Långaedet

I den kuperade terrängen och på sjöarna kan du vandra, paddla, åka skridskor eller bada. Skogen i reservatet består till största delen av mager hällmarkstallskog, men även bördiga granskogar och lövskog finns i området. De branta dalsidorna och den bitvis smala sjön gör området spektakulärt och mycket välbesökt.

Utsikt över nedre Marviken

Värdefulla växter och djur

Flera rödlistade arter och signalarter finns i området, till exempel fjärilen fetörtsblåvinge. Den lever i anslutning till reservatets solexponerade klippor i syd-sydvästläge. Under de senaste 30 åren har fjärilen minskat kraftigt i Sverige och är i dag rödlistad och klassad som starkt hotad.

För att bevara de värdefulla naturtyperna och arterna kommer Länsstyrelsen att genomföra flera skötselåtgärder, exempelvis frihuggning av värdefulla träd, borttagande av gran samt naturvårdsbränningar.

Besök Marviken och Sörmlandsleden

Reservatet utgörs av en ca 3,5 km lång sträcka av Marvikenförkastningen, från Falkberget i norr ned till Marvikarnas naturreservat. Det omfattar även delar av sjöarna Mellanmarviken och Nedre Marviken.

Sörmlandsleden och den blåmarkerade Marviksleden går genom reservatet. Genom sjösystemet passerar även en kanotled.

Sörmlandsleden

Sörmlandsleden går genom reservatet.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar, med följande undantag:
    – insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp en mindre brasa
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • samla in ryggradslösa djur

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna tävlingar

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2018
Areal: 170,6 hektar
Karaktär:
Kommun: Strängnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Långaedet på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.