Norrby kyrkskog

Trots att det till ytan inte är så stort rymmer reservatet många olika naturtyper – det är nästan som ett Södermanland i miniatyr. Här är det trevligt att ha en utflykt. Ta med matsäckskorgen och slå dig ner under en gammal ek eller i den fina mossiga barrskogen.

Ekar i betesmark

Tack vare sitt tätortsnära läge är Norrby kyrkskog attraktivt för friluftslivet. Som besökare rör du dig snabbt mellan olika naturtyper: från gammelskog av gran och tall till mer öppna marker med vidkroniga ekar, blandskog och strandängar. På flera ställen har du en fin utsikt över Mälaren. Ett nätverk av stigar slingrar sig genom området. Under betessäsongen går det hästar och allmogefår i området som hjälper till att hålla området öppet.

En ridled på cirka 1 km går utanför det instängslade området. Det är endast tillåtet att rida inom det stängslade området innan och efter betessäsongen. Även på vintern kan det vara ström i stängslet och grindar hålls då stängda. Detta gör vi för att försvåra för vildsvinen att komma in och böka i markerna. Om du vill rida i området så kom ihåg att stänga grindarna efter dig.

Sjö med berg

Vid en liten klippa i strandkanten kan du se över till ön Rullingens branta klippvägg.

Gamla ekar och lundmiljöer

Norrby kyrkskog är variationsrikt och mångformigt med många olika naturtyper som avlöser varandra. Ädellövskogen i området mellan åkrarna bär fortfarande prägel av att tidigare ha varit mer öppen. Här finns stora grova gamla ekar med rejäla kronor. Ekarna hyser en rik och intressant flora. Bland annat växer ett antal rödlistade lavar på de gamla träden; skuggorangelav, gul dropplav, grå skärelav och rödbrun blekspik. På en grov ek har hittats kärnticka, en rödlistad vedsvamp som i Södermanland är mycket sällsynt. De senaste åren har trädskiktet glesats ut och sly röjts. I markskiktet kan du hitta arter som trolldruva, underviol, hässlebrodd, hässleklocka, ormbär och blåsippor.

Fågelrikt område

Vid strandlinjen mot Mälaren finns breda vassbälten. Här hittar du ett rikt och delvis känsligt fågelliv. I norra delen av reservatet finns en mindre strandäng som tidvis översvämmas. Även strandängen är viktig för fåglar. Här kan du till exempel få se tofsvipan flyga fram och tillbaka under våren.

Naturskog

I blandskogen söder om strandängen finns gamla och grova tallar, granar och ekar. Detta skogsparti börjar nu likna mer och mer en naturskog med stort inslag av död ved. Skogens ålder i Norrby kyrkskog varierar från ungefär 150 år i de äldsta bestånden till yngre bestånd på ungefär 50 år. En del ekar och tallar är uppskattningsvis mellan 200 och 300 år.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • rida annat än på anvisade stigar
 • tälta
 • ställa upp husvagn eller husbil för övernattning
 • elda
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
  bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • medföra okopplad hund annat än vid jakt
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet
 • bedriva besöksverksamhet i kommersiellt syfte
 • för längre tid än ett dygn förankra båt vid samma plats

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Ridled Ridled
 • Stig Stig

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2003
Areal: 40,8 hektar varav land 21,1 hektar
Karaktär: hagmark, strandäng, barrskog, sjö
Kommun: Strängnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Betesdjur i området

Djurhållare
Lena Eriksson
0723-88 97 76

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Norrby kyrkskog på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.