Om Länsstyrelsen i Södermanlands län

Sverige består av 21 län och i varje län finns en länsstyrelse. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Vi ska också följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Det innebär att länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner i länet å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

Vår länsstyrelse arbetar för det hållbara samhället. Vår huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering.

Landshövdingen

Landshövdingen är Länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Beatrice Ask är landshövding och chef för Länsstyrelsen i Södermanlands län sedan den 1 januari 2020.

Lite historia

Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

Insynsråd

För en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande finns ett insynsråd som stöd för landshövdingen och myndigheten. Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det innebär att verksamhetschefen, det vill säga landshövdingen, ansvarar direkt inför regeringen och att myndigheten har ett insynsråd i stället för en styrelse. 

I insynsrådet är landshövdingen ordförande. Regeringen utser rådets ledamöter på förslag från landshövdingen. I förslaget på ledamöter ska man ta hänsyn till jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald. Ledamöterna vara allmänt betrodda, väl förtrogna med länet och ha god regional förankring.

Följande personer ingår i insynsrådet för Länsstyrelsen i Södermanlands län:

  • Hans Ekström, riksdagsledamot
  • Gunnar Forss, företagare
  • Monica Johansson, landstingsråd, Landstinget Sörmland
  • Monica Lindstedt, styrelseordförande, Hemfrid i Sverige AB
  • Margareta Malmquist, regionsordförande, LRF Södermanland
  • Caxton Njuki, styrelseledamot, Sörmlands Sparbank m.fl.
  • Paul Pettersson, rektor, Mälardalens Högskola
  • Daniel Portnoff, kommunstyrelseordförande, Trosa kommun.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping