Tullgarn och Furholmen

Tullgarn är ett stort område som ligger nära kusten. Här kan du uppleva många olika naturtyper, bland annat herrgårdslandskap, skogar och vattenområden. Vill du vandra går Sörmlandsleden genom området.

Tullgarns naturvårdsområde ligger på gränsen till Stockholms län. Tillsammans med naturreservatet Tullgarn i Stockholms län är det ett stort område med många olika naturtyper. Här finns mycket lövskog där ädellöv dominerar. Inom området finns även betesmarker och strandängar med en mångfald av växter. Det finns också sjöar, kärr, mossar och en lång kuststräcka med småöar och skär.

Går du från Tullgarns slott passerar du först Västerviken, en fin fågellokal. Därefter går du genom fina ekhagar. Från bergen söder om Västerviken har du en fantastisk utsikt över Tullgarnsviken. Om hösten kan du plocka svamp och bär i skogarna.

Fågellivet i området är rikt och varierat med många sällsynta arter. Det beror på att naturvårdsområdet är varierat med många olika landskapstyper och ostörda områden.

På Furholmshalvön bildar stora rundhällsformade kalkberg halvöns nordsida. Dessa kalkhällmarker är kala eller endast bevuxna med gles skog. I området kan du även uppleva lämningar efter istiden i form av isälvsavlagringar.

Utsikt från Jättarsberget i Furholmens naturreservat.

Furholmen

I östra delen av Tullgarns naturvårdsområde på Furholmshalvön ligger Furholmens naturreservat. Huvuddelen av området är täckt av barrblandskog. Även en blandning av löv- och barrskog finns.

Berggrunden i området består av urbergskalksten, som bildar bergsformationer och branter mot Mörköfjärden. Mest framträdande är Jättarsberget (mer än 35 meter över havet) med sina nästan helt lodräta sidor.

Den kalkrika berggrunden och jordmånen gör att det här finns en rik flora. Särskilt vid kalkbranterna i söder finns flera sällsynta arter som till exempel murruta, kalktrav, stenkrassing och stenfrö.

Tullgarns slott

I området ligger Tullgarns slott (slottet ingår inte i naturvårdsområdet). Under sommarmånaderna kan du gå guidade visningar i slottet.

Slottet är ett av tio kungliga slott. Det nuvarande slottet Tullgarn byggdes på 1720-talet och har varit ett kungligt lustslott sedan 1772. Då Gustav V övertog Tullgarns slott 1881 genomförde han tillsammans med sin maka Victoria stora förändringar. Huvudbyggnaden inreddes mer som ett modernt fungerande sommarhem än som ett kungligt lustslott.

Slottet har använts flitigt som sommarbostad och därför kan du se inredningar från olika epoker och personliga stilar.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla e dyl eller liknande
 • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd, uppehålla sig i närheten av gryt, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
 • medföra hund eller annat husdjur utan koppel
 • göra upp eld annat än på anvisade och iordningställda platser
 • framföra motordrivet fordon
 • ställa upp hus- eller släpvagn
 • rida annat än på anvisade vägar och områden
 • anordna snitslat spår eller orienteringskontroll
 • för längre tid än två dygn förtöja eller ankra båt vid samma strand
 • tälta

Inom Furholmens naturreservat är det även förbjudet att:

 • gräva upp växter eller plocka blommor
 • bryta kvistar/samla ved eller ris från levande/döda träd eller buskar eller att flytta/samla liggande grenar eller stammar

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Fakta

Skyddsår: Tullgarns naturvårdsområde 1984
Areal: 2019,2 hektar varav Furholmen 23,1 hektar
Karaktär: geologi, botanik
Kommun: Trosa
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områdenöppnas i nytt fönster

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur, Tullgarnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Furholmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.