Älgesta

För dig som vill uppleva öppna betesmarker och hagmarker med riktigt gamla ekar är detta naturreservat ett passande utflyktsmål. Reservatet är lättillgängligt och strövvänligt. Det finns flera platser i området där du kan beundra utsikten över det kringliggande vackra landskapet.

Kor som betar i Älgesta

Älgesta naturreservat är vackert beläget norr om Åboö, vid en av sjön Båvens södra vikar. Reservatets storlek är 80 hektar. Områdena med högsta naturvärden ligger i den västra delen. Här finns ekhagar med ett flertal gamla vidkroniga ekar. Andra miljöer du kan uppleva inom reservatet är öppna naturbetesmarker och skogsdungar.

Du kan även hitta flera gamla fornlämningar. Bland annat kan du se lämningarna efter Älgesta gamla tomtplats samt ett gravfält. Från höjden på Långa Udden i sydöstra delen av reservatet får du en magnifik utsikt över omgivningarna.

Grova ekar viktiga miljöer

Det finns som sagt många gamla ekar i reservatet. Dessa är viktiga miljöer för vedlevande svampar, insekter och lavar. I de grova, gamla ekarnas innandöme bildas så kallad mulm. Det är en förmultnad blandning av bland annat nedfallna fågelbon, spillning från insekter och fåglar, löv och gammal ved. Här lever flera ovanliga insektsarter.

I reservatet har bland annat läderbagge noterats i mulmen inne i gammal ek. Förutom läderbagge har inte mindre än tio rödlistade samt tio sällsynta arter av vedinsekter hittats.

Många av de gamla ekarna har en rik flora av lavar växande på stammarna. Flera av dessa lavar föredrar öppet eller halvöppet stående träd, exempelvis den rödlistade gula dropplaven. Andra lavar, till exempel de rödlistade arterna lunglaven och rödbrun blekspik föredrar halvskugga.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar (bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
  • medföra okopplad hund annat än vid jakt
  • sätta upp tavla, plakat, affisch skylt eller göra inskrift
  • anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2007
Areal: 80 hektar
Karaktär: naturbetesmarker, ekhagmarker, skogsdungar och vatten.
Kommun: Nyköpings kommun.
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, vattnet ingår i Båvens Natura 2000 område.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Älgesta på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.