Ekbacken

Ekbacken är ett mindre skogsområde som ligger utmed Eskilstunaån och som domineras av ekar. Det är ett kommunalt naturreservat och rekreationsområde i närheten av Torshälla.

Ekar

Foto: Gunnila Frenne/Eskilstuna kommun

Ekarnas backe

Ekarna gör att naturreservatet hyser en mängd olika arter. Träden står som värd för exempelvis den lilla gulpudrade spiklaven och den betydligt större oxtungsvampen. Är du intresserad av insekter har du här möjlighet att se arter som bålgeting, brun trädmyra och spetsfläckad trollslända.

På våren blommar bland annat vitsippor, liljekonvaljer och blåsippor mellan de vidkroniga ekarna. Här kan du även höra näktergalen om du har tur.

Bete och slåtter har format området

Under århundraden så har människan nyttjat området för foder till djuren, vilket gjort att ekarna fått växa upp under ljusa förhållanden. Ekarna har därmed kunnat utveckla vida trädkronor. Idag kan vi sitta i skuggan under ekarna på bänkar och njuta av tidigare generationers slit.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar (bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är tillåtet)
  • skada mark, stenar eller berghällar genom till exempel eldning, grävning, målning, inhuggning av inskription eller liknande
  • sätta upp tavla, plakat, affisch eller skylt
  • cykla eller framföra motordrivet fordon
  • tälta eller ställa upp husvagn.

Vidare är det förbjudet att utan tillstånd från ansvarig kommunal nämnd

  • använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande
  • fånga och samla in ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

Serviceinformation

Kontakt

Naturreservatet förvaltas av annan än Länsstyrelsen, se faktarutan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Fakta

Skyddsår: 2010
Areal: 6,3 hektar
Karaktär: Ekskog
Kommun: Eskilstuna
Förvaltare: Eskilstuna kommun
Skyddsområde: Naturreservat

Mer information

Ekbacken är ett kommunalt bildat naturreservat som förvaltas av kommunen.

Om Ekbacken på Eskilstuna kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Ekbacken på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.