Ritorp

Mossklädda stenblock, omkullfallna trädstammar, riktigt gamla tallar och granar möter dig som vandrar genom den svårframkomliga terrängen. Om du har orken och kanske ett par grova kängor så har du chans att uppleva gammel­skogen på nära håll och kanske hitta den diskreta men vackra orkidén knärot.

Orange ledmarkering

En markerad stig leder genom skogen.

Ritorpskogen är bitvis svårframkomlig på grund av den blockiga miljön. Lättast är det att gå om du följer den markerade stig som slingrar sig mellan block och stora träd i områdets centrala delar. Den markerade stigen är cirka 1 km lång.

Skogens utveckling

Från 1800-talet och framåt har skogen vid Ritorp fått utvecklas utan större avverkningar och idag är det svårt att hitta stubbar eller andra tecken på produktionsinriktat skogsbruk. De äldsta delarna av skogen består av gamla tallar och högvuxna granar.

Om hösten kan du med lite tur hitta den läckra blomkålsvampen här – den lever tillsammans med gamla tallar. På andra lika gamla tallar kan du se tallticka en bit upp på stammen. Redan för flera hundra år sedan visste skogsmän att det inte var någon idé att avverka tallar med tallticka eftersom de träden var rötade i kärnveden.

Död ved ger liv

Den döda veden med liggande stammar och stående torrträd gör att många ovanliga mossor, svampar och insekter kan leva i området. Även många fåglar som till exempel den sällskapliga tofsmesen utnyttjar gamla rötade träd för födosök och för att bygga bo i.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet.
  • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2006
Areal: 14,4 hektar
Karaktär: Barrblandskog
Kommun: Katrineholm
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Ritorp på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.