Sigils bänkar

Här vandrar du i gammal orörd skog. Den är en viktig livsmiljö för många sällsynta arter. Mer än 250 olika svampar har hittats i reservatet och det finns tallar som är upp mot 300 år gamla. I en glänta i skogen kan du se Sigils bänkar – den fornlämning som reservatet uppkallats efter.

Kantiga stenblock

Stenlämningarna har gett reservatet dess namn. Foto: Länsstyrelsen.

För dig som besöker naturreservatet Sigils bänkar på våren och sommaren erbjuder skogen ett rikt växt- och fågelliv och under hösten har du chansen att upptäcka flera spännande mossor och svampar.

Gott om svampar

Ett tecken på att skogen är gammal är många döda träd i olika stadier av nedbrytning. De torra träden, ihåliga stubbarna och mossklädda stammarna på marken är viktiga livsmiljöer för insekter och fåglar. Området är mycket artrikt med över 20 hotade arter och ytterligare ett 30-tal arter som visar att skogen har höga naturvärden.

Särskilt spännande och värdefull är den rika svampfloran. Koppartaggsvamp och raggtaggsvamp är de mest ovanliga men är du svamp- och naturintresserad gläds du säkert även åt arter som fyrflikig jordstjärna och granticka. I den här miljön kan du också hitta den lågvuxna och vitblommiga orkidén knärot.

Kulturlämningen Sigils bänkar

Reservatet har fått sitt namn efter Sigils bänkar, en kulturlämning som består av två parallella stenmurar, som ligger på en berghäll i områdets sydvästra del. Stenmurarna har troligen använts som gömsle vid fågeljakt.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Sigils bänkar, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • Anordna lägerverksamhet.
  • Anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 2017
Areal: 96,2 hektar
Karaktär: Barrnaturskog
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger i Valinge, ca 7 km nordväst om Jönåker, mellan Stigtomta och Björkvik. Möjlighet till parkering finns längs väg 614. Därifrån nås reservatet till fots via en enskild skogsväg.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss