Stenstorps hagkärr

Ett stort sumpskogsområde breder ut sig här. Vatten rinner fram ur marken och bildar källor. På våren och försommaren kan du se flera olika orkidéer och andra sällsynta växter blomma här. Här finns även många sällsynta mossor och lavar.

Kärr

Sörmlandsledens etapp 30 passerar genom reservatet, men inga andra anlagda stigar finns.

Skogen i området är blandad med både gran, tall, glasbjörk och al. De flesta träden är runt 70 år gamla men en del träd är betydligt äldre. Vissa träd har utvecklat så kallade socklar – en förstärkt rot som hjälper trädet att hålla sig uppe. Socklarna bildas under lång tid. På dem växer ofta många olika mossor och lavar. I området har man troligtvis förr slagit gräs och örter med lie och använt till djurfoder. Senare har man planterat träd och grävt ett dike för att träden skulle växa bättre.

Berggrunden består av kalksten, gnejs med inslag av leptit och ådergnejs. Jordarten är mestadels torv och nedbrutna växtdelar. I södra kanten finns sandig morän.

Reservatet gränsar i nordväst till naturreservatet Djupviksberget. Strax väster om Djupvik finns även reservatet Västra Kulltorp. Norr om reservatet ligger sjön Näsnaren med badplats vid Fagerö.

Sällsynta mossor och lavar

I sumpskogen finns många sällsynta lavar och mossor, bland annat dunmossa, terpentinmossa, hållav, lunglav och kattfotslav. Många tycker att dunmossan är en av våra vackraste mossarter. Den växer i skuggiga kärr med ytligt grundvatten och den bildar fluffiga, blekgröna tuvor eller mattor på marken.

En sällsynt lavart som finns i området är Hållav. Det är en grönblå bladlav med brun eller svart undersida och runda hål på ovansidan. Den lever ofta på klibbal eller på mossiga, skuggiga klippor i sumpskog och kärr.

Artrikt växtliv

I reservatet växer många sällsynta växter såsom brudborste, tibast, skogsvicker, darrgräs och trolldruva. Här finns orkidéerna knärot, spindelblomster, tvåblad, nästrot och Jungfru Marie nycklar. Du även se missne, grönpyrola, lopplummer, kärrbräken, skavfräken, nordbräken, rankstarr, repestarr och skärmstarr.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • tälta
 • elda
 • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller repro­duktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • medföra okopplad hund annat än vid jakt
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2003
Areal: 34,4 hektar
Karaktär: barr- och lövsumpskog
Kommun: Katrineholm
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Stenstorps hagkärr på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.