Norrby kyrkskog

Trots att det till ytan inte är så stort rymmer reservatet många olika naturtyper – det är nästan som ett Södermanland i miniatyr. Här är det trevligt att ha en utflykt. Ta med matsäckskorgen och slå dig ner under en gammal ek eller i den fina mossiga barrskogen.

Ekar i betesmark

Foto: Maria Rolf.

Tack vare sitt tätortsnära läge är Norrby kyrkskog attraktivt för friluftslivet. Som besökare rör du dig snabbt mellan olika naturtyper: från gammelskog av gran och tall till mer öppna marker med vidkroniga ekar, blandskog och strandängar. På flera ställen har du en fin utsikt över Mälaren. Ett nätverk av stigar slingrar sig genom området. Under betessäsongen går det hästar och allmogefår i området som hjälper till att hålla området öppet.

En ridled på cirka 1 km går utanför det instängslade området. Det är endast tillåtet att rida inom det stängslade området innan och efter betessäsongen. Även på vintern kan det vara ström i stängslet och grindar hålls då stängda. Detta gör vi för att försvåra för vildsvinen att komma in och böka i markerna. Om du vill rida i området så kom ihåg att stänga grindarna efter dig.

Ett rastbord finns i anslutning till parkeringen.

Sjö med berg

Vid en liten klippa i strandkanten kan du se över till ön Rullingens branta klippvägg. Foto: Maria Rolf.

Gamla ekar och lundmiljöer

Norrby kyrkskog är variationsrikt och mångformigt med många olika naturtyper som avlöser varandra. Ädellövskogen i området mellan åkrarna bär fortfarande prägel av att tidigare ha varit mer öppen. Här finns stora grova gamla ekar med rejäla kronor. Ekarna hyser en rik och intressant flora. Bland annat växer ett antal rödlistade lavar på de gamla träden; skuggorangelav, gul dropplav, grå skärelav och rödbrun blekspik. På en grov ek har hittats kärnticka, en rödlistad vedsvamp som i Södermanland är mycket sällsynt. De senaste åren har trädskiktet glesats ut och sly röjts. I markskiktet kan du hitta arter som trolldruva, underviol, hässlebrodd, hässleklocka, ormbär och blåsippor.

Fågelrikt område

Vid strandlinjen mot Mälaren finns breda vassbälten. Här hittar du ett rikt och delvis känsligt fågelliv. I norra delen av reservatet finns en mindre strandäng som tidvis översvämmas. Även strandängen är viktig för fåglar. Här kan du till exempel få se tofsvipan flyga fram och tillbaka under våren.

Naturskog

I blandskogen söder om strandängen finns gamla och grova tallar, granar och ekar. Detta skogsparti börjar nu likna mer och mer en naturskog med stort inslag av död ved. Skogens ålder i Norrby kyrkskog varierar från ungefär 150 år i de äldsta bestånden till yngre bestånd på ungefär 50 år. En del ekar och tallar är uppskattningsvis mellan 200 och 300 år.

Betesdjur i området

Djurhållare
Lena Eriksson
0723-88 97 76

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Norrby kyrkskog, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • rida annat än på anvisade stigar
 • tälta
 • ställa upp husvagn eller husbil för övernattning
 • elda
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
  bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • medföra okopplad hund annat än vid jakt
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet
 • bedriva besöksverksamhet i kommersiellt syfte
 • för längre tid än ett dygn förankra båt vid samma plats

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2003
Areal: 40,8 hektar varav land 21,1 hektar
Karaktär: hagmark, strandäng, barrskog, sjö
Kommun: Strängnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Norrby kyrkskog ligger på Tosterön norr om Strängnäs.

Från Enköpingsvägen svänger du av på Sundbyvägen (skyltning Sundby park). Fortsätt ca 500 meter. Vid skolorna svänger du vänster upp på Tynäsvägen, skyltning Åsby. Följ vägen mot Åsby tills du kommer till korsningen Bråtorp åt vänster och Åsby åt höger. Sväng vänster mot Bråtorp och efter ca 350 meter svänger du höger in på en smal grusväg som leder till parkeringen.

Kartnål till avtagsvägen in mot parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att kartnålen ligger ca 500 meter innan parkeringen, detta pga av att Google annars leder fel väg. Parkeringen ligger vid slutet av grusvägen.

Kollektivtrafik: Hållplatsen Sundbyvägen ligger ca 2 km sydväst om reservatet. Hållplatsen trafikeras av buss 1, 332 och 333. Härifrån får man följa Åsbyvägen för att komma till reservatet.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss