Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vargmossarna

Här är det vildmarken som lockar. Flera hundra år gamla tallar är det gott om och döda trädstammar ligger kors och tvärs. Långa hänglavar pryder trädens grenar. Mossor täcker block och omkullrasade träd. Om du vandrar genom området kan du se spår efter tjäder och kanske få en glimt av en jagande duvhök också.

Sjö

Hörnsjön. Foto: Peter Lantz.

Precis som för de flesta andra naturskogsområden med riktig vildmarkskänsla ligger Vargmossarna svårtillgängligt. Det finns inte några markerade stigar eller andra friluftsanordningar i området. Du som ändå lägger ner den tid som krävs för att ta dig hit kan belönas med blåbär och lingon och vissa år även med en välfylld svampkorg. Det finns goda chanser att få se tjäder och andra skogsfåglar.

Värdetrakter

Naturreservatet ligger inom ett landskapsavsnitt som är en så kallad skoglig värdetrakt. Den kallas Gnesta-Likstammens barrskogar och kännetecknas av flera närliggande skogar med höga naturvärden. Eftersom naturtyperna i värdetrakten är likartade ökar chanserna för att områdets skyddsvärda arter kan spridas vidare – till exempel svamparna brandtaggsvamp och gränsticka liksom vedskalbaggarna raggbock och taggbock.

Typiskt för de här skogarna är att de i stor utsträckning har formats av störningar som brand och storm. Både torra hällmarker och fuktiga myrar brukar förekomma. Högst naturvärden hittar du vanligtvis i skogar som inte har påverkats så mycket av skogsbruk. Vargmossarna är just ett sådant stort och ganska opåverkat skogsområde med hällmarker och många insprängda myrpartier. Tack vare storleken är Vargmossarna en särskilt viktig skog i värdetrakten.

Bränder

Flera rödlistade och samtidigt brandgynnade arter har påträffats i Vargmossarnas naturreservat. Bland annat raggbock, och taggbock. De arterna trivs bäst i tallskog som störts av storm eller brand. Raggbock hittar du vanligtvis i liggande död tallved - gärna solbelyst så att veden blir varm. Taggbock gillar död ek, bok och tall. Här trivs den bäst i döda rotdelar av tall på hällmarkerna.

Genom att anlägga bränder kan man hjälpa de här skalbaggarna och många andra arter. Men naturvårdsbränningar är riskfyllda. Ofta kan det räcka långt med skötselåtgärder som efterliknar brand.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Vargmossarna, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar, med undantag för ved till mindre brasa
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet
  • medföra lösspringande hundar med undantag för jakthundar vid utövande av jakt enligt jakttabell
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet
  • anordna tävlingar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2017
Areal: 298,6 hektar
Karaktär: Talldominerad barrskog med myrmosaik
Kommun: Gnesta kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Vargmossarnas naturreservat ligger ca 10 km söder om Gnesta centralort. Området ligger väster om väg 224 strax söder om Ehrendal. Reservatet är relativt svårtillgängligt och nås lättast med cykel eller till fots via någon av de enskilda vägarna som leder till området.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss