Eknäset

Eknäsets naturreservat är ett för Södermanland unikt och relativt stort blandskogsområde. Många ovanliga svampar, lavar, mossor och blommor trivs i reservatet. Terrängen är varierad med flackare områden, bergbranter, höjder och sumpskogssvackor.

Närbild aspfjädermossa

Aspfjädermossa finns i reservatet.

I området finns många rödlistade arter och signalarter. Av arterna är det flera som endast finns här eller har hittats på få andra platser i Södermanlands län.

Mångfald av djur och växter

Här finns länets enda vilda förekomst av buskvicker. Här kan du även hitta de i länet mycket sällsynta gräsen storgröe och strävlosta. Även den mycket ovanliga aspfjädermossan och aspgelélav, skorpgelélav samt lunglav finns i området.

När det gäller svampar kan du hitta flera rödlistade arter här, exempelvis luddticka, kandelabersvamp och rosettticka, som här har sin enda kända växtlokal i Södermanland. Artrikedomen beror på den basiska berggrunden liksom en hög och jämn luftfuktighet.

Mångfalden av arter gäller även fåglar. Spillkråka, bivråk och järpe är några arter som kan ses och höras i reservatet. Om du besöker området under hösten träffar du kanske på nötkråkan som samlar hasselnötter i stora förråd så att de ska räcka hela vintern.

Kulturhistoria

Gamla kartor visar att området har en lång historia som kulturmark. Betet och slåttern upphörde dock under 1900-talet och skogen bredde ut sig.

I reservatet går det att hitta rester av kolmilor. De känns igen som ringformade upphöjningar i marken. Om du skrapar med foten kommer det snart fram svarta kolrester där milan stått.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar (bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet
  • anordna tävlingar

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2012
Areal: 93 hektar
Karaktär: blandskog
Kommun: Katrineholm
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Eknäset på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.