Vargmossarna

Här är det vildmarken som lockar. Flera hundra år gamla tallar är det gott om och döda trädstammar ligger kors och tvärs. Långa hänglavar pryder trädens grenar. Mossor täcker block och omkullrasade träd. Om du vandrar genom området kan du se spår efter tjäder och kanske få en glimt av en jagande duvhök också.

Sjö

Precis som för de flesta andra naturskogsområden med riktig vildmarkskänsla ligger Vargmossarna svårtillgängligt. Det finns inte några markerade stigar eller andra friluftsanordningar i området. Du som ändå lägger ner den tid som krävs för att ta dig hit kan belönas med blåbär och lingon och vissa år även med en välfylld svampkorg. Det finns goda chanser att få se tjäder och andra skogsfåglar.

Värdetrakter

Naturreservatet ligger inom ett landskapsavsnitt som är en så kallad skoglig värdetrakt. Den kallas Gnesta-Likstammens barrskogar och kännetecknas av flera närliggande skogar med höga naturvärden. Eftersom naturtyperna i värdetrakten är likartade ökar chanserna för att områdets skyddsvärda arter kan spridas vidare – till exempel svamparna brandtaggsvamp och gränsticka liksom vedskalbaggarna raggbock och taggbock.

Typiskt för de här skogarna är att de i stor utsträckning har formats av störningar som brand och storm. Både torra hällmarker och fuktiga myrar brukar förekomma. Högst naturvärden hittar du vanligtvis i skogar som inte har påverkats så mycket av skogsbruk. Vargmossarna är just ett sådant stort och ganska opåverkat skogsområde med hällmarker och många insprängda myrpartier. Tack vare storleken är Vargmossarna en särskilt viktig skog i värdetrakten.

Bränder

Flera rödlistade och samtidigt brandgynnade arter har påträffats i Vargmossarnas naturreservat. Bland annat raggbock, och taggbock. De arterna trivs bäst i tallskog som störts av storm eller brand. Raggbock hittar du vanligtvis i liggande död tallved - gärna solbelyst så att veden blir varm. Taggbock gillar död ek, bok och tall. Här trivs den bäst i döda rotdelar av tall på hällmarkerna.

Genom att anlägga bränder kan man hjälpa de här skalbaggarna och många andra arter. Men naturvårdsbränningar är riskfyllda. Ofta kan det räcka långt med skötselåtgärder som efterliknar brand.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar, med undantag för ved till mindre brasa
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet
  • medföra lösspringande hundar med undantag för jakthundar vid utövande av jakt enligt jakttabell
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet
  • anordna tävlingar

Serviceinformation

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2017
Areal: 298,6 hektar
Karaktär: Talldominerad barrskog med myrmosaik
Kommun: Gnesta kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Vargmossarna på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.