Magsjötorp

Magsjötorp bjuder på naturupplevelser av många olika slag. Du kan också besöka området enbart för alla spännande arters skull. Här hittar du sårläka och orkidén knärot, fällmossa och långfliksmossa och ett stort antal ovanliga lavar och vedsvampar. Sök lite extra på liggande granstammar, kanske får du syn på blackticka – en raritet i hela landet.

Sjö

Östra Magsjön med omgivningar är ett värdefullt område för de flesta – fiskeintresserade, vandrare, svampintresserade, botanister, skridskoåkare och andra naturnjutare. Paddla gärna ut till områdets äldsta skog på Sandviks­holmen där tallticka och grovticka växer på månghundraåriga tallar.

Naturskog

Skogen i Magsjötorp påminner om en naturskog, en skog som fått åldras utan skogsbrukets påverkan. Det finns gott om gamla och döende träd, och träd som fallit omkull och blivit liggande. Här kan insekter, mossor, lavar och svampar ta för sig av den döda veden och du kan hitta kräsna arter som aspgelelav, lunglav och grön sköldmossa. Det är arter som vittnar om en skog värdefull för många djur och växter – en naturskog.

Fattig och rik

Östra Magsjön är fattig på näring men bland annat just därför också rik på arter och naturvärden. Här växer typiska arter som braxengräs och det vackra notblomstret som visar sina blekblå blommor ovanför vattenytan under sensommaren.

I sjöns klara vatten brukar fiskgjuse och flera par storlommar fiska. På botten lever den decimeterlånga fisken nissöga som nattetid jagar insektslarver och små kräftdjur. I sjön finns förstås också gädda och abborre.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet.
  • utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2007
Areal: 23,5 hektar
Karaktär: Näringsfattig sjö, lövrik barrskog
Kommun: Strängnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Magsjötorp på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.