Utnäset

Du har en fantastisk utsikt från Lundby skans som ligger centralt i reservatet men se upp med de branta stupen mot sjön. Fiskgjusen syns ofta här och storlomens flöjtande tar du inte miste på.

Branta stup

Branta bergsidor, nedrasade klippblock och stenar gör naturreservatet en aning svårtillgängligt. Men om du ändå tar dig in i reservatet från landsidan eller om du paddlar så kan vårfloran, fågellivet, utsikten och den stora artrikedomen i området vara värd mödan. Varierad skog och speciell geologi gör att du också har stora möjligheter att hitta många spännande och ovanliga arter.

Berggrunden och floran

Berggrunden i naturreservatet består till stor del av diorit. Diorit vittrar sönder lättare än de vanligare bergarterna gnejs och granit. Det får ungefär samma effekt som om det var kalk i marken. De arter som gynnas av dioriten är till exempel tulkört, blodnäva, kungsmynta (oregano) och den mycket ovanliga arten stenfrö. De trivs i bergiga och solvarma delar av reservatet.

Ädellövskog

Om du söker dig ner till ädellövskogen vid kanten av dioritberget är det andra men lika kräsna arter som trivs. I lundfloran märks vårblommande arter som tandrot, vårärt, vätteros och lungört. I det blockiga sluttningarna har det varit svårt för betesdjur att ta sig fram så lundfloran har fått vara ifred och är nog riktigt gammal.

Granskog

Det finns även partier med granskog i reservatet. Berggrundens påverkan märks på floran här också. Blåsippor, sårläka och trolldruva hittar du lite här och var. Där markvattnet är ytligt växer ofta en liten gröngul ört med det vackra namnet gullpudra.

De fridlysta orkidéerna skogsknipprot och nästrot kan du också hitta i Utnäsets naturreservat. Nästrot är ljust brun och saknar helt gröna delar. Utan klorofyll kan den inte tillverka sin egen näring. Istället får den hjälp av en svamp att genom mykorrhiza ta näring ur marken. Den har fått sitt namn efter formen på rötterna som liknar ett fågelbo – ett näste.

Sjö

Höst i Utnäset.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • Framföra motordrivet fordon
 • Tälta
 • Elda
 • Att medvetet störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 • Plocka växter eller växtdelar med undantag för bär plocka eller samla lavar eller svampar med undantag för matsvamp
 • Fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller, reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, t ex levande och död ved
 • Medföra okopplad hund eller annat husdjur
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2001
Areal: 79,9 hektar
Karaktär: Klarvattensjö, barrnaturskog, ädellövskog, basisk berggrund
Kommun: Gnesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000-område

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Utnäset på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.