Båvenöarna

Båvenöarna är ett stort naturreservat med 15 öar och skär mitt i sjön Båven. Området är känt för sitt rika fågelliv och är ett populärt utflyktsmål. Här kan du titta på fåglar, bada, paddla och vandra. Vintertid kan Båven ha väldigt fin skridskois.

Utsikt över sjön Båven

Båven är en typisk sprickdalssjö med branta bergiga öar och ett största vattendjup på 48 meter. Dessa fiskrika och ostörda vatten lockar till sig många fåglar som kommer hit under våren för att föda upp sina ungar. I reservatet kan du bland annat träffa på stora rovfåglar som fiskgjuse och havsörn liksom storlom och flera hackspettsarter.

Syftet med naturreservatet är att bevara skogen och den övriga vegetationen på öarna för fri utveckling så att åldriga skogsbestånd kan bibehållas. Naturreservatet skall även vara studieobjekt för enskilda besökare, skolor och vetenskapliga institutioner.

Vandra i gammal skog

På de största öarna går det att vandra i gammal naturskog med tallar som är upp till 150 till 200 år gamla. Här finns också många lövträd liksom en och hasselbuskar. Nära stränderna är det gott om alar.

En gammal jätteek med en omkrets på nästan sju meter växer på den södra delen av Fiön. På ekens stam, nära marken, kan du hitta oxtungsvamp som bara förekommer på riktigt gamla träd. Svampen orsakar brunröta och anses tillsammans med svaveltickan vara huvudorsaken till att ekstammar blir ihåliga.

Malen

I sjön lever den stora, fridlysta fisken malen som kan bli upp till 3,6 meter lång och väga 125 kilo. Det finns också gott om matfisk som abborre, gös och gädda. Alla som fiskar i Båven löser förstås fiskekort.

Fågelskyddsområde

 • I sjön Båven och angränsande vatten finns det flera områden som är skyddade för fågellivet. I dessa områden är det förbjudet att färdas eller uppehålla sig under tiden 1 april till 31 juli. 

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • Skada eller borttaga naturföremål
 • Skada eller förstöra berghällar t ex genom eldning, bergborrning, målning, inhuggning av inskription e dylikt
 • Skada eller borttaga levande eller döda träd eller buskar
 • Plocka blommor, mossor eller lavar
 • Tälta
 • Göra upp eld
 • Medvetet störa djurlivet t ex genom närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller motsvarande; genom att klättra i boträd eller insamla insekter
 • Förtöja eller ankra upp båt mer än ett dygn inom reservatet
 • Släppa ut avloppsvatten från båt eller annan farkost
 • Anordna tävlingar
 • Bedriva lägerverksamhet
 • Bedriva besöksverksamhet i kommersiellt syfte

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1989
Areal: 415 hektar varav 80 hektar land
Karaktär: Insjö, hällmarkstallskog,
Kommun: Flen och Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000, fågelskyddsområde

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Båvenöarna på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.