Båltsnäs

Båltsnäs naturreservat är en blandning av barrskog och sumpskog. Här finns inga leder att följa så ta med stövlarna och utforska markerna på egen hand!

Myrmark, skog i bakgrunden, höst

Tallsumpskog. Foto: Amanda Lidén.

Naturreservatet har inga leder, parkeringsplatser eller andra anordningar för besökare. Du som hittar hit får se en skog som växlar mellan blöta och torra marker. På myrarna växer främst tall och man kan se att de är riktigt gamla. Skogen som ligger på fastmark är en blandning av tall och gran med mycket död ved. Små lövsumpskogar finns också, här står gamla alar på sina socklar tillsammans med senvuxna gammelgranar.

En naturskog med gamla träd

Skogens naturvärden kommer sig av att den är relativt orörd. Skogen liknar en naturskog och har många inslag som finns här tack vare att den utvecklats i sin egen takt. Förutom gamla träd har skogen mycket död ved. Här finns bland annat torrträd av tall, högstubbar efter avbrutna björkar, grov liggande ved av gran och tall i fuktiga lägen och murkna lågor av olika trädslag.

Flera rödlistade arter

Områdets artlista samlar arter som är knutna till naturskog. De vedlevande och fuktkrävande mossorna kornknutmossa och vedtrappmossa finns här och var i reservatet. Flera olika arter av taggsvampar bildar mykhorriza med gran och i mossmattorna kan du få se knärotens bladrosetter.

Närbild mossa

Vedtrappmossa och kornknutmossa är två mossor som finns i reservatet. Foto: Amanda Lidén.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Båltsnäs, Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar,
  • skada vegetation genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, eller så att den lokala populationen påverkas negativt,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet,
  • anordna tävlingar.


Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2023
Areal: 40 hektar
Karaktär: Barrblandskog, sumpskog
Kommun: Katrineholms kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Båltsnäs naturreservat ligger ca 3 km norr om Strångsjö och 6 km söder om Katrineholm.

Buss 483 mellan Katrineholm och Strångsjö stannar vid Gribäckens hållplats, därefter behöver man korsa väg 55 för att sedan gå längs mindre vägar ca 700 meter. De sista 200 m fram till naturreservatet går i terrängen.

Med bil tar man väg 55/56 eller Norrköpingsvägen från Katrineholm för att sedan svänga av mot Sågstugorna. Naturreservatet saknar parkeringsplats.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss