Svalstaskogen

Många olika typer av natur samsas i området. Här finns gammal gran- och tallskog, högre partier med hällar och även sumpskog. Du kan vandra på Sörmlandsleden genom skogen och på våren få se svampen bombmurkla.

Genom naturreservatet går en mindre väg. På ena sidan finner du den täta och bitvis svårframkomliga sumpskogen samt promenadvänlig gran- och tallskog. På den andra sidan finner du ett högre berg med tallskog med gammal gran- och tallskog nedanför.

Opåverkad sumpskog

Sumpskogen består framför allt av tall med en hög ålder kring 150 år men också en hel del lövträd. Den är inte påverkad av skogsbruk och inte heller utdikad vilket är ovanligt för sumpskogar. Här finns gott om stående och liggande döda träd. Svampen tallticka som bara växer på tall som är minst 100 år gammal finns inne i sumpskogen.

Flera hotade arter

På östra sidan om vägen finns senvuxen gran och gammal tallskog där vissa har många hänglavar på sig. I det här området finns också svampar som bombmurkla, motaggsvamp och ullticka som alla är hotade arter.

Länsstyrelsen.se kommer att uppdateras med en bild från reservatet.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar (bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • elda, om inte egen ved tagits med
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet
  • anordna tävlingar

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Per Folkesson

Reservatsförvaltare, Naturvårdsenheten
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Lämna gärna synpunkter eller fråga om reservatet via vårt formuläröppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Fakta

Skyddsår: 2016
Areal: 41,9 hektar
Karaktär: barrnaturskog, sumpskog
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Mer information

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.