Nybble holme

Välkommen till en ö med gammal skog, höga hällmarker och vackra vyer över Mälaren! Ön har stått orörd under en mycket lång tid. Här får naturen utvecklas fritt utan någon större påverkan av människor. Ön besöks heller inte så ofta av människor så det är lätt att få en känsla av att vara helt ensam i en orörd natur.

Utsikt från berg över Mälaren

Nybble holme är höglänt. Foto: Jonas Lundin.

På Nybble Holme kan du ströva omkring i den gamla skogen och upp på de vackra hällmarkerna. Det finns dock inga markerade stigar, byggnader eller andra besöksanordningar. Skogen på ön varierar från högvuxna blandskogar till torra hällmarker med vindpinade tallar. I den södra delen är marken ­flack och skogen bitvis frodig med mycket hassel samt asp, ek och andra lövträd. Här växer örter som skogsvicker och vårärt. Vandrar du norrut blir det snart brantare. Både på den norra och västra delen hittar du vackra hällmarker, vissa kala andra täckta av tjocka lav- och mosstäcken.

Ön når som högst 35 meter över vattnet och berget stupar ofta brant ner mot Mälaren. Uppe på höjderna är det fint att slå sig ner, ta fram matsäcken och njuta av tystnaden och den storslagna utsikten.

Skogen på ön

På Nybble Holme möter du en varierad skog, från fuktig sumpskog till torr tallskog på hällmarker. I blandskogen växer främst barrträd, asp, björk, ek och al. I de torrare barrskogarna kan du hitta den skira lilla växten grönpyrola som blommar med svagt gulgröna blommor i juni-juli. Det finns också gott om döda träd och vindfällen på ön. De ger livsrum åt många fåglar, insekter och svampar.

Djurlivet

Även om ön inte är så välbesökt så kan du om du har ögonen med dig se att markerna genomkorsas av många stigar. De är sedan länge upptrampade av grävlingar som har ­flera gryt i omgivningen. Älg och rådjur besöker också ön ibland. Bland de fåglar som häckar på Nybble Holme finns till exempel gärdsmyg, spillkråka och järpe. De trivs alla i den gamla och lövrika skogen. Även lärkfalk, häger och fiskgjuse kan ses här.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Nybble holme, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • skada eller borttaga naturföremål
 • skada eller förstöra berghällar t ex genom eldning, bergborrning, målning, inhuggning av inskription eller dylikt liknande
 • på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt liknande
 • göra upp eld
 • skada eller borttaga växande träd, buskar eller andra växter eller att plocka blommor
 • skada eller borttaga torrträd, vindfällen, stubbar, nerfallna grenar eller annan död ved
 • medvetet störa djurlivet t ex genom närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller motsvarande eller klättra i boträd
 • vid landstigning inom reservatet medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplat
 • förtöja båt mer än två dygn i följd inom reservatet
 • tälta eller uppställa husvagn
 • bedriva lägerverksamhet

Det är förbjudet att utan länsstyrelsen tillstånd:

 • anordna tävlingar, orienteringar eller dylikt liknande
 • framföra snöskoter, terrängfordon eller annat motorfordon inom reservatet
 • insamla insekter eller utföra vetenskapliga undersökningar
 • bedriva besöksverksamhet i kommersiellt syfte

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1988
Areal: 43 hektar
Karaktär: hällmarkstallskog, barrblandskog, sjö
Kommun: Strängnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet är beläget några hundra meter norr om Selaön i Mälaren, hit kommer du endast med egen båt.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss