Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Västra Kulltorp

Här möts du av vackra och sällsynta svampar, gräs och örter. Naturen är varierad med skog och betesmark där vitsippor, blåsippor och tibast livar upp under våren. Senare på säsongen hittar du den tjusiga kandelabersvampen på asplågor och med lite tur även den spektakulära koralltickan intill någon gammal ek.

Vy mot sjö

Foto: Länsstyrelsen.

Här har du möjlighet att uppleva ett äldre kulturlandskap och få en fin vy över sjön Näsnaren. Flera stigar och äldre vägar finns i området. Njut bara av den vackra naturen eller prova någon aktivitet som ridning, fågelskådning eller svampplockning.

Artrik mosaik

Olika naturtyper bildar en mosaik i reservatet. Det är ädellövskog med en rik lundflora, triviallövskog, äldre barrskog och naturbetesmark. Asp är det trädslag som du möter mest i området men variationen är stor med många andra lövträd och med gran. Här kan du till exempel fortfarande få se de hotade ädellövträden alm och ask.

Kalkberggrund finns i närheten av området och jordtäcket består huvudsakligen av kalkrik morän. Det ger en intressant svamp- och kärlväxtflora. Här växer blåsippa och tibast liksom svavelriska och rödgul trumpetsvamp. Rödgul trumpetsvamp ska du titta lite extra efter – den är ju en läcker matsvamp. Kopparspindling däremot ska du inte äta. Den är en sällsynt och kalkgynnad svamp som du med tur och skicklighet också kan hitta i reservatet. I området finns dessutom en fin betesmark med flera typiska hagmarksarter. Jungfrulin, svinrot och stagg är några exempel.

Höga naturvärden

I naturreservatet Västra Kulltorp har ca 20 rödlistade arter noterats och över 30 signalarter. Så många naturvårdsarter visar att området verkligen har höga naturvärden. Eftersom reservatet ligger nära flera andra värdefulla och skyddade områden med liknande naturvärden har de här sällsynta och skyddsvärda arterna goda möjligheter att överleva, fortplanta sig och att sprida sig.

Synlig historia

Gården Västra Kulltorp omnämns redan år 1573 och hela området har en lång historia av småskaligt jordbruk. Vid Kulltorpsstugan, som idag helt omges av reservatet, kan du se spår av äldre bebyggelse i form av en husgrund. Det är resterna av en ryggåsstuga, sannolikt från 1700-talets slut eller 1800-talets början. I betesmarken i anslutning till gården finns resterna av en gammal smedja, en rök och en jordkällare.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Västra Kulltorp, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

  • Anordna lägerverksamhet
  • Anordna tävlingar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2017
Areal: 89 hektar
Karaktär: Ädellövskog, barrskog, betesmark, sjö
Kommun: Katrineholm
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, sjödelen ingår dessutom i ett Natura 2000-område.

Hitta hit

Naturreservatet Västra Kulltorp ligger i Djupvik söder om sjön Näsnaren och nås med bil via väg 538.

Parkeringen finns vid vägen.

Det går även att ta sig till reservatet med buss 483. Reservatet ligger mitt emellan hållplats Djupvik och Stensjön.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss