns det gott om bär och svamp i markerna.

Skog

Större delen av reservatet består av mager tallskog, men det finns också bördiga granskogar, sumpskogar och öppna myrpartier här. Den glesa tallskogen är strövvänlig och erbjuder många fina vyer över hällmarkerna.

Genom reservatet går Sörmlandsleden. Här kan du välja att göra en avstickare från leden och gå en rundslinga på cirka 2 km. Slingan går i de södra och mer dramatiska delarna av Rosmossen. Vandringen här är lite mer krävande, men du får uppleva både knotiga gamla träd och spektakulära rasbranter. Bland annat passerar slingan en 30 meter hög rasbrant där en mängd stora och mossiga block har fallit ner.

Värdefull skog

Rosmossen är ett värdefullt område för många arter. Här finns det gott om skrymslen och vrår i form av mossklädda block, branter och döda träd. I söder ringlar en vacker bäckfåra och här är skogen fuktigare än uppe på hällmarkerna. Den fuktiga och varierade miljön är viktig för många uttorkningskänsliga svampar, mossor och lavar.

Reservatet är också en viktig miljö för många fågelarter. Här finns till exempel spår av tretåig hackspett och spillkråka. I området finns även tjäder. Här finner den allt den behöver: orörd skog, tall, bärris, tuvull och lämpliga lekplatser. Nötkråkan är även den en art som hör hemma i den gamla barrskogen.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar (bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet
  • utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2006
Areal: 70 hektar
Karaktär: hällmarkstallskog
Kommun: Flen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, delar är Natura 2000

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Rosmossen på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.